Provincie Zeeland – Instellingsbesluit Commissie integriteit

Besluit van Provinciale Staten van 26 maart 2015, kenmerk SGR-2, tot instelling van de Commissie Integriteit.

 

Provinciale Staten van Zeeland,

 • gelezen het voorstel van het Presidium van 23 maart 2015, nr. SGR-2 / 15004636;

   

besluiten:

 • 1.

  In te stellen de commissie integriteit, bestaande uit ten minste drie statenleden en ten hoogste een aantal statenleden dat overeenkomt met de helft van het aantal statenfracties. Tenminste een derde van het aantal leden van de commissie is tevens lid van het Presidium. De commissie wordt aangevuld met de griffier en de commissaris van de Koning;

  • a.

   Als taken voor deze commissie te benoemen:

   • i.

    het vervullen van een ambassadeursrol waar het gaat om integriteit voor politieke ambtsdragers;

   • ii.

    er voor te zorgen dat het onderwerp integriteit voor politieke ambtsdragers periodiek bespreekbaar gemaakt en geëvalueerd wordt;

   • iii.

    een aanspreekpunt vormen voor niet op een individuele persoon toegespitste integriteitskwesties aangaande politiek ambtsdragers;

   • iv.

    het fungeren als klankbord op initiatief van de commissaris van de Koning omtrent het integriteitsonderzoek voor de benoeming van gedeputeerden.

  • b.

   De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan. Zij vergadert zo vaak de leden van de commissie dit noodzakelijk achten. De voorzitter of een van de leden rapporteert aan de commissie Bestuur.

  • c.

   De commissie kan integriteitskwesties van algemene aard ter bespreking voorleggen aan de vergadering van Provinciale Staten.

  • d.

   Indien de commissie daartoe aanleiding ziet, heeft zij de bevoegdheid om geheimhouding op te leggen (aan haar leden en/of aan derden)

 • 2.

  Voor de bestuursperiode 2015 – 2019 bestaat de integriteitscommissie uit de statenleden mevrouw Evertz en de heren Van Gent, Schonis, Verburg en Van Dijk.

 

 

Aldus vastgestelde in de vergadering van Provinciale Staten van 23 maart 2015.

 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. P. Joosse, griffier

 

Uitgegeven 16 december 2015

De secretaris, A.W. Smit

Naar boven