Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2016, 1306BeleidsregelsSubsidieplafonds 2016 Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.

 

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4:27, juncto 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2, elfde lid, van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v., bekend dat zij op 1 maart 2016 hebben  vastgesteld:

 

Subsidieplafonds 2016 Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.

 

Artikel 1

 • 1.

  Voor de bijlagen en de nadere regels van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. geldt voor 2016 een subsidieplafond van € 0,-.

 • 2.

  Dit subsidieplafond van € 0,- geldt niet voor de in onderstaande tabel vermelde paragraaf uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.. Voor deze paragraaf geldt voor 2016 het in de tabel genoemd plafond.

   

Paragraaf

Naam

Subsidieplafond

Openstelling 201 6

Hoofdstuk 1 Landbouw

1.3A

Innovatie-advies

€ 500.000,00

11 maart – 31 december

 

Artikel 2 Openstelling en plafonds

 • 1.

  Subsidieaanvragen in het kader van de in de tabel van artikel 1, tweede lid genoemde paragrafen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Dat wil zeggen dat de datum van registratie bij de Provincie Limburg bepalend is. Bij persoonlijk afgeleverde subsidieaanvragen ontvangt de indiener een bewijs van ontvangst en dan is de datum op dat bewijs bepalend. Indien de subsidieaanvraag in de brievenbus van de Provincie wordt gedeponeerd of digitaal wordt aangeboden en derhalve geen bewijs van ontvangst is ontvangen, dan is de datum van registratie bij de Provincie bepalend.

 • 2.

  Voor de verdeling van het subsidieplafond is beslissend het tijdstip waarop de aanvraag volledig is.

 • 3.

  Indien er meerdere volledige aanvragen op hetzelfde tijdstip zijn ontvangen en deze binnen het subsidieplafond niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, gaat die aanvraag voor die naar oordeel van Gedeputeerde Staten het beste aansluit bij de criteria zoals vermeld in de betreffende subsidieaanvraag.

   

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 11 maart 2016.

 

Gedeputeerde Staten v oornoemd ,

de voorzitter,

d rs. Th.J.F.M . Bovens

de secretaris ,

m r. A.C.J.M. de Kroon