Provincie Zeeland – Mandaat en ondermandaat Provinciale Staten afhandeling verzoeken Wet openbaarheid van bestuur

Besluit van provinciale staten van Zeeland van 26 september 2014, houdende de mandatering van besluitvorming op verzoeken om informatie ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur, gericht aan provinciale staten, aan de voorzitter van PS alsmede het verlenen van ondermandaat aan de statengriffier voor de betreffende administratieve handelingen .

 

De Staten der provincie Zeeland,

 

 • -

  gelezen het voorstel van het Presidium van 15 september 2014;

 • -

  gelet op artikel 10:1 jo. 10:4 Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  gelet op de artikelen 4:17 e.v. Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende:

 • -

  dat een beslissing op verzoeken ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gebonden is aan een wettelijke termijn;

 • -

  dat het, gelet op het vergaderschema van de plenaire vergaderingen van Provincie Staten van Zeeland en gelet op de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, wenselijk is dat een aantal bevoegdheden inzake de afhandeling van aan PS-gerichte Wob-verzoeken, in mandaat worden afgehandeld;

 • -

  dat Provinciale Staten hun bevoegdheden terzake, behalve het nemen van een beslissing op bezwaar, in mandaat wensen over te dragen aan hun voorzitter en instemmen met ondermandaat voor (praktische) zaken als termijnbewaking, termijnverlengingen, doorzending en andere administratieve handelingen aan de statengriffier;

 • -

  dat de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland instemt met de mandaatverlening en door deze, voor de hiervoor genoemde praktische zaken, ondermandaat verleent aan de statengriffier.

 

besluiten

de bevoegdheden tot het nemen van een beslissing op verzoeken ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur, gericht aan en of vallend onder de verantwoordelijkheid van Provinciale Staten van Zeeland, te mandateren aan de voorzitter van Provinciale Staten.

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland besluit

voor deze tot ondermandaat aan de statengriffier als hiervoor in de overwegingen genoemd.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 26 september 2014.

 

 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter,

Drs. P. Joosse, griffier.

 

Uitgegeven, 8 december 2015

De secretaris, A.W. Smit

Naar boven