Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 1193

Gepubliceerd op 1 maart 2016 09:00

Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet & ASV bekend dat zij in hun vergadering van 23 februari 2016 hebben vastgesteld:

 

Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019

Artikel I Wijziging Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019

De Nadere Subsidieregels Cultuur 2015-2019 worden als volgt gewijzigd:

  • A.

    Aan artikel 1 wordt onder nummer 13 het begrip “talentontwikkeling” toegevoegd, met als begripsomschrijving “het duurzaam creëren van kansen waardoor (jong) talent de optimale mogelijkheden krijgt voor professionele doorgroei en ontwikkeling.”

  • B.

    Aan artikel 2 wordt als vierde opsomming “Regionale, kwalitatieve orkesten gericht op talentontwikkeling” toegevoegd.

  • C.

    Bijlage 4 “Regionale, kwalitatieve orkesten gericht op talentontwikkeling” wordt toegevoegd aan de subsidieregels. Bijlage 4 bevat onderstaande tekst

Sluit aan bij onderdeel

Programma 2.2. Cultuur

Programmalijn 2.2.1. Cultuur

Activiteit

Regionale (jeugd)orkesten die activiteiten organiseren gericht op talentontwikkeling en daarbij een bijzondere (kwalitatieve) rol vervullen binnen het culturele veld in Limburg.

Aanvrager

Rechtspersonen die hiervoor in aanmerking komen:

-Limburg Fanfare Orkest;

-Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen;

-Brassband Limburg;

Toepassingsgebied

Nederlands-Limburg

Specifieke subsidiecriteria

Er dient sprake te zijn van een activiteit gericht op talentontwikkeling binnen de genoemde (jeugd)orkesten.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt € 7.500,00.

Artikel II Integrale tekst

Gedeputeerde Staten maken de nieuwe integrale tekst van de Nadere Subsidieregels Cultuur 2015-2019 bekend door plaatsing in het Provinciaal Blad.

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 23 februari 2016

 

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl