Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 8539

Gepubliceerd op 23 december 2015 09:00Grondwaterheffingsverordening Limburg 2016

Provinciale Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet bekend:

 

DE GRONDWATERHEFFINGSVERORDENING LIMBURG 2016

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. infiltratie: brengen van water in de bodem, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater;

 • b.

  onttrekking: onttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting;

 • c.

  onttrekkingsinrichting: inrichting of werk, bestemd voor het onttrekken van grondwater;

 • d.

  register: register van onttrekkingen als bedoeld in artikel 16 van de Waterverordening Limburg;

 • e.

  retourbemaling: onmiddellijk in de bodem brengen van onttrokken grondwater, ter compensatie of vermindering van de gevolgen van de onttrekking.

   

Artikel 2 Aard van de heffing

1. Onder de naam ”grondwaterheffing” wordt een directe heffing op onttrekking van grondwater geheven ter bestrijding van de kosten als bedoeld in artikel 7.7 van de Waterwet.

2. Geen grondwaterheffing wordt geheven in die gevallen waarin onttrekking van grondwater ingevolge artikel 7.1 van het Waterbesluit is vrijgesteld van grondwaterheffing.

 

Artikel 3 Heffingsplicht

Indien ingevolge artikel 2 grondwaterheffing op onttrekking van grondwater wordt geheven, is heffingsplichtig de houder van een onttrekkingsinrichting die gedurende het belastingjaar of een deel

daarvan is ingeschreven in het register.

 

Artikel 4 Belastingjaar

Het heffingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De heffing wordt geheven naar de onttrokken hoeveelheid grondwater, gemeten in kubieke meters per heffingsjaar.

 • 2.

  Als water wordt geïnfiltreerd of retourbemaling plaats vindt, wordt de in de bodem gebrachte hoeveelheid voor de helft in mindering gebracht op de onttrokken hoeveelheid.

   

Artikel 6 Tarief

Het tarief per kubieke meter onttrokken grondwater bedraagt € 0,0154.

 

Artikel 7 Wijze van heffing

De heffing wordt geheven bij wege van aanslag.

 

Artikel 8 Aangifte

De ambtenaar als bedoeld in artikel 227a, tweede lid, sub b, van de Provinciewet verstrekt aan de heffingsplichtige op verzoek of ongevraagd een aangiftebiljet.

 

Artikel 9 Tijdstip van betaling

 • 1.

  Een aanslag wordt betaald in twee gelijke termijnen, die vervallen op de laatste dag van de eerste en de derde maand die volgen op de maand waarin het aanslagbiljet is gedagtekend.

 • 2.

  Een navorderingsaanslag wordt betaald binnen één maand na dagtekening.

   

Artikel 10 Vrijstelling

De heffing wordt niet geheven over onttrekkingen ten behoeve van beregening of bevloeiing of overige onttrekkingen van 10.000 m3 of minder per jaar.

 

Artikel 11 Vermindering

Een onjuiste belastingaanslag kan door gedeputeerde staten ambtshalve worden verminderd.

 

Artikel 12 Intrekking

De Grondwaterbelastingverordening Limburg 2015 (Provinciaal Blad 2014, nummer 115) wordt ingetrokken.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Grondwaterheffingsverordening Limburg 2016.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten, gehouden op 11 december 2015.

 

Provinciale Staten voornoemd

de griffier,

mw. drs. J.J. Braam

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl