Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 1140

Gepubliceerd op 26 februari 2016 09:00

Instellingsbesluit Lokale Actie Groep LEADER Zuid-Limburg

 

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij in hun vergadering van 23 februari 2016 hebben besloten tot:

de instelling van de Lokale Actie Groep LEADER Zuid-Limburg

Artikel 1 (Begripsbepaling)

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  POP3: Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma van Nederland in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020;

 • b.

  LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économique Rurale): een vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling in het kader van POP3;

 • c.

  LAG: lokale actiegroep als bedoeld in artikel 34 van Vo (EG) nr. 1303/2013;

 • d.

  LOS (lokale ontwikkelingsstrategie) Zuid-Limburg: het door GS op 1 december 2015 vastgestelde plan met een coherent samenstel van op de plaatselijke doelstellingen en behoeften afgestemde concrete acties die bijdragen aan de verwezenlijking van de strategie van de Europese Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei en dat wordt uitgevoerd door een lokale actiegroep.

Artikel 2 (LAG)

 • 1.

  GS benoemt een Adviescommissie voor het programma LEADER Zuid-Limburg, hierna te noemen de Lokale Actie Groep (LAG).

 • 2.

  De LAG heeft tot taak:

  • a)

   Het doen van voorstellen aan GS voor aanpassing van de Lokale Ontwikkelings Strategie;

  • b)

   het stimuleren (door verbinden en netwerken)van plaatselijke bewoners, ondernemers en organisaties tot ontwikkeling van projecten die bijdragen aan de realisatie van de LOS Zuid-Limburg;

  • c)

   het begeleiden en ondersteunen van initiatiefnemers bij projectontwikkeling;

  • d)

   het toetsen en selecteren van ingediende projectplannen aan de LOS Zuid-Limburg op basis van de daarin benoemde selectiecriteria;

  • e)

   het aan Gedeputeerde Staten uitbrengen van zwaarwegend adviezen voor de finale beoordeling van projectplannen die ter subsidiëring zijn ingediend;

  • f)

   het monitoren en evalueren van de uitvoering van de LOS Zuid-Limburg voor zowel de tijdige realisatie van doelen en output als verantwoorde besteding van de publieke middelen;

  • g)

   het verzorgen van inhoudelijke en financiële rapportages over de voortgang van de LOS Zuid-Limburg;

  • h)

   het verzorgen van voorlichting, publiciteit en verder benodigde communicatie voor de LOS-Zuid-Limburg.

Artikel 3 (Samenstelling, benoeming en ontslag)

 • 1.

  De LAG bestaat uit een voorzitter en ten minste 8 en ten hoogste 14 leden.

 • 2.

  De LAG wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 3.

  De LAG bestaat uit vertegenwoordigers van de publieke en private lokale sociaaleconomische belangen, waarbij noch de overheden, noch één belangengroep meer dan 49 % van de stemrechten voor de besluitvorming hebben.

 • 4.

  De LAG wordt ingesteld vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

 • 5.

  Na realisatie van de LOS en uiterlijk 31 december 2023 wordt de LAG opgeheven;

 • 6.

  Indien één van de leden de werkzaamheden voor de LAG voortijdig beëindigt, beslissen de resterende LAG-leden bij meerderheid van stemmen over zijn of haar opvolging. Bij de selectie van een opvolger is de in de LOS Zuid-Limburg beschreven evenwichtige samenstelling richtinggevend.

 • 7.

  De LAG kan tussentijds leden benoemen tot het maximale aantal van 15 leden. Bij de selectie van nieuwe kandidaten is de in de LOS Zuid-Limburg beschreven evenwichtige samenstelling richtinggevend.

 • 8.

  Indien de voorzitter de werkzaamheden voor LAG voortijdig beëindigt, wordt een nieuwe voorzitter benoemd door GS op voorstel van de LAG.

 • 9.

  Op voorstel van de LAG kunnen Gedeputeerde Staten leden schorsen of ontslaan.

 • 10.

  Gedeputeerde Staten kunnen de voorzitter schorsen of ontslaan.

Artikel 4 (Leden)

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden tot lid benoemd:

 • a.

  Voorzitter: de heer H.J. (Hub) Meijers

 • b.

  Lid: mevrouw E.L.J.M. (Ellen) Huls

 • c.

  Lid: de heer L.P.J.M. (Léon) Jongen

 • d.

  Lid: de heer R.S.J.G. (Ruud) Belleflamme

 • e.

  Lid: de heer M.W.C. (Thijs) Lenders

 • f.

  Lid: de heer J.J.M.J. (Jos) Brands

 • g.

  Lid: de heer R.J.J.M. (Richard) Smeets

 • h.

  Lid: mevrouw E.M.H.C. (Alice) Frijns-Stassen

 • i.

  Lid: de heer P.H.H.M. (Peter) Geenen

 • j.

  Lid: de heer P.L.M. (Peter) Erkens

 • k.

  Lid: de heer/mevrouw (nog voor te dragen door regio Maastricht & Heuvelland

Artikel 5 (Adviseur)

GS wijzen een provinciale adviseur voor de LAG aan. De provinciale adviseur geeft advies over (andere) subsidieprogramma’s binnen de provincie en verzorgt de afstemming met provinciale beleidsclusters, programma’s en medewerkers. De provinciale adviseur is lid van de LAG maar heeft geen stemrecht. Met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit zal de heer A (Aad) Blokland de rol van adviseur vervullen.

Artikel 6 (Secretariaat)

 • 1.

  De LAG wordt ondersteund door een bezoldigd secretaris.

 • 2.

  De secretaris is geen lid van LAG.

 • 3.

  De Mergellandcorporatie treedt op als penvoerder van de LAG en zorgt in deze hoedanigheid tevens voor de invulling van de secretariaatsfunctie.

 • 4.

  Met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit zal de heer H.A.J.M. (Henk ) Schmitz de functie van secretaris vervullen. Bij tussentijdse beëindiging van zijn werkzaamheden stelt de LAG bij meerderheid van stemmen een opvolger aan.

Artikel 7 (Werkwijze bij de selectie van steunaanvragen)

 • 1.

  De LAG beoordeelt door de provincie als ontvankelijk verklaarde aanvragen op basis van de selectiecriteria in de LOS.

 • 2.

  Bij een positieve beoordeling stelt de LAG de hoogte van het steunbedrag vast overeenkomstig de in de LOS benoemde verdeelsleutel.

 • 3.

  De LAG stelt een advies op over de beoordeling van de steunaanvraag.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten besluiten tot het verlenen van steun op basis van het advies van de LAG.

Artikel 8 (Vergoeding)

 • 1.

  De voorzitter van de LAG ontvangt een vaste jaarlijkse vergoeding voor zijn werkzaamheden.

 • 2.

  De LAG kan een regeling vaststellen voor vergoeding van reiskosten en vacatiegelden voor de overige LAG-leden.

Artikel 9 (Vergaderingen/openbaarheid)

 • 1.

  De LAG kan deskundigen en belanghebbende in haar vergaderingen uitnodigen.

 • 2.

  Belanghebbenden dienen geen deel uit te maken van de besluitvorming bij de selectie van concrete acties.

 • 3.

  De LAG maakt de verslagen van haar vergaderingen inclusief de aan GS uitgebrachte adviezen voor de beoordeling van ingediende projecten openbaar.

Artikel 10 (Inwerkingtreding)

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 11 (Citeertitel)

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Zuid-Limburg

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 23 februari 2016

 

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl