Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2015, 8124Overige besluiten van algemene strekking

Wijziging van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Maken bekend dat zij bij vergadering van 8 december 2015 het volgende hebben besloten:

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Gelet op de goedkeuring van deze beleidsregel door het Comité van Toezicht op grond van artikel 110, tweede lid, aanhef en onder a, van de Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europese Parlement en de Raad, van 17 december 2013, houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PbEU L 347/320);

Gelet op de goedkeuring van deze beleidsregel door het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel;

Gelet op artikel 9 van de Uitvoeringswet EFRO;

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 1.2, eerste lid, juncto titel 6.1a van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011;

BESLUITEN

vast te stellen het volgende besluit tot wijziging van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland:

Artikel I

Artikel 3.2.5 komt te luiden:

Artikel 3.2.5

De beschikbare middelen worden overeenkomstig artikel 2.7 van de uitvoeringsregeling op basis van volgorde van ontvangst van de aanvragen verdeeld.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Gedeputeerde Staten voornoemd

Gegeven te Arnhem, 8 december 2015 - zaaknummer 2014-016804

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris