Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2016, 1139Overige besluiten van algemene strekkingOpenstellingsbesluit par. 3 jonge landbouwers uit de Subsidieverordening POP3 Limburg

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken bekend dat zij in hun vergadering van 23 februari 2016 hebben vastgesteld:

de openstelling van paragraaf 3 (JOLA) uit de Subsidieverordening POP3 Limburg

Artikel 1 Openstellingsperiode

Open te stellen paragraaf 3 van de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg – verder te noemen de Subsidieverordening POP3 Limburg -voor de periode van 1 maart 2016 tot en met 15 april 2016 voor het indienen van aanvragen.

Artikel 2 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze openstellingsperiode bedraagt € 708.572,00

Artikel 3 fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor investeringen genoemd in bijlage 1.

 • 2.

  Per landbouwbedrijf wordt slechts één aanvraag om subsidie in behandeling genomen.

 • 3.

  De accountantsverklaring genoemd in artikel 2.3.4 lid 2 van de Subsidieverordening POP3 Limburg betreft een rapport van feitelijke bevindingen (COS 4400) over gegevens van het eigen vermogen van de onderneming en de verdeling daarvan onder de bedrijfshoofden.

 • 4.

  Voor de rangschikking als bedoeld in artikel 1:15 en artikel 2.3.8 van de Subsidieverordening POP3 Limburg hanteren Gedeputeerde Staten de scores van de lijst en wordt gerangschikt op basis van het gemiddelde van de investeringscategorieën.

 • 5.

  In afwijking van artikel 1.12, tweede lid van de Subsidieverordening POP3 Limburg, wordt geen subsidie verstrekt voor voorbereidingskosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag om subsidie is ingediend.

 • 6.

  Indien de subsidie wordt verlaagd op basis van het aantal niet-jonge-landbouwers als bedoeld in artikel 2.3.7 lid 2 van de Subsidieverordening POP3 Limburg wordt de subsidie verlaagd op basis van het aantal niet-jonge-landbouwers ten tijde van de aanvraag om subsidie.

 • 7.

  Indien de subsidie wordt berekend op basis van het eigen vermogen als bedoeld in artikel 2.3.7 lid 3 van de Subsidieverordening POP3 Limburg wordt de subsidie berekend op basis van het aandeel van het eigen vermogen ten tijde van de aanvraag om subsidie.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2016 en heeft een looptijd tot en met 15 april 2016.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 23 februari 2016

 

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

 

 

bijlage 1 Lijst van fysieke investeringen gericht op verduurzaming van landbouwbedrijven

1

Investeringscategorie

Score

1

Zonnepanelen

6

2

Windmolen

4

3

Mestvergister (inclusief mestverwerkingsinstallatie als extra mogelijke kosten, levert geen extra score op)

6

4

Warmte kracht werkend op biomassa

6

5

Warmte kracht regulier, niet geschikt voor biomassa)

4

6

Kleine windturbine (zonder vergunning)

6

7

Systemen voor precisie bemesting en/ of gewasbescherming inclusief GPS/GIS apparatuur

8

8

Mestscheidingsinstallatie (inclusief mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op)

6

9

Machines voor niet kerende grondbewerking

10

10

Machine voor spitten en zaaien tegelijk

10

11

GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden

7

12

Koematras, waterbed

6

13

Varkensvriendelijke vloeren

6

14

Open water voorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d.

6

Toelichting

Met deze openstelling willen we jonge boeren stimuleren om duurzaam te investeren in hun bedrijf. Het zal voornamelijk gaan om de aanschaf van modernere installaties en machines waarmee de jonge landbouwer een achterstand kan inlopen.

Vervanging door dezelfde goederen die al op het bedrijf aanwezig waren, komen niet in aanmerking. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven komen niet in aanmerking.

Gedeputeerde Staten stelt een lijst vast met duurzame investeringen. Op deze lijst zijn alleen investeringen opgenomen die voldoen aan de minimale bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen. De score per investeringscategorie is bepaald op basis van de mate waarin de investering bijdraagt aan de duurzaamheid (gericht op milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit) en de beleidsmatige voorkeur.

De aanvragen worden gerangschikt op de score van de investeringen. Deze score wordt bepaald aan de hand van de duurzaamheidscore zoals opgenomen in bijlage 1.

Indien een aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de duurzaamheidsscore bepaald op basis van de gemiddelde score. Dit wil zeggen dat de score van de individuele investeringen bij elkaar worden opgeteld en gedeeld door het aantal investeringen.