Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2016, 1254VerordeningenProvincie Zeeland – Wijziging Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 1 maart 2016, kenmerk 16003056 houdende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland

 

 • -

  overwegende dat het gewenst is om een wijziging aan te brengen in de bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidies ten behoeve van verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen in het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 wegens het oplossen van een knelpunt in de uitvoering en het implementeren van een gewenste beleidswijziging;

 • -

  gelet op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013;

 

besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013:

 

Artikel I  

Artikel 6.5.1 wordt vervangen door:

Artikel 6.5.1  

 • 1.

  De aanvraag voor de subsidie wordt voor het begin van de activiteit ingediend.

 • 2.

  Onverminderd artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onder a, kunnen gedeputeerde staten in een individueel geval besluiten af te wijken van de in het eerste lid genoemde termijn.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 1 maart 2016.

 

 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

 

Uitgegeven 3 maart 2016

De secretaris, A.W. Smit