Provincie Zeeland – Instellingsbesluit Programmaraad Rekenkamer

Besluit van Provinciale Staten van 26 mei 2015, kenmerk SGR-8, tot instelling van de Programmaraad Rekenkamer.

 

Provinciale Staten van Zeeland,

 

 • gelezen het voorstel van het Presidium van 11 mei 2015, nr. SGR-8 / 15007137 ;

 

besluiten:

 • 1.

  een Programmaraad Rekenkamer in te stellen met als opdracht voor het bestuur van de Rekenkamer te functioneren als klankbord over onderzoeksprogramma's en onderzoeken;

 • 2.

  De programmaraad bestaat uit zes (staten-)leden, inclusief twee fractievoorzitters, uit de grote(re) en kleine(re) fracties, enigszins in verhouding met de samenstelling van PS en met een evenredige verdeling tussen de coalitie- en oppositiepartijen. De leden van de programmaraad worden benoemd door PS.

 • 3.

  De programmaraad kiest uit haar midden een voorzitter.

 • 4.

  Het secretariaat van de programmaraad berust bij de Rekenkamer. De leden van de programmaraad worden bijgestaan door een adviseur van de Statengriffie.

 • 5.

  Vergaderingen van de programmaraad zijn openbaar, met dien verstande dat de voorbereidende stukken niet actief worden verspreid en dat de vergaderingen niet via een webcastsysteem zullen worden uitgezonden. De programmaraad kan, indien nodig, zelf besluiten tot behandeling van geheime stukken achter gesloten deuren.

 • 6.

  Als leden van de programmaraad in de statenperiode 2015 – 2019 worden benoemd de statenleden A. Pijpelink (PvdA), M.A. van 't Westeinde (CDA), J.J. van Burg (SGP), A.G.M. Veraart (D66), G.W.A. Temmink (GroenLinks) en S.H.J. Tuinder (SP).

 

 

Aldus vastgestelde in de vergadering van Provinciale Staten van 23 mei 2015.

 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. P. Joosse, griffier

 

Uitgegeven 17 december 2015

De secretaris, A.W. Smit

Naar boven