Provincie Zeeland – Wijziging van het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 15 december 2015, kenmerk 15017426 houdende wijziging van het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015 van 24 februari 2015, Provinciaal Blad 2015, nummer 1075.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland

 • -

  overwegende dat het voor een efficiëntere uitvoering van taken gewenst is enkele bevoegdheden te mandateren;

 • -

  gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015:

Artikel I

 • 1.

  Gedeputeerde staten verlenen mandaat aan de algemeen directeur, de werkveldmanager Uitvoering en het afdelingshoofd Planvorming en Realisatie tot uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van subsidies in het kader van Hoofdstuk 10 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 Bijzondere bepalingen voor het verstrekken van subsidies voor kavelaanvaardingswerken.

 • 2.

  Dit mandaat wordt toegevoegd aan onderdeel I van de bijlage bij het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015 onder afdeling Planvorming en Realisatie onder een nieuw toe te voegen categorie 'Subsidieverlening kavelaanvaardingswerken'.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2016 en vervalt met ingang van 1 maart 2017.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 15 december 2015.

 

 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

 

Uitgegeven 17 december 2015

De secretaris, A.W. Smit

Naar boven