Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2015, 8178Overige besluiten van algemene strekking

Provincie Overijssel Wijziging van het Reglement Commissie van Deskundigen Beleidsregel Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen Overijssel 2010 en Herbenoeming van de Commissie van Deskundigen

Besluit: 08.12.2015

Kenmerk: 2015/0393475

Inlichtingen bij: G. Feenstra

Telefoon: 038 – 4999949

E-mail: G.Feenstra-Schenkel@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

 

maken bekend dat zij in hun vergadering van 8 december 2015 (kenmerk: 2015/0329680) de volgende besluiten hebben genomen:

1. het Reglement Commissie van Deskundigen Beleidsregel Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen Overijssel 2010 wordt als volgt gewijzigd:

- in artikel 4, lid 6, wordt ‘1½’ vervangen door ‘2’;

- artikel 8 komt als volgt te luiden:

De voorzitter en de leden van de Commissie komen in aanmerking voor een vergoeding in overeenstemming met de artikelen 22 lid 1 en 23 van de Verordening Rechtspositie Statenleden, gedeputeerden en commissieleden 2015

 

2. De voorzitter F. Stouthart, en leden S. Bokma, H. Ellen en W. Baltussen van de Commissie van Deskundigen worden herbenoemd voor een periode van 2 jaar.

 

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.