Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2016, 2426VerordeningenProvincie Zeeland – Wijziging Waterverordening Zeeland en de Provinciale Milieuverordening Zeeland

Besluit van Provinciale Staten van Zeeland van 15 april 2016, kenmerk 16003117, houdende vaststelling van de wijziging op de Waterverordening Zeeland en de Provinciale Milieuverordening Zeeland.

 

Provinciale Staten van Zeeland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 1 maart 2016;

 

overwegende dat het wenselijk is om in de Waterverordening Zeeland en de Provinciale Milieuverordening Zeeland enkele technische verbeteringen en wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen;

 

gelet op artikel 4.7 van de Waterwet en artikel 6.11 van het Waterbesluit, in samenhang met paragraaf 3.3.1. van het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 (zoetwatervoorziening en alternatieve vormen van zoetwaterbenutting);

 

gelet op het Binnenvaartpolitiereglement, de Regeling snelle motorboten rijkswateren 1995, het Scheepvaartreglement Westerschelde, de Natuurbeschermingswet 1998 en het beheerplan Natura-2000 Deltawateren;

 

besluiten:

 

I

De Waterverordening Zeeland wordt gewijzigd als volgt:

 • A.

  Artikel 4.7 vervalt.

 • B.

  Artikel 6.3 vervalt.

 

II

De Provinciale Milieuverordening Zeeland wordt gewijzigd als volgt:

 • A.

  Artikel 4.2.4, eerste en tweede lid, vervallen.

 • B.

  Artikel 4.2.4, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

  de nummering als derde lid vervalt.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 15 april 2016.

 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. P. Joosse, griffier

 

Uitgegeven 26 april 2016

De secretaris, A.W. Smit