Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 7707

Gepubliceerd op 25 november 2015 09:00Wijzigingsbesluit Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 2012 Provincie Limburg (1e wijziging)

 

Provinciale Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 6 november 2015 hebben vastgesteld:

Wijzigingsbesluit Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 2012 Provincie Limburg (1e wijziging).

 

Artikel I

  • A.

    Artikel 23 wordt ingetrokken.

  • B.

    Artikel 24 komt te luiden als volgt:

Artikel 24 Dienstauto

  • 1.

    De gedeputeerde kan voor reizen welke naar het oordeel van gedeputeerde staten ten behoeve van de provincie worden gemaakt gebruik maken van een dienstauto met of zonder chauffeur. Onder dienstauto wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan een door de provincie ingehuurde auto.

  • 2.

    De dienstauto met of zonder chauffeur kan door de gedeputeerde ook worden gebruikt voor het woon-werkverkeer.

  • 3.

    Indien de gedeputeerde gebruik maakt van een dienstauto met of zonder chauffeur dan heeft hij voor die reizen geen recht op een tegemoetkoming in de reiskosten.

  • 4.

    Indien aan de gedeputeerde ingevolge artikel 25 een openbaar vervoerjaarkaart is verstrekt wordt bij gebruik van een dienstauto voor het woon-werkverkeer een korting op zijn bezoldiging toegepast van 1/40 van de maandprijs van de openbaarvervoerjaarkaart voor elke enkele reis.

  • 5.

    Indien de gedeputeerde voor reizen ten behoeve van de provincie gebruik maakt van de provinciale dienstauto en daarvoor van een derde ook een vergoeding van reiskosten ontvangt, wordt die vergoeding in de provinciale kas gestort.

 

C. In artikel 25 Reiskosten woon-werkverkeer wordt de zinsnede 'voor het reizen tussen zijn woon- en/of verblijfplaats en zijn plaats van tewerkstelling' vervangen door 'voor het woon-werkverkeer'.

 

D. Artikel 26 komt te luiden als volgt:

Artikel 26 Zakelijke reiskosten

  • 1.

    Aan de gedeputeerde wordt naast de tegemoetkoming bedoeld in artikel 25 voor reiskosten ter zake van andere dan de in artikel 25 bedoelde reizen ten behoeve van de provincie gemaakt waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de dienstauto met of zonder chauffeur een vergoeding verleend. De vergoeding betreft:

    • a.

      bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten, met inachtneming van artikel 25, onderdeel a;

    • b.

      bij gebruik van een eigen personenauto: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten overeenkomstig het bedrag, genoemd in artikel 4, onderdeel b van de Reisregeling binnenland.

  • 2.

    Aan de gedeputeerde aan wie ingevolge artikel 25 een openbaar vervoerjaarkaart is verstrekt worden de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde reiskosten alleen vergoed als met het openbaar vervoer niet of slechts met aanzienlijk tijdverlies kan worden gereisd.

 

E. Artikel 28 komt te luiden als volgt:

Artikel 28 Buitenlandse dienstreizen

  • 1.

    Indien de gedeputeerde in het provinciaal belang een reis buiten Nederland maakt, worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.

  • 2.

    Deelname aan een dienstreis naar het buitenland geschiedt conform het bepaalde in de Gedragscode Bestuurlijke Integriteit leden van Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 2014.

 

F. Artikel 29 wordt ingetrokken.

 

G. Artikel 30 komt te luiden als volgt:

Artikel 30 Computer en internetverbinding

  • 1.

    Op aanvraag wordt aan de gedeputeerde ten laste van de provincie voor de uitoefening van het ambt een computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking gesteld.

  • 2.

    De gedeputeerde ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met de provincie.

  • 3.

    Gedeputeerde Staten stellen het model van de bruikleenovereenkomst vast.

  • 4.

    Op aanvraag wordt aan de gedeputeerde een maandelijkse vergoeding van € 30,81 bruto toegekend ten behoeve van de abonnementskosten van een internetverbinding.

  • 5.

    De in het vierde lid genoemde vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de definitieve consumentenprijsindex alle huishoudens van het voorgaande jaar.

 

H. Artikel 31 komt te luiden als volgt:

Artikel 31 Mobiele telefoon

  • 1.

    Op aanvraag wordt de gedeputeerde voor de uitoefening van zijn ambt een mobiele telefoon in bruikleen ter beschikking gesteld.

  • 2.

    De gedeputeerde ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de provincie.

  • 3.

    Gedeputeerde Staten stellen het model van de bruikleenovereenkomst vast.

 

I. Artikel 32 wordt ingetrokken.

 

J. Artikel 33a wordt aangepast aan de gewijzigde fiscale wetgeving en komt te luiden als volgt:

Artikel 33a Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

  • 1.

    Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 23a Rechtspositiebesluit gedeputeerden.

  • 2.

    Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen en verstrekkingen bedoeld in hoofdstuk 3 van deze verordening voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a ten en met h van de Wet op de loonbelasting 1964.

 

K. Artikel 40 komt te luiden als volgt:

Artikel 40 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking op de dag na plaatsing in het Provinciaal Blad.

  • 2.

    De Verordening rechtspositie gedeputeerden, Staten- en commissieleden 2012 Provincie Limburg (1e wijziging), vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 28 maart 2014, vervalt bij de inwerkingtreding van deze verordening.

  • 3.

    Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 2012 Provincie Limburg (2e wijziging)’.

     

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie van het Provinciaal Blad waarin het is geplaatst.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten, gehouden op 6 november 2015

 

Provinciale Staten voornoemd

de griffier,

mw. drs. J.J. Braam

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl