Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2015, 783Verordeningen
Provincie Zeeland – Wijziging Hoofdstuk 8 Provinciale Impuls Wonen van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013
 
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 10 februari 2015, houdendewijziging van hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.
 
Gedeputeerde staten van Zeeland
 • -
  gelezen het voorstel van werkveld beleid, stuknummer 15001868;
 • -
  overwegende dat voor verstrekking van subsidies in het kader van de Provinciale Impuls Wonen bijzondere bepalingen in het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 benodigd zijn;
 • -
  overwegende dat in de genoemde bijzondere bepalingen periodiek wijzigingen worden aangebracht om knelpunten in de uitvoering op te lossen en gewenste beleidswijzigingen te implementeren;
 • -
  gelet op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013;
besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013:
Artikel I
Artikel 8.1, onderdeel a, wordt vervangen door:
Particuliere woning: een pand in eigendom van een particulier, met een individueel adres, een eigen nutsaansluiting, al dan niet grond gebonden, bedoeld en geschikt om in te wonen, waarop de planologische bestemming Wonen rust, niet zijnde een bedrijfs- of dienstwoning of een 1- of 2- kamerappartement.
Artikel II
Artikel 8.1, onderdeel f, wijzigt als volgt:
sociale huurwoning: een goedkope huurwoning die meestal eigendom is van een woningcorporatie, met een maximum huur tot waar sprake is van € 710,86 (in 2015).
Artikel III
Aan artikel 8.1 toevoegen:
 • n.
  bestaand bebouwd gebied: de begrenzing van het gebied zoals deze in kaart 19 van het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 is opgenomen;
 • o.
  landelijke bebouwingsconcentratie: concentratie van bebouwing in het landelijk gebied, ook wel buurtschap genoemd, met overwegend een woonfunctie. De grens van de landelijke bebouwingsconcentratie eindigt daar waar de bebouwing zijn aaneengesloten karakter verliest.
Artikel IV
Artikel 8.2, onderdeel f, wijzigt als volgt:
Het geven van een andere functie aan een beeldbepalend leegstand pand, ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de woonomgeving.
Artikel V
Aan artikel 8.3, tweede lid, toevoegen:
 • f.
  de activiteit plaatsvindt buiten het bestaand bebouwd gebied en de landelijke bebouwingsconcentratie.
Artikel VI
Artikel 8.5, tweede lid, wijzigt als volgt:
Gedeputeerde Staten beslissen op de aanvraag binnen 12 weken na afloop van de termijn van het openstellingsbesluit als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.
Artikel VII
Artikel 8.5, derde lid, wijzigt als volgt:
Gedeputeerde Staten kunnen de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.
Artikel VIII
Artikel 8.8 komt te luiden:
Artikel 8.8
De hoogte van de subsidie bedraagt:
 • a.
  indien er sprake is van het verminderen van de ongewenste particuliere woningvoorraad door sloop: maximaal € 40.000 per onttrokken woning;
 • b.
  indien er sprake is van het verminderen van de ongewenste particuliere woningvoorraad door middel van het samenvoegen van één of meerdere woningen: maximaal € 25.000,00 per samenvoeging;
 • c.
  indien er sprake is van het slopen van ongewenste particuliere woningen en het terugbouwen van evenveel particuliere woningen:
  • i.
   maximaal € 10.000 ten behoeve van de sloop en afvoerkosten per woning; en
  • ii.
   maximaal € 10.000 ten behoeve van de kosten van het saneren van ernstige vormen van verontreiniging.
 • d.
  indien er sprake is van het omvormen van minimaal drie ongewenste particuliere woningen tot toekomstbestendige woningen: maximaal 25 procent van de totale subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000 tot maximaal € 10.000 per omgevormde woning.
 • e.
  indien er sprake is van de verdunning van de sociale huurwoningvoorraad in een wijk, door sloop of samenvoeging van de woningen: maximaal € 15.000 per onttrokken woning.
Artikel IX
Artikel 8.9, tweede lid, onderdeel a, onder vi, wijzigt als volgt:
hergebruik beeldbepalende leegstaande panden voor woningen: ten hoogste vijftig punten.
Artikel X
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 10 februari 2015.
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
 
Uitgegeven, 13 februari 2015
De secretaris, A.W. Smit