Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 1311

Gepubliceerd op 7 maart 2016 09:00

Subsidieplafonds 2016 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 1 maart 2016 hebben vastgesteld:

Artikel 1

Voor het begrotingsjaar 2016 is voor diverse subsidieregels en beleidsregels een subsidieplafond vastgesteld conform het bepaalde in de bijlage. De subsidieregels en beleidsregels zijn te vinden op www.limburg.nl/subsidies> actuele subsidieregelingen.

Artikel 2

 • 1.

  Voor de Nadere subsidieregels Sport 2014-2016 zijn de volgende subsidieplafonds verhoogd:

  • a.

   Ten behoeve van Sportstimulering/breedtesport is het deelplafond Sportstimuleringsprogramma’s verhoogd van € 0 naar € 350.000;

  • b.

   ten behoeve van Sportstimulering/breedtesport is het deelplafond Sporttakcoördinatoren verhoogd van € 0 naar € 115.000;

  • c.

   ten behoeve van Sport en Economie (sportevenementen) is het deelplafond Wielerevenementenplan verhoogd van € 50.000 naar € 65.000;

  • d.

   ten behoeve van Sport en Economie (sportevenementen) is het deelplafond Topsportevenementenplan verhoogd van € 50.000 naar € 142.500.

 • 2.

  Voor de Nadere subsidieregels sport 2014-2016 zijn de volgende subsidieplafonds verlaagd:

  • a.

   Ten behoeve van Sportstimulering/breedtesport is het deelplafond Kansrijke trainingscentra sportzone Limburg verlaagd van € 845.000 naar € 472.000;

  • b.

   ten behoeve van Sport en Ruimte (accommodaties) is het deelplafond Sportieve omgevingen verlaagd van € 150.000 naar € 72.000;

  • c.

   ten behoeve van Sport en Ruimte (accommodaties) is het deelplafond Koplopersprojecten paardensport verlaagd van € 150.000 naar € 0.

 • 3.

  Voor de Nadere subsidieregels Sport 2016-2019 zijn de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

  • a.

   Ten behoeve van Werkplan platform speerpunten-, kern- en kanssporten is het deelplafond Sporttakcoördinator vastgesteld op € 140.000;

  • b.

   ten behoeve van Werkplan platform speerpunten-, kern- en kanssporten is het deelplafond Bestuurskosten platform vastgesteld op € 60.000;

  • c.

   ten behoeve van Werkplan platform speerpunten-, kern- en kanssporten is het deelplafond Breedtesportstimuleringsactiviteiten vastgesteld op € 250.000;

  • d.

   ten behoeve van Werkplan platform speerpunten-, kern- en kanssporten is het deelplafond Talentontwikkeling (uitvoering van nationale en regionale trainingsprogramma’s) vastgesteld op € 300.000;

  • e.

   ten behoeve van Werkplan platform speerpunten-, kern- en kanssporten is het deelplafond Evenementen (wielrennen, paardensport, triatlon en running handbal) vastgesteld op € 297.500;

  • f.

   ten behoeve van Sportaccommodaties is het deelplafond Sportaccommodaties ten behoeve van nationale en/of regionale trainingscentra vastgesteld op € 70.000;

  • g.

   ten behoeve van Sportaccommodaties is het deelplafond Veilige wieleromgeving vastgesteld op € 500.000;

  • h.

   ten behoeve van Sportaccommodaties is het deelplafond Hippische koplopersomgeving vastgesteld op € 140.000;

Artikel 3

 • 1.

  Subsidieaanvragen in het kader van de in de bijlage genoemde subsidieregels en beleidsregels worden behandeld op volgorde van binnenkomst, tenzij in de betreffende subsidieregels of beleidsregels is bepaald dat het beschikbare bedrag op een andere wijze wordt verdeeld.

 • 2.

  Indien subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst dan geldt daarbij de datum van ontvangst bij de Provincie Limburg, dat wil zeggen dat de datum van registratie bij de Provincie Limburg bepalend is. Bij persoonlijk afgeleverde subsidieaanvragen ontvangt de indiener een bewijs van ontvangst en dan is de datum op dat bewijs bepalend. Deze aanvragen worden tevens geregistreerd op dezelfde datum. Indien de subsidieaanvraag in de brievenbus van de Provincie Limburg wordt gedeponeerd en derhalve geen bewijs van ontvangst is ontvangen, dan is de datum van registratie bij de Provincie Limburg bepalend.

 • 3.

  Voor de verdeling van het subsidieplafond is beslissend de datum waarop de aanvraag volledig bij de Provincie ontvangen en geregistreerd is.

 • 4.

  Indien er meerdere volledige aanvragen op dezelfde datum bij de Provincie Limburg ontvangen en geregistreerd zijn, het tijdstip niet te achterhalen is en deze binnen het subsidieplafond niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, zal het binnen het subsidieplafond resterende bedrag naar rato van het gevraagde subsidiebedrag worden verdeeld over deze aanvragen. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien in de betreffende subsidieregels of beleidsregels is bepaald dat het resterende beschikbare bedrag op een andere wijze wordt verdeeld.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 1 maart 2016

 

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

 

 

Bijlage

Met dit besluit worden de subsidieplafonds, zoals bedoeld in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en nader uitgewerkt in de diverse subsidieregels en beleidsregels, voor het begrotingsjaar 2016 vastgesteld.

Overzicht subsidieplafonds 2016

Nr.

Cluster

Naam subsidieregeling

Hoogte subsidieplafond

1.

CULT

SUB

Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2016

€ 300.000

2.

CULT

SUB

Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2017-2020

 

 

 

Cultuurplan 2017-2020

€ 10.552.784

 

 

Subinfrastructuur 2017-2018

€ 1.240.000

3.

CULT

SUB

Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019

 

 

 

Projectsubsidie Euregionale culturele samenwerking (bijlage 1)

€ 300.000

 

 

Projectsubsidie Creatieve Industrie (bijlage 2)

€ 300.000

 

 

Projectsubsidie Culturele festivals en evenementen (bijlage 3A)

€ 270.000

 

 

Bovenregionale carnavalsgerichte festivals en evenementen (bijlage 3B)

€ 30.000

 

 

Regionale (jeugd)orkesten gericht op talentontwikkeling (bijlage 4)

€ 22.500

4.

CUL

SUB

Nadere subsidieregels Film

 

 

 

Filmproducties (bijlage 1)

€ 100.000

 

 

Limburgse Talentontwikkeling (bijlage 2)

€ 300.000

5.

CULT

SUB

Nadere subsidieregels Sport 2014-2016

 

 

 

Provinciale basisinfrastructuur Sport

 

 

 

Huis voor de Sport Limburg

€ 637.708

 

 

Topsport Limburg

€ 335.000

 

 

Basissport Limburg

€ 100.000

 

 

Jeugdsportfonds Limburg

€ 75.000

 

 

Sportstimulering/breedtesport

 

 

 

Sportstimuleringsprogramma’s

€ 350.000

 

 

Sporttakcoördinatoren

€ 115.000

 

 

Kansrijke Trainingscentra buiten Sportzone Limburg

€ 472.000

 

 

Wielerfonds

€ 0

 

 

Sport en Ruimte (accommodaties)

 

 

 

Sportieve omgevingen

€ 72.000

 

 

Veilige wieleromgevingen

€ 0

 

 

Koplopersprojecten paardensport

€ 0

 

 

Sport en Economie (Sportevenementen)

 

 

 

Wielerevenementenplan

€ 65.000

 

 

Topsportevenementenplan

€ 142.500

 

 

Sportcongressen

€ 0

 

 

Coördinatie (wieler)sportevenementen

€ 25.000

 

 

Sport en Zorg/Welzijn

 

 

 

Innovatieve beweegtrajecten en –projecten

€ 0

6.

NAT

SUB

Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied

 

 

 

Soortenbeleid

€ 0

 

 

Recreatieve inrichting in goudgroen

€ 0

 

 

Aanleg zilvergroen

€ 0

7.

EZ

SUB

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. betreffende hoofdstuk 2: projecten ter bevordering instroom 45plussers

€ 750.000

8.

MOB

SUB

Nadere subsi dieregels Verkeerseducatie 2016

€ 310.000

9.

CULT

SUB

Nadere subsidieregels Maatschappelijke organisaties 2014-2016

€ 0

10.

WL

SUB

Nadere subsidieregels DuurzaamDoor 2015-2016

€ 200.000

11.

CULT

SUB

Nadere subsidieregels Monulisa 2015-2016

€ 600.000

12.

NAT

SUB

Nadere subsidieregels Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Limburg

€ 0

13.

RMT

SUB

Nadere subsidieregeling opruiming drugsafval Provincie Limburg

€ 253.000

14.

CULT

SUB

Nadere subsidieregels Sport 2016-2019

 

 

 

Werkplan platform s speerpunten-, kern- en kanssporten

 

 

 

Sporttakcoördinator (bijlage 1a)

€ 140.000

 

 

Bestuurskosten van een platform (bijlage 1b)

€ 60.000

 

 

Breedtesportstimuleringsactiviteiten (bijlage 1c)

€ 250.000

 

 

Talentontwikkeling (uitvoering van nationale en regionale trainingsprogramma’s) (bijlage 1d)

€ 300.000

 

 

Evenementen (wielrennen, paardensport, triatlon en running handbal) (bijlage 1e)

297.500

 

 

Sportaccommodaties (bijlage 2)

 

 

 

Sportaccommodaties ten behoeve van nationale en/of regionale trainingscentra

€ 70.000

 

 

Veilige wieleromgeving

€ 500.000

 

 

Hippische koplopersomgeving

€ 140.000

Meerjarige subsidieregelingen

(met vastgestelde subsidieplafonds voor gehele periode)

Voor een aantal subsidieregelingen met een meerjarige looptijd zijn subsidieplafonds voor de gehele periode vastgesteld en gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Deze bedragen zijn vermeld in de kolom hoogte subsidieplafond.

Voor deze regelingen hoeft niet ieder jaar opnieuw een (resterend) subsidieplafond te worden gepubliceerd.

Naam s ubsidieregeling

Einde looptijd

Hoogte subsidieplafond

Verordening duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds (LEF)

Geen einddatum

€ 23.900.000

Nadere subsidieregels Implementatie KAR

31 december 2017

€ 785.000

Nadere subsidieregels Proof of Principle Fonds

1 april 2021

€ 5.850.000

Verordening stimuleringsleningen Levensloopbestendigheid Transitie Limburgse Woningmarkt

Geen einddatum

€ 2.700.000

Nadere subsidieregels asbest eraf zonnepanelen erop Provincie Limburg

31 december 2016

 

-Eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok

 

€ 90.000

-Agrarisch ondernemingen, voormalige agrarische ondernemingen en loonbedrijven

 

€ 210.000

Nadere subsidieregels robuuste riviermaatregelen Maasplassen

31 december 2017

€ 1.500.000

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl