Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 1793

Gepubliceerd op 29 maart 2016 09:00

Aanwijzing Dienst van Algemeen Economisch Belang

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 158 en 175 Provinciewet; Vrijstellingsbesluit van de Europese Commissie voor diensten van algemeen economisch belang (2012/21/EU, Pb EU 2012, L7); artikel 14 en 106 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bekend dat zij in hun vergadering van 8 maart 2016 hebben vastgesteld:

Aan te wijzen diensten van Algemeen Economisch Belang

 • diensten van algemeen economisch belang (hierna DAEB) hun bestaansrecht ontlenen aan de artikelen 14 en 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

 • om gebruik te kunnen maken van de bijzondere positie die een DAEB inneemt binnen de Europese mededingingsregelgeving, een onderneming daarvoor specifiek met het beheer van een bepaalde DAEB moet worden belast.

 • het naar onze mening noodzakelijk is om deze diensten aan een selecte groep ondernemers toe te vertrouwen, omdat daarmee in hoge mate wordt voldaan aan algemene behoeften van – grote groepen – Limburgse burgers en het daarom belangrijk vinden dat deze dienst kan worden aangeboden;

 • als uitgangspunt wordt gehanteerd dat de onderneming sociaal verantwoorde tarieven hanteert, en dat er door de onderneming continuïteit en zekerheid in de dienstverlening wordt geboden;

 • Provincie Limburg onder meer tot doel heeft de Limburgse toeristische sector te promoten met als doel de marktwaarde en klantwaarde van de Limburgse toeristische sector te behouden dan wel te vergroten;

 • De Stichting Samenwerkende VVV’s Limburg (hierna SVL) is opgericht om het doel van de Provincie te realiseren;

 • SVL conform artikel 2 van haar statuten ten doel heeft 1) het organiseren en uitvoeren van marketing- en promotieactiviteiten voor de provincie Limburg en het toeristisch-recreatief bedrijfsleven, teneinde een omzetgroei te realiseren op het gebied van toerisme en recreatie, 2) een bijdrage te leveren aan de positieve beeldvorming (imago) van Limburg en het toeristisch-recreatief bedrijfsleven in de provincie Limburg, 3) middels samenwerking tussen in Limburg gevestigde organisaties werkzaam op het gebied van de vrijetijdsbesteding en leveren van een bijdrage aan de bevordering van het toerisme in en naar de provincie Limburg teneinde hogere toeristische bestedingen te realiseren en 4) het vergroten van het draagvlak in de provincie Limburg voor de sub 1 tot en met 3 geformuleerde doelstellingen.

 • .

  Artikel 2.24 Aanbestedingswet 2012 de mogelijkheid biedt om een uitsluitend recht voor dienstverlening te verlenen aan een andere aanbestedende dienst;

 • .

  de hiervoor vermelde dienstverlener SVL een publiekrechtelijke instelling is in de zin van artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012 en daarom een aanbestedende dienst.

Voorbereidingsprocedure

Aangezien dit aanwijzingsbesluit DAEB de bestaande situatie van reeds toegekende rechten en plichten van betrokken ondernemingen bevestigt en niet verder uitbreidt is geen (nieuwe) specifieke voorbereidingsprocedure gevolgd. Een voorafgaande consultatie van andere marktdeelnemers is ook om deze reden niet zinvol geacht.

Besluiten

 • 1.

  aan te wijzen als Dienst van Algemeen Economisch Belang, de volgende diensten:

  • a.

   het vormgeven, uitwerken en (doen) uitvoeren van een promotie- en imagocampagne ten behoeve van de Limburgse toeristische sector;

  • b.

   het bevorderen, uitvoeren en faciliteren van netwerkactiviteiten ten behoeve van de Limburgse toeristisch-recreatieve sector.

Gedeputeerde Staten zijn (mede) belast met toezicht op de tenuitvoerlegging hiervan. Zodra de omvang van deze openbare opdracht wordt verruimd tot nieuwe diensten, dient het aanwijzingsbesluit, c.q. opdrachtverlening dienovereenkomstig te worden aangepast, binnen de beperkingen van artikel 106, lid 2, van het VWEU.

2. aard en duur van de openbare dienstverplichtingen:

de verplichtingen voortvloeiende uit de taakomschrijving van SVL, zoals vastgelegd in het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 12 maart 2013. Deze aanwijzing eindigt op 31 december 2016.

3. betrokken ondernemingen en het betrokken grondgebied:

Stichting Samenwerkende VVV’s Limburg, Kleine Staat 1, 6211 ED, Maastricht, die diensten aanbiedt op het grondgebied van de provincie Limburg;

4. aard van de uitsluitende of bijzondere rechten, die de ondernemingen zijn toegekend:

een uitsluitend recht ex artikel 2.24 van de Aanbestedingswet 2012 uitsluitend ter uitvoering van de in bijlage 1 benoemde categorieën diensten ter uitvoer ing van de toeristische promotiecampagne “Liefde voor het Leven”, welk recht eindigt op 31 december 2016. Gedeputeerde Staten kunnen het recht voortijdig intrekken indien SVL haar opdracht niet naar behoren heeft uitgevoerd, dan wel zwaarwegende belangen intrekking van het recht vorderen.

5. de parameters voor de berekening, de controle, de herziening van de compensatie en de regelingen om overcompensatie te vermijden en terug te betalen :

zie de meerjarenbegroting en jaarlijkse opdrachtverlening van/aan SVL.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 8 maart 2016.

Gedeputeerde Staten namens dezen,

S.M. Verstappen

Clustermanager Economie en Innovatie

 

 

Bijlage 1 Lijst met diensten als bedoeld in onderdeel IV van het besluit

 • promotiediensten (CPV-code 79342200-5)

 • marketingdiensten (CPV-code 79342000-3)

 • reclamecampagnediensten (CPV-code 79341400-0)

 • uitvoeren van marktonderzoek (CPV-code 79310000-0)

 

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl