Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2015, 8405Overige besluiten van algemene strekking

Provincie Overijssel - Algemeen mandaat Shared service center Bedrijfsvoering

B esluit: Gedeputeerde Staten d.d. 8-12-2015

K enmerk: 2015/0375464

I nlichtingen bij: J.E. Blekkenhorst

T elefoon: 038 – 499 93 03

E - mail: JE.Blekkenhorst@overijssel.nl

Algemeen mandaat Shared service center Bedrijfsvoering

 

Het college van gedeputeerde staten van Overijssel alsmede de Commissaris van de Koning,

 

Overwegende dat het noodzakelijk is zorg te dragen voor overdracht van beslissingsbevoegdheid aan de gemeenschappelijke regeling SSC Bedrijfsvoering ten behoeve van de taakuitoefening zoals tussen de deelnemers is overeengekomen in het Dienstverleningshandvest en bijkomende Producten en Dienstencatalogus;

 

Gezien artikel 4 van de Gemeenschappelijke regeling SSC Bedrijfsvoering,

 

Gelet op artikel 10.4 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

Besluiten:

 

 • 1.

  mandaat te verlenen aan de gemeentesecretaris van de gemeente Zwolle om, als gastheer van de gemeenschappelijke regeling SSC Bedrijfsvoering, te besluiten tot het nemen van gunningbesluiten respectievelijk het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot leveringen, diensten en werken als resultaat van gezamenlijke aanbestedingen. Voorwaarden voor uitoefening van het mandaat zijn:

 • a.

  een unaniem positief advies van de directeuren Bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke regeling SSC Bedrijfsvoering en

 • b.

  het mandaat blijft binnen de bij het mandaatbesluit opgenomen drempels.

 • 2.

  De Commissaris van de Koning verleent volmacht aan de gemeentesecretaris van de gemeente Zwolle en de eenheidsmanager SSC Bedrijfsvoering om binnen de kaders van het bevoegdhedenbesluit van de gemeente Zwolle, tot ondertekening namens de provincie van de privaatrechtelijke overeenkomsten die met toepassing van bovenstaand mandaat tot stand komen over te gaan.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning verlenen machtiging tot het verrichten van handelingen, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden aan elke functionaris in dienst van en/of werkzaam onder verantwoordelijkheid van de gemeente Zwolle, eenheid SSC Bedrijfsvoering en betrokken bij bovengenoemde aanbestedingen, voor zover die binnen de normale uitoefening van zijn functie passen.

 

Aldus besloten tijdens de collegevergadering van 08.12.2015

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel

Voorzitter secretaris

 

 

Aldus besloten op 08.12.2015

 

Commissaris van de Koning van Overijssel

 

mw. drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten

 

Drempels bevoegdheden GR SSC Bedrijfsvoering

 

Provincie Overijssel

 

 

Bevoegdheid

Bevoegd functionaris

Mandaat/ volmacht

Bijzonderheden

Besluit tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten < € 2.000.000,--

Gemeentesecretaris Zwolle

Mandaat/volmacht

Indien er sprake is van een meerjarige (raam)overeenkomst, wordt voor de bepaling van de bevoegdheid uitgegaan van de totale (geraamde) contractswaarde. Onder ‘ besluit tot het aangaan’ valt het gehele aanbestedingstraject (zowel het voornemen tot gunnen als het definitief gunnen). De volmacht tot ondertekening door de gemeentesecretaris geldt niet voor overeenkomsten die representatief of bestuursgevoelig zijn. Die worden door de CdK zelf ondertekend of er wordt in overleg een specifieke volmacht verleend

Het ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten < € 2.000.000,--

Eenheidsmanager SSC BV

Volmacht

De volmacht tot ondertekening door de eenheidsmanager geldt niet voor overeenkomsten die representatief of bestuursgevoelig zijn. Die worden door de CdK zelf ondertekend of er wordt in overleg een specifieke volmacht verleend.