Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 1138

Gepubliceerd op 26 februari 2016 09:00

Openstellingsbesluit par. 3.5 LEADER uit de Subsidieverordening POP3 Limburg

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken bekend dat zij in hun vergadering van 23 februari 2016 hebben vastgesteld:

de openstelling van paragraaf 3.5 (LEADER) uit de Subsidieverordening POP3 Limburg.

Artikel 1 Openstellingsperiode

Open te stellende paragraaf 3.5 (lopende kosten, promotie en voorlichting) voor de periode van 23 februari 2016 tot en met 1 april 2016 voor het indienen van aanvragen.

Artikel 2 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de openstellingsperiode vast te stellen op € 480.000. Het openstellings-bedrag bestaat volledig uit provinciale middelen en wordt bestemd voor de Lokale Actie Groep (LAG) Zuid-Limburg.

Artikel 3 Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  beheer van de uitvoering van de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS);

 • b.

  promotie en voorlichting van de LOS;

Artikel 4 Subsidievereiste

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 van Subsidieverordening POP3 Limburg wordt subsidie uitsluitend verstrekt indien de aanvraag past binnen een door Gedeputeerde staten goedgekeurde LOS.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

 • a.

  Subsidie in verband met beheer van de uitvoering van de LOS kan worden verstrekt voor:

 • i.

  operationele kosten en personeelskosten;

 • ii.

  opleidingskosten;

 • iii.

  kosten voor public relations;

 • iv.

  in afwijking van het bepaalde in artikel 1.13 van de Subsidieverordening POP3 Limburg, kosten voor financiële diensten, waaronder begrepen kosten voor bankdiensten en financieringen;

 • v.

  kosten voor monitoring en evaluatie.

   

 • b.

  Subsidie in verband met promotie en voorlichting wordt verstrekt voor:

 • i.

  kosten voor het faciliteren van de uitwisseling tussen belanghebbenden;

 • ii.

  kosten voor het promoten van en verstrekken van informatie over de LOS

 • iii.

  kosten voor de ondersteuning van potentiële begunstigden bij de ontwikkeling van concrete projecten en het voorbereiden van aanvragen

Artikel 6 Hoogte subsidie

De steun van deze regeling bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 25% van de totale publieke uitgaven voor de Lokale Ontwikkelings Strategie.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 23 februari 2016 en heeft een looptijd tot en met 1 april 2016.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 23 februari 2016

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

 

 

 

Toelichting

Deze regeling is uitsluitend bedoeld voor Lokale Actiegroepen (LAG) die zijn ingesteld door Gedeputeerde Staten van Limburg in het kader van de LEADER maatregel uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

De regeling voorziet in een tegemoetkoming van de kosten voor het beheer van de uitvoering en de kosten voor promotie en voorlichting van de ontwikkelingsstrategie. De steun bestaat voor 100% uit een provinciale bijdrage.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl