Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2015, 8348Overige besluiten van algemene strekking

Provincie Overijssel - Implementatie Landelijke Handhavingsstrategie BRZO

Besluit: Gedeputeerde Staten, 8 december 2015

Kenmerk: 2015/0338957

Inlichtingen bij: W. van Battum

Telefoon: 038 – 499 85 53

E-mail: W.v.Battum@overijssel.nl

 

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Delen mee dat zij op 8 december 2015:

de Landelijke Handhavingstrategie BRZO als beleidsregel hebben vastgesteld. De Landelijke Handhavingstrategie BRZO is van toepassing op handhaving ten behoeve van het Besluit Risico Zware Ongevallen 2015. Deze beleidsregel wordt toegepast bij de handhaving bij BRZO-instellingen ter bescherming van de fysieke leefomgeving.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie in het Provinciaal Blad.