Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2016, 2411VerordeningenProvincie Zeeland – Wijziging Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 en vaststelling tweede wijzigingsregeling subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 19 april 2016, kenmerk 16006351 , houdende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 en vaststelling tweede wijzigingsregeling subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015.

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gedeputeerde Staten van Limburg;

 

Gelet op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Gelet op artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg;

 

Overwegende dat met het wijzigen van de regeling op 8 maart 2016 abusievelijk de topsector Energie genoemd was als een van de mogelijke topsectoren waar Zuid-Nederland op wil excelleren en dat deze omissie herstel behoeft;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1.1, onder x, komt te luiden:

 • x.

  topsectoren: sectoren uit het landelijke Topsectorenbeleid waar Zuid-Nederland op wil excelleren, te weten:

  • 1.

   Logistiek;

  • 2.

   Agri & Food;

  • 3.

   Chemie & Biobased;

  • 4.

   Hightech Systemen & Materialen inclusief ICT en Solar;

  • 5.

   Life Science & Health;

  • 6.

   Tuinbouw & Uitgangsmaterialen;

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tweede wijzigingsregeling subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015.

 

’s-Hertogenbosch, 19 april 2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter de secretaris

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Limburg, gehouden op 19 april 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter de secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 19 april 2016.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

 

Uitgegeven, 26 april 2016

De secretaris, A.W. Smit