Provinciaal blad van Flevoland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FlevolandProvinciaal blad 2016, 1596Plannen | overig Nadere regel Floriade Werkt! 2016-2022

 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde in artikel 136 van de Provinciewet bekend, dat zij in hun vergadering van 15 maart 2016 onder nummer 1877805 hebben vastgesteld:

Nadere Regel Floriade Werkt! 2016-2022 (nummer 1810487)

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Overwegende:

Dat uit het Fonds Verstedelijking Almere middelen ter beschikking zijn gesteld voor de uitvoering van het Economisch programma Floriade Werkt!;

Dat ten laste van deze middelen op grond van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 subsidies kunnen worden verstrekt;

Dat het wenselijk is om in aanvulling op de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 Nadere Regels vast te stellen voor de subsidiëring van innovatieprojecten in het kader van het Economisch programma Floriade Werkt!;

Gelet op het bepaalde in artikel 4, van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en het Economisch programma Floriade Werkt!;

BESLUITEN:

de navolgende Nadere Regel vast te stellen:

NADERE REGEL FLORIADE WERKT! 2016-2022

1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In de Nadere Regel wordt verstaan onder:

 • a.

  Cross-over sectoren: de topsectoren Water, Life Sciences & Health, Energie, Creatieve Industrie, Logistiek, en High Tech Systemen & Materialen;

 • b.

  EFMZV: Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2014-2020;

 • c.

  EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2014-2020;

 • d.

  ELFPO: Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020;

 • e.

  Floriade 2022: de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade vindt in het jaar 2022 plaats in de gemeente Almere en heeft een looptijd van 1 april tot 1 oktober.

 • f.

  Floriade thema’s: Feeding, Greening, Healthying en Energizing the City;

 • g.

  Floriade Werkt!: programma gericht op de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en de cross-over sectoren, zoals te raadplegen op www.flevoland.nl;

 • h.

  Innovatie: een product of dienst die vernieuwend of grensverleggend is. Innovatie gaat niet alleen om technische verbeteringen. Ook op andere gebieden kan er innovatie plaatsvinden, zoals in het management van processen. Een product, procedé of dienst is pas innovatief, als er een commercieel perspectief is.

 • i.

  Innovatieproject: een project passend binnen het Economisch programma Floriade Werkt!;

 • j.

  Innovatiewerkplaats: een voorziening van de Provincie Flevoland op het evenemententerrein Floriade in de gemeente Almere, waar producten, procedés of diensten die nog in ontwikkeling zijn, onder realistische omstandigheden kunnen worden gedemonstreerd en getest;

 • k.

  Kaderbesluit EZ-subsidies: besluit van 21 november 2008, houdende regels voor het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken op het gebied van het technologiebeleid, het beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf en het ruimtelijk economisch beleid;

 • l.

  KvW2: Europese Programma Kansen voor West 2014-2020;

 • m.

  Making of periode: de periode tussen de Floriade Venlo in het jaar 2012 en de Floriade Almere in het jaar 2022 waarin Flevolandse mkb-ondernemingen en (inter-)nationale samenwerkingsverbanden onder een aantal voorwaarden exclusief toegang kunnen krijgen tot de Innovatiewerkplaats van de Provincie Flevoland;

 • n.

  MIT: Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren;

 • o.

  Mkb-onderneming: een zelfstandige onderneming waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet maximaal 50 miljoen euro, of het jaarlijkse balanstotaal maximaal 43 miljoen euro is. Als 'zelfstandig' wordt beschouwd de onderneming die niet voor 25% of meer van het kapitaal of van de stemrechten in handen is van één onderneming, of van verscheidene ondernemingen gezamenlijk, die niet aan de definitie van de mkb of van de kleine onderneming beantwoorden, met uitzondering van publieke investeringsmaatschappijen, participatiemaatschappijen of, mits geen controle wordt uitgeoefend, institutionele beleggers. Op de site van de Europese Commissie http://flt.uwe.be/ staat een test om te bepalen of een bedrijf een mkb-onderneming is;

 • p.

  Paviljoen: de Innovatiewerkplaats zal tijdens het evenement Floriade het paviljoen voor Flevolandse mkb-ondernemingen en Flevolandse overheden zijn;

 • q.

  POP3: Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020;

 • r.

  Samenwerkingsverband: een samenwerkingsverband bestaat uit tenminste één mkb-onderneming en één kennisinstelling en/of hbo- of wo-instelling, en minstens één van de partners is een Flevolandse mkb-onderneming;

 • s.

  Topsectoren: de sectoren Agri&Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen;

 • t.

  Verordening 1303/2013: Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europese Parlement en de Raad, van 17 december 2013, houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het EFRO, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het ELFPO en het EFMZV en algemene bepalingen inzake het EFRO, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het EFMZV, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad.

Artikel 2. Subsidieplafond en verdeling beschikbaar bedrag

 • 1.

  Het maximaal beschikbare budget is 1 miljoen euro.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten maken na goedkeuring van de Nadere Regel het beschikbare budget per kalenderjaar bekend in het Provinciaal Blad.

 • 3.

  Wanneer na uitputting van het in het tweede lid bedoelde beschikbare budget voor dat kalenderjaar extra middelen beschikbaar komen, maken Gedeputeerde Staten dat zo spoedig mogelijk in het Provinciaal Blad bekend.

 • 4.

  Er kan nooit meer aan middelen ingezet worden dan op het moment van de behandeling van een subsidieaanvraag beschikbaar is gesteld.

 • 5.

  Indien na afloop van een kalenderjaar budget resteert, zal het restant budget worden toegevoegd aan het daarop volgende kalenderjaar.

Artikel 3. De aanvrager

De aanvrager is:

 • 1.

  Een Flevolandse mkb-onderneming die een innovatieproject uitvoert of recent heeft uitgevoerd en daarvoor middels een beschikking en/of overeenkomst aantoonbaar ondersteuning heeft ontvangen van een regionale, nationale of internationale subsidieregeling als EFRO, waaronder KvW2 of Interreg, ELFPO, waaronder POP3, EFMZV, MIT of Horizon 2020;

 • 2.

  Een (inter-)nationaal samenwerkingsverband dat een innovatieproject uitvoert en daarvoor aantoonbaar ondersteuning heeft ontvangen van een nationale of internationale subsidieregeling als EFRO, waaronder KvW2 of Interreg, ELFPO, waaronder POP3, EFMZV, MIT of Horizon 2020.

Artikel 4. Activiteiten waarvoor een subsidie kan worden verstrekt

Een innovatieproject komt voor subsidie in aanmerking indien:

 • 1.

  De activiteiten gericht zijn op één van beide topsectoren in combinatie met een cross-over sector;

 • 2.

  De activiteiten passen binnen de Floriade thema’s, met een focus op de thema’s voeding, gezondheid en welbevinden;

 • 3.

  De activiteiten kunnen leiden tot een versnelde marktintroductie van producten, procedés of diensten, nadat zij onder realistische omstandigheden zijn gedemonstreerd en getest in, op, aan of rondom de Innovatiewerkplaats, met bijvoorbeeld prototypes of demonstratiemodellen;

 • 4.

  De aanvrager bereid is om tijdens de making of periode medewerking te verlenen aan netwerkactiviteiten in de Innovatiewerkplaats;

 • 5.

  De aanvrager bereid is om tijdens het evenement Floriade gedurende minstens vijf werkdagen medewerking te verlenen aan netwerkactiviteiten in het paviljoen;

 • 6.

  Het in economisch opzicht voor Flevoland van betekenis is, waarbij een vergroting van het aantal arbeidsplaatsen tot aanbeveling strekt;

 • 7.

  De aanvrager zorgt voor voldoende medefinanciering van het project;

 • 8.

  Het in artikel 2 genoemde subsidieplafond toereikend is.

Artikel 5. Hoogte subsidie

 • 1.

  De aangevraagde subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale projectkosten;

 • 2.

  Het subsidieplafond voor innovatieprojecten die worden ingediend door Flevolandse mkb-ondernemingen bedraagt maximaal 35.000 euro per mkb-onderneming;

 • 3.

  Per Flevolandse mkb-onderneming kan maximaal één project voor een subsidie in aanmerking komen;

 • 4.

  Het subsidieplafond voor innovatieprojecten die worden ingediend door samenwerkings-verbanden bedraagt maximaal 75.000 euro.

2. Aanvraag van de subsidie

Artikel 6. Contact voor de aanvraag

De aanvrager is verplicht om voor het indienen van een aanvraag contact op te nemen met de projectorganisatie Floriade van de Provincie Flevoland.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

Subsidieaanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot uiterlijk 1 januari 2021.

Artikel 8. Bij de aanvraag in te dienen gegevens

Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:

 • 1.

  Een kopie van de beschikking en/of overeenkomst die de aanvrager heeft ontvangen in het kader van de subsidieregeling zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 of lid 2;

 • 2.

  Een inhoudelijke beschrijving van de activiteiten in, op, aan of rondom de Innovatiewerkplaats, zo mogelijk aangevuld met de eerste onderzoeksresultaten van het project zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 of lid 2, en een motivering waarom deze aanvrager met dit innovatieproject verbonden wil zijn met de Innovatiewerkplaats;

 • 3.

  Een omschrijving van de activiteiten met een tijdsplanning en een projectbegroting, gespecificeerd per projectfase en met vermelding van de herkomst van de projectkosten;

 • 4.

  Een financieringsplan waaruit blijkt op welke wijze het eigen aandeel van de aanvrager wordt gefinancierd en welke andere subsidies, kredieten of deelnemingen met betrekking tot het innovatieproject zijn verkregen;

 • 5.

  Een beschrijving hoe het innovatieproject kan bijdragen aan de economie van Flevoland.

3. Verlening van de subsidie

Artikel 9. Subsidiabele projectkosten

 • 1.

  Als subsidiabele projectkosten worden uitsluitend aangemerkt kosten die door de aanvrager tijdens de looptijd van het innovatieproject daadwerkelijk zijn gemaakt en betaald, die ten laste van de aanvrager zijn en die voor de uitvoering van het project noodzakelijk zijn.

 • 2.

  De navolgende soorten kosten zijn subsidiabel binnen het bepaalde in het eerste lid:

  • a.

   Kosten die betrekking hebben op de projectperiode, zijnde de afschrijvingslasten van aanschaf en gebruik van machines en apparatuur die in het bezit zijn van de aanvrager of van derden;

  • b.

   Kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen;

  • c.

   Kosten van promotionele en communicatie activiteiten;

  • d.

   Kosten voor de uren die gemaakt worden in, op, aan of rondom de Innovatiewerkplaats, inclusief de uren voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 lid 4 en lid 5. Loonkosten worden berekend door het aantal aan het project bestede uren te vermenigvuldigen met een volgens één van de volgende methodieken berekend tarief:

   • i.

    Een per medewerker bepaald individueel uurtarief, berekend op basis van bruto jaarloon, vermeerderd met een opslag van 32% voor werkgeverslasten, waarna over dat bedrag 15% aan overheadkosten wordt berekend en dat bedrag vervolgens door 1.720 uur op basis van een 40-urige werkweek wordt gedeeld, of

   • ii.

    De integrale kostensystematiek, bedoeld in artikel 12 van het Kaderbesluit EZ-subsidies, of

   • iii.

    Een door de Europese Commissie goedgekeurde methodiek voor soortgelijke concrete acties en subsidieontvangers, als bedoeld in artikel 67, vijfde lid, onderdeel b, van verordening 1303/2013.

  • e.

   De kosten voor uren zijn subsidiabel tot een maximum van 20% van de subsidiabele projectkosten.

 • 3.

  Niet subsidiabel zijn:

  • a.

   Loonkosten, zoals die niet zijn bedoeld onder het tweede lid, sub lid d;

  • b.

   Kosten van octrooien;

  • c.

   Reis-en verblijfkosten;

  • d.

   Kosten die niet direct project gerelateerd zijn;

  • g.

   Kosten die reeds met bijdragen uit regionale, nationale of internationale subsidieregelingen, als bedoeld in artikel 3 lid 1 en lid 2, zijn gesubsidieerd.

Artikel 10. Verlening van subsidie

Indien een aanvraag naar het oordeel van Gedeputeerde Staten voldoet aan de eisen van deze Nadere Regel en de hoogte van het gevraagde bedrag past binnen het in artikel 2 genoemde beschikbare budget, wordt een subsidie verleend.

4. Slotbepalingen

Artikel 11. Start uitvoering

De subsidieontvanger is verplicht om binnen drie maanden na ontvangst van de subsidiebeschikking te starten met de uitvoering van de activiteiten.

Artikel 12. Inwerkingtreding

De Nadere Regel treedt met ingang van 1 mei 2016 in werking en loopt tot en met 30 september 2022.

De projecten worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Artikel 13.Citeertitel

Deze Nadere Regel worden aangehaald als “Nadere Regel Flevoland Werkt! 2016-2022”.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 15 maart 2016.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

T.van der Wal, secretaris L. Verbeek, voorzitter

Uitgegeven op 16 maart 2016

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Flevoland

Toelichting

Inleiding

Met het Economisch programma ‘Floriade Werkt!’ wil de Provincie Flevoland het regionale bedrijfsleven verbinden met de (inter-)nationale Agri&Food en Tuinbouw en Uitgangs-materialensector en de externe netwerken, om economische spin off te genereren in Flevoland. Tijdens de making of periode 2016-2022 financiert de Provincie Flevoland een business-to-business programma, gericht op de Floriade-thema’s, met een focus op de thema’s voeding, gezondheid en welbevinden. De Provincie Flevoland realiseert daartoe in het jaar 2016 een Innovatiewerkplaats op het evenemententerrein Floriade in Almere.

Met de Nadere Regel Floriade Werkt! 2016-2022 wordt invulling gegeven aan het programma en wordt de Innovatiewerkplaats gevuld met een business-to-business programma. De Nadere Regel biedt een plusfinanciering op innovatieve projecten die aantoonbaar worden ondersteund met subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), waaronder het Europese Programma Kansen voor West 2014-2020 (KvW2) en Interreg, het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), waaronder het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3), het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2014-2020 (EFMZV), de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT), of Horizon 2020. De projecten die uit deze fondsen een bijdrage krijgen zijn aantoonbaar van nationaal belang en grensverleggend. Indien zij ook aan de overige in de Nadere Regel genoemde criteria voldoen, kan een verzoek tot plusfinanciering worden gehonoreerd. Met deze ‘plus’ kan een Flevolandse mkb-onderneming, of een (inter-)nationaal samenwerkingsverband een deel van de kosten die zij maken om zich fysiek te verbinden met de Innovatiewerkplaats en de kosten die zij maken om de hiervoor benodigde capaciteit te leveren, vergoed krijgen. De Provincie Flevoland hanteert de volgende tweedeling:

 • 1.

  Er is budget voor meerjarige projectsubsidies voor individuele Flevolandse mkb-ondernemingen;

 • 2.

  Er is budget voor meerjarige projectsubsidies voor (inter-)nationale samenwerkingsverbanden.

Doel van de Nadere Regel Floriade Werkt! 2016-2022

De Nadere Regel heeft als doel economische spin off te genereren in Flevoland, door subsidie te verstrekken aan grensverleggende innovatieprojecten van Flevolandse mkb-ondernemingen en (inter-)nationale samenwerkingsverbanden, die zich willen verbinden met de Innovatiewerkplaats van de Provincie Flevoland en het internationale Agri&Food- en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen-podium Floriade 2022.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden veel gebruikte begrippen omschreven.

Artikel 2. Subsidieplafond en verdeling beschikbaar bedrag

In dit artikel wordt geregeld dat Gedeputeerde Staten het voor de Nadere Regel beschikbare budget bekend maken. In artikel 2, vierde lid van de Nadere Regel Floriade Werkt! 2016-2022 is bepaald dat een ingediende aanvraag om subsidie niet gehonoreerd kan worden wanneer het beschikbare budget niet toereikend is.

Artikel 3. De aanvrager

In dit artikel is geregeld wie er in aanmerking kunnen komen voor een subsidie.

De Nadere Regel Floriade Werkt! 2016-2022 is een aanvulling op de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. De Wet Openbaarheid van Bestuur is van toepassing op de Nadere Regel.

Artikel 4. Activiteiten waarvoor een subsidie kan worden verstrekt

In dit artikel is omschreven voor welke activiteiten een subsidie kan worden verstrekt. Ook is in dit artikel omschreven aan welke criteria een project tenminste dient te voldoen om voor een subsidie in aanmerking te komen.

Onder innovatie wordt verstaan een proces waarbij kennis en technologie, niet zonder enig risico, worden samengebracht met het benutten van marktkansen voor nieuwe of betere producten, diensten en zakelijke processen, ten opzichte van hetgeen al op de gemeenschappelijke markt, binnen de betreffende branche, beschikbaar is.

Een innovatieproject heeft betrekking op de fase van pre-concurrentiële ontwikkeling, zoals gedefinieerd in de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling (PbEG 1996, C 45). Daarbij gaat het om het omzetten van resultaten van industrieel onderzoek in plannen, schema's of ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, processen of diensten. Het omvat nog de fabricage van een eerste prototype, dat niet voor commerciële doeleinden kan worden aangewend. Onder pre-concurrentiële ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijzigingen van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen of diensten en andere courante werkzaamheden, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen zijn.

De Innovatiewerkplaats die de provincie Flevoland gaat bouwen op het evenemententerrein Floriade aan het Weerwater in Almere zal naar verwachting het tweede kwartaal van het jaar 2017 open gaan. Aanvragen die in het jaar 2016 worden ingediend worden in behandeling genomen, hoewel activiteiten in de Innovatiewerkplaats pas vanaf het tweede kwartaal 2017 mogelijk zijn.

Artikel 5. Hoogte subsidie

In dit artikel wordt aangegeven hoe hoog de minimaal en de maximaal toe te kennen subsidie is.

Artikel 6 t/m 13

Behoeven geen toelichting.