Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 1796

Gepubliceerd op 29 maart 2016 09:00

Nadere Subsidieregels Nieuwkomers Deltaplan Hoge Zandgronden 2016

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 15 maart 2016 hebben vastgesteld:

NADERE SUBSIDIEREGELS NIEUWKOMERS DELTAPLAN HOGE ZANDGRONDEN 2016

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Bestuursovereenkomst: de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden 2016–2021 in Regio Zuid van de samenwerkende Partijen in het Deltaplan Hoge Zandgronden in Zuid-Nederland, ondertekend op 7 september 2015.

 • b.

  Klimaatadaptief en veerkrachtig regionaal zoetwatersysteem: het conform door Provinciale Staten op 11 december 2015 vastgestelde Provinciaal Waterplan Limburg 2016 – 2021met Uitvoeringsprogramma regionaal waterbeleid en daar in opgenomen kwaliteitsniveaus en parameters bereiken van een evenwichtige en afdoende zoetwatervoorziening en - beheersing in het regionaal watersysteem in Limburg met een mitigerende werking op de gevolgen van verandering van het klimaat met extreme droogte, wateroverlast en hittestress voor de woon-, werk- en leefomgeving.

 • c.

  Regeling: Nadere subsidieregels Nieuwkomers Deltaplan Hoge Zandgronden 2016.

 • d.

  Stuurgroep RBOM/DHZ: Stuurgroep Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas en Deltaplan Hoge Zandgronden regeling, bevoegd tot het nemen van besluiten zoals bedoeld onder f.

 • e.

  Waterbeleid: Deltabeslissing Zoetwater, Deltaprogramma 2015, Nationaal Waterplan 2015 (publicaties website Ministerie van Infra en Milieu), Werkprogramma Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden (www. deltacommissaris.nl), Provinciaal Waterplan Limburg 2016 – 2021 en Uitvoeringsprogramma Water 2016 – 2021(Provincie Limburg) http://www.limburg.nl/Beleid/Water/Provinciaal_Waterbeleid/Provinciaal_Waterplan_Limburg_2016_2021.

 • f.

  Werkprogramma: het Werkprogramma Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden 2015-2021, vastgesteld op 21mei 2015 door de Stuurgroep RBOM/DHZ, waarin richting wordt gegeven aan de uitvoering van maatregelen die bijdragen aan de transitie naar een klimaatadaptief en veerkrachtig zoetwatersysteem (publicaties website Ministerie van Infra en Milieu en www.deltacommissaris.nl).

Artikel 2 Doelstelling/doel van de regeling

Doel van deze regeling is dat door het treffen van klimaatadaptieve hydrologische en/of ruimtelijke maatregelen, zoals opgenomen in het werkprogramma onder “Totaalpakket maatregelen Limburg, zoetwater-investeringen Zuid”,bijgedragen wordt aan de transitie naar een veerkrachtig regionaal zoetwatersysteem, waarmee situaties met regionale wateroverlast en watertekorten in de provincie Limburg zoveel mogelijk en bij voorkeur op een natuurlijke en duurzame wijze worden beperkt conform het door het rijk en de provincie Limburg vastgestelde waterbeleid.

Artikel 3 Doelgroep/aanvrager

Voor subsidie kunnen in aanmerking komen rechtspersonen die nog niet hebben deelgenomen aan de realisatie van de bestuursovereenkomst of deze overeenkomst niet hebben ondertekend.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Algemene subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene criteria:

 • a.

  Het treffen van een maatregel zoals gedefinieerd en opgenomen in het werkprogramma wordt volledig uitgevoerd binnen het grondgebied van de provincie Limburg en draagt bij aan het doel als verwoord in artikel 2.

 • b.

  De maatregel past binnen de strategie ‘Sparen, Aanvoeren, Adapteren/Accepteren’ en daaruit voortvloeiende maatregeltypen uit het werkprogramma (website: www.deltacommissaris.nl, www.deltaplanhogezandgronden.nl en https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/14/vastgesteld-nationaal-waterplan-2016-2021-nwp2).

 • c.

  De maatregel is niet wettelijk verplicht en is verdergaand dan de reguliere en statutaire taakuitoefening van de subsidieaanvrager.

 • d.

  De uitvoering van de maatregel start vóór 1 juli 2018 en is uiterlijk 31 december 2021 afgerond.

 • e.

  Een minimale eigen geldelijke bijdrage van € 10.000,- voor de realisatie van de in de aanvraag opgenomen maatregelen.

Artikel 5 Tendercriteria

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt volgens een tendersysteem als bedoeld in artikel 12 om met de beschikbare middelen, binnen de geldende subsidieplafonds, maximaal doelbereik te behalen. Daarbij worden de volgende scoringscriteria gehanteerd:

  • a.

   Multidisciplinair: maatregelen zoals gedefinieerd en opgenomen in het werkprogramma binnen het grondgebied van de provincie Limburg genereren in samenhang in een gebied waarop een aanvraag van toepassing is, een meekoppeleffect (een maatregel heeft meerdere effecten bijvoorbeeld: waterbuffering, agrarisch waterbeheer, natuurontwikkeling en recreatief medegebruik) ten behoeve van meerdere beleidsdoelen voor water en bereiken zoveel mogelijk synergie met doelbereik op het gebied van het verhogen van de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving, landbouw en natuur, zoals opgenomen in het Provinciaal Waterplan Limburg 2016 -2021 en hebben bovendien een positief effect voor meerdere belanghebbenden.

  • b.

   Draagvlak: maatregelen hebben draagvlak bij betrokken belanghebbenden en er is consensus over realisatie of dragen bij aan de beschikbaarheid van zoetwater voor gebruikers, hetgeen kenbaar te maken is via bijeen te brengen reacties van gebruikers (bijvoorbeeld via gepubliceerde interviews) of via overeenstemming met rechthebbenden op te nemen maatregelen (bijvoorbeeld via overeenkomsten met grondeigenaren of -gebruikers).

  • c.

   Actieve kennisverspreiding: maatregelen zoals opgenomen in het werkprogramma en die een leereffect/ uitstralingseffect hebben voor andere partners (partijen van de bestuursovereenkomst). Actieve kennisverspreiding kan onderdeel uitmaken van de aanvraag en vindt plaats door bijvoorbeeld het aanbieden van informatie over maatregelen en projecten op websites, via media, symposia en het uitbrengen van rapporten.

  • d.

   Effectiviteit: de mate van kosteneffectiviteit en werkingsduur van de maatregel.

  • e.

   Effect: de omvang van het effect van de maatregelen op de doelen als bedoeld in artikel 2 en in het Provinciaal Waterplan Limburg 2016 – 2021 (http://www.limburg.nl/Beleid/Water/Provinciaal_Waterbeleid/Provinciaal_Waterplan_Limburg_2016_2021).

  • f.

   Innovatie: maatregelen zijn in lijn met het Deltaprogramma innovatief op het gebied van bijvoorbeeld techniek, onderzoek, inrichting en beheer van gebieden voor waterbuffering, samenwerkingsvormen of manier van kennisdeling (http://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/inhoud/gebieden-en-generieke-themas/zoetwater/factsheets-deltaprogramma-zoetwater).

 • 2.

  Aan ieder scoringscriterium: a. t/m f. wordt bij de beoordeling maximaal 5 punten toegekend volgens onderstaande aanduiding Alle criteria wegen even zwaar en er zijn maximaal 30 (zijnde 6 maal 5) punten te behalen.

  Bij de beoordeling van de scoringscriteria genoemd in het eerste lid van dit artikel, sub a tot en met f wordt de volgende onderverdeling voor scoringspunten 1 tot en met 5 gehanteerd:

  • a.

   Multidisciplinair: 1 punt voor ieder maatregeltype zoals opgenomen in het werkprogramma, betreffende: Geen spijt-maatregelen, Kansen en innovaties, Robuust watersysteem, Economisch perspectief en Overige maatregelen.

  • b.

   Draagvlak: 1 punt voor iedere gebruikersgroep die betrokken wordt bij het verkrijgen van draagvlak, bestaande uit: drinkwater, industrie, landbouw, natuur en stedelijk gebied.

  • c.

   Actieve kennisverspreiding: 1 punt voor ieder type van kennisverspreiding, bestaande uit onder andere: websites, publicaties, informatie bijeenkomsten, nieuwsbrieven, lezingen en symposia.

  • d.

   Effectiviteit: 1punt per gekwantificeerde kosteneffectiviteit (verhouding input en outcome/output en de werkingsduur van maatregel): klimaatadaptatie, veerkracht regionaal zoetwatersysteem, tegengaan regionale wateroverlast, tegengaan regionale watertekorten en verbetering waterkwaliteit.

  • e.

   Effect: 1 punt per gekwantificeerde omvang van het effect (mate van bijdragen in droogte en wateroverlastbestrijding) van de te nemen maatregelen van het werkprogramma, betreffende: Geen spijt-maatregelen, Kansen en innovaties, Robuust watersysteem, Economisch perspectief en Overige maatregelen.

  • f.

   Innovatie: 1 punt per innovatie per gebied, bestaande uit: techniek, onderzoek, inrichting en beheer van gebieden voor waterbuffering, samenwerkingsvormen en kennisdeling.

Artikel 6 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg, wordt de subsidieaanvraag afgewezen indien:

 • a.

  de maatregel of een samenstel van maatregelen in de vorm van een project niet aansluit bij de doelstelling van deze regeling zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  de subsidieaanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • c.

  niet wordt voldaan aan één van de criteria in artikel 4 of in totaliteit minder dan 10 punten worden gescoord binnen artikel 5;

 • d.

  de Provincie Limburg dezelfde maatregelen al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • e.

  de subsidieaanvraag betrekking heeft op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van een onderneming/instelling; en/of

 • f.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 11.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 7 Subsidieplafonds

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen de subsidieplafonds van deze nadere subsidieregels per tenderperiode vast.

 • 2.

  De wijze van verdeling van de subsidieplafonds wordt bekendgemaakt op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 8 Subsidiebedrag

De hoogte van de te verstrekken subsidie bedraagt maximaal 25% van de totale subsidiabele projectkosten. Het maximaal te verstrekken subsidiebedrag per aanvraag bedraagt € 1.000.000,00.

Artikel 9 Niet subsidiabele kosten

Aanvullend op artikel 14 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg zijn de kosten van inzet van eigen uren door de aanvrager niet subsidiabel.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 10 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2.

  De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard aanvraagformulier te bevatten en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven in het formulier en dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht).

De volgende bijlagen dienen in ieder geval aan het aanvraagformulier te worden toegevoegd:

 • -

  activiteitenplan;

 • -

  sluitende en gespecificeerde begroting conform format.

Artikel 11 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  Subsidieaanvragen kunnen tweemaal per jaar worden ingediend, te weten;

  • a.

   voor de eerste tender kunnen subsidieaanvragen vanaf 23 maart 2016 worden ingediend en deze dienen uiterlijk 1 juni 2016 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten;

  • b.

   voor de tweede tender kunnen subsidieaanvragen vanaf 1 september 2016 worden ingediend en deze dienen uiterlijk 23 december 2016 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend.

Artikel 12 Tenderregeling

 • 1.

  Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend in twee tenderperiodes zoals opgenomen in artikel 11.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten beoordelen de subsidieaanvragen per tender op basis van de scoringscriteria, genoemd in artikel 5. Een subsidie kan worden verstrekt voor de maatregelen die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten het beste voldoen aan de scoringscriteria, met een minimum score van 10 punten.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten verdelen het bedrag van het subsidieplafond naar volgorde van rangschikking.

 • 4.

  Indien meerdere subsidieaanvragen evenveel punten scoren op basis van de in artikel 5 genoemde beoordelingssystematiek dan met de beschikbare middelen binnen deze regeling kunnen worden gehonoreerd, zal een openbare loting uitsluitsel geven.

 • 5.

  Bij onderbesteding van de eerste tender wordt het resterende budget doorgeschoven naar de tweede tender.

Hoofdstuk 5 Slotbepaling

Artikel 13 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2017, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels Nieuwkomers Deltaplan Hoge Zandgronden 2016”.

   

Toelichting Nadere subsidieregels Nieuwkomers Deltaplan Hoge Zandgronden 2016.

Aanleiding

De zorg voor een goede (drink)watervoorziening en bescherming tegen wateroverlast behoren tot de meest basale taken van de (provinciale) overheid en vormt daarmee als het ware het fundament onder het Vestigingsklimaat van de provincie Limburg.

Voor de economie, leefbaarheid in steden en in dorpen, de natuur en het landschap in Limburg, is de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed water een essentiële voorwaarde om goed te functioneren.

Maatregelen

Voor de landbouw, de drinkwatervoorziening, de stedelijke leefomgeving, de industrie en de natuur heeft de sterk fluctuerende aan- en afwezigheid van water in het afgelopen decennium diverse malen crisissituaties met zich meegebracht. Door de klimaatverandering verergert deze situatie merkbaar en om die reden hebben de provincies Noord-Brabant en Limburg, de inliggende de waterschappen en het rijk gezamenlijk beleid ontwikkelt om met diverse maatregelen te anticiperen op de klimaatverandering en de aanpak en uitvoering daarvan vastgelegd in de “Bestuursovereenkomst Deltaplan Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden 2016 -2021 in Regio Zuid”.

Maatregelen hebben bijvoorbeeld tot doel om wateroverlast tegen te gaan die veroorzaakt wordt door extreme neerslag/afvoeren maar ook het voorkomen van oogst- en natuurschade in periodes van extreme droogte. Een overzicht van het totale maatregelenpakket is (als bijlage van de bestuursovereenkomst) opgenomen in het “Werkprogramma Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden”, (zie websites: deltaplanhogezandgronden.nl en www.deltacommissaris).

Doel regeling en budget

Het doel van de Nadere subsidieregels Nieuwkomers Deltaplan Hoge Zandgronden 2016 is het realiseren van klimaatadaptieve hydrologische en/of ruimtelijke maatregelen die bijdragen aan het realiseren van een veerkrachtig regionaal zoetwatersysteem, waarmee situaties met regionale wateroverlast en watertekorten in de provincie Limburg zoveel mogelijk en bij voorkeur op een natuurlijke en duurzame wijze worden beperkt conform het vastgestelde waterbeleid.

In de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden 2016 -2021 in Regio Zuid van 2 september 2015, is in artikel 5 vastgelegd om een zogenaamde ‘Nieuwkomersregeling’ in te stellen om initiatiefnemers die de bestuursovereenkomst niet hebben getekend in de gelegenheid te stellen maatregelen uit het werkprogramma te realiseren.

Subsidieaanvragen

Voor subsidie kunnen rechtspersonen in aanmerking komen die, nog niet hebben deelgenomen aan de realisatie van de genoemde bestuursovereenkomst of deze overeenkomst niet hebben ondertekend. Nieuwkomers zijn bijvoorbeeld gemeenten.

De regeling wordt uitgevoerd volgens een tendersysteem waarbij aan de hand van scoringscriteria de aanvragen met de hoogste scorebeoordeling in aanmerking komen voor een subsidie. Twee maal per jaar kunnen subsidieaanvragen worden ingediend, te weten: vanaf 23 maart 2016 tot 1 juni en vanaf 1 september 2016 tot 23 december 2016.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 15 maart 2016.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl