Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2015, 8190Overige besluiten van algemene strekking

Provincie Overijssel Besluit GS tot vaststelling correctiefactor voor deelgebied Rond de Weerribben

Besluit: 08.12.2015

Kenmerk: 2015/0382758

Inlichtingen bij: C.M.J. Ribbers

Telefoon: 038 – 499 73 41

E-mail: CMJ.Ribbers@overijssel.nl

 

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

 

delen mee:

 

gelet op artikel 95, tweede lid, Wet inrichting landelijk gebied,

 

dat zij de correctiefactor voor de wettelijke herverkaveling Rond de Weerribben hebben vastgesteld op 0,74.

 

Mogelijkheid van inzien

De stukken die betrekking hebben op het besluit tot vaststelling van de correctiefactor liggen ter inzage van vrijdag 11 december 2015 tot vrijdag 22 januari 2016. Tijdens kantooruren kunt u deze inzien op de volgende locatie:

Provinciehuis, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle.

 

Voor degenen die daaraan behoefte hebben, bestaat de mogelijkheid voor het krijgen van een toelichting op de stukken. Indien u dit wenst, dan wordt u verzocht dit uiterlijk 8 januari 2016 telefonisch dan wel schriftelijk te laten weten aan onderstaande contactpersoon.

 

Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen zes weken na de datum van terinzagelegging van dit besluit bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Overijssel. Hoe dat moet doen kunt u hieronder lezen.

 

Rechtsmiddel

Binnen zes weken, ingaand op de datum van de terinzagelegging, kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038-499 93 05).

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat in ieder geval:

 • 1.

  Naam en adres van de indiener;

 • 2.

  De dagtekening;

 • 3.

  Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  De gronden van bezwaar.

 

U kunt het bezwaarschrift ook per elektronisch formulier verzenden. Dit formulier kun u vinden op http://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht.

 

Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen over de bezwarenprocedure kun u zich wenden tot de provinciaal medewerker die bij het besluit is vermeld.

 

Indien spoed dat vereist is het mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met dhr. P.F.M. Niens, 038 499 8542 of PFM.Niens@overijssel.nl

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.