Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 7781

Gepubliceerd op 26 november 2015 09:00Subsidieplafonds 2015 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 17 november 2015 hebben vastgesteld:

Artikel 1

Voor het begrotingsjaar 2015 is voor diverse subsidieregels en beleidsregels een subsidieplafond vastgesteld conform het bepaalde in de bijlage. De subsidieregels en beleidsregels zijn te vinden op www.limburg.nl/subsidies> actuele subsidieregelingen.

Artikel 2

Het subsidieplafond van de Verordening duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds wordt verhoogd van € 5.400.000 naar € 23.900.000. Het subsidieplafond van de Verordening stimuleringsleningen Levensloopbestendigheid Transitie Limburgse Woningmarkt wordt verlaagd van € 7.700.000 naar € 2.700.000.

Artikel 3

 • 1.

  Subsidieaanvragen in het kader van de in de bijlage genoemde subsidieregels en beleidsregels worden behandeld op volgorde van binnenkomst, tenzij in de betreffende subsidieregels of beleidsregels is bepaald dat het beschikbare bedrag op een andere wijze wordt verdeeld.

 • 2.

  Indien subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst dan geldt daarbij de datum van ontvangst bij de Provincie Limburg, dat wil zeggen dat de datum van registratie bij de Provincie Limburg bepalend is. Bij persoonlijk afgeleverde subsidieaanvragen ontvangt de indiener een bewijs van ontvangst en dan is de datum op dat bewijs bepalend. Deze aanvragen worden tevens geregistreerd op dezelfde datum. Indien de subsidieaanvraag in de brievenbus van de Provincie Limburg wordt gedeponeerd en derhalve geen bewijs van ontvangst is ontvangen, dan is de datum van registratie bij de Provincie Limburg bepalend.

 • 3.

  Voor de verdeling van het subsidieplafond is beslissend de datum waarop de aanvraag volledig bij de Provincie ontvangen en geregistreerd is.

 • 4.

  Indien er meerdere volledige aanvragen op dezelfde datum bij de Provincie Limburg ontvangen en geregistreerd zijn, het tijdstip niet te achterhalen is en deze binnen het subsidieplafond niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, zal het binnen het subsidieplafond resterende bedrag naar rato van het gevraagde subsidiebedrag worden verdeeld over deze aanvragen. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien in de betreffende subsidieregels of beleidsregels is bepaald dat het resterende beschikbare bedrag op een andere wijze wordt verdeeld.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 17 november 2015

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Bijlage

Met dit besluit worden de subsidieplafonds, zoals bedoeld in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en nader uitgewerkt in de diverse subsidieregels en beleidsregels, voor het begrotingsjaar 2015 vastgesteld.

Overzicht subsidieplafonds 2015

Nr.

Cluster

Naam subsidieregeling

Hoogte subsidieplafond

1.

CULT

SUB

Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2015

€ 300.000

2.

CULT

SUB

Nadere subsidieregels Sport 2014-2016

 

 

 

Provinciale sportorganisaties

 

 

 

-Stichting Huis voor de Sport Limburg

€ 728.284

 

 

-Stichting Topsport Limburg

€ 300.000

 

 

-Stichting Basissport Limburg

€ 100.000

 

 

-Stichting Jeugdsportfonds Limburg

€ 75.000

 

 

Programmalijn Breedtesport en Topsport

 

 

 

-Sportstimuleringsprogramma’s

€ 800.000

 

 

-Sporttakcoördinatoren

€ 350.000

 

 

-Kansrijke Trainingscentra buiten Sportzone Limburg

€ 125.000

 

 

-Wielerfonds

€ 26.000

 

 

Programmalijn Sport en Ruimte

 

 

 

-Sportieve omgevingen

€ 150.000

 

 

-Koplopersprojecten paardensport

€ 225.000

 

 

-Veilige wieleromgeving

€ 200.000

 

 

Programmalijn Sport en Economie

 

 

 

-Wielerevenementenplan

€ 175.000

 

 

-Topsportevenementenplan

€ 225.000

 

 

-Sportcongressen

€ 25.000

 

 

-Coördinatie (wieler)evenementen

€ 25.000

 

 

Programmalijn Sport en Zorg/Welzijn

 

 

 

-Innovatieve beweegtrajecten en –projecten

€ 260.000

3.

NAT

SUB

Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied

 

 

 

-Soortenbeleid

€ 1.000.000

 

 

-Recreatieve inrichting in goudgroen

€ 300.000

 

 

-Aanleg zilvergroen

€ 1.000.000

4.

EZ

SUB

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. betreffende hoofdstuk 2: projecten ter bevordering instroom 45plussers

€ 1.150.000

5.

MOB

SUB

Nadere subsidieregels Verkeerseducatie 2012-2015

€ 325.000

6.

WL

SUB

Nadere subsidieregels Sloop en Onttrekkingen Transitiefonds Limburgse Woningmarkt

€ 9.930.000

7.

CULT

SUB

Nadere subsidieregels Maatschappelijke organisaties 2014-2016

€ 0

8.

WL

SUB

Nadere subsidieregels Transitiefonds Limburgse Woningmarkt Tenderregeling Midden-Limburg

2e tranche

€ 724.932,55

9.

WL

SUB

Nadere subsidieregels Transitiefonds Limburgse Woningmarkt Tenderregeling Zuid-Limburg

€ 1.500.000

10.

WL

SUB

Nadere subsidieregels Transitiefonds Limburgse Woningmarkt Tenderregeling Noord-Limburg

€ 1.500.000

11.

WL

SUB

Nadere subsidieregels DuurzaamDoor 2015-2016

€ 300.000

12.

CULT

SUB

Nadere subsidieregels Monulisa 2015-2016

€ 600.000

13.

NAT

SUB

Nadere subsidieregels Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Limburg

€ 9.000.000

14.

CULT

SUB

Nadere subsidieregels Agenda voor Gezondheid en Zorg 2013-2015

€ 700.000

Meerjarige subsidieregelingen

(met vastgestelde subsidieplafonds voor gehele periode)

Voor een aantal subsidieregelingen met een meerjarige looptijd zijn subsidieplafonds voor de gehele periode vastgesteld en gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Deze bedragen zijn vermeld in de kolom hoogte subsidieplafond.

Voor deze regelingen hoeft niet ieder jaar opnieuw een (resterend) subsidieplafond te worden gepubliceerd.

Naam Subsidieregeling

Einde looptijd

Hoogte subsidieplafond

Verordening duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds (LEF)

Geen einddatum

€ 23.900.000

Nadere subsidieregels Implementatie KAR

31 december 2017

€ 785.000

Nadere subsidieregels Proof of Principle Fonds

1 april 2021

€ 5.850.000

Verordening stimuleringsleningen Levensloopbestendigheid Transitie Limburgse Woningmarkt

Geen einddatum

€ 2.700.000

Nadere subsidieregels asbest eraf zonnepanelen erop Provincie Limburg

31 december 2016

 

-Eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok

 

€ 90.000

-Agrarisch ondernemingen, voormalige agrarische ondernemingen en loonbedrijven

 

€ 210.000

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl