Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 7706

Gepubliceerd op 25 november 2015 09:00Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 2012 Provincie Limburg (2e wijziging)

Provinciale Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet bekend de nieuwe integrale tekst van:

 

Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 2012 Provincie Limburg (2 e wijziging).

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Commissie: een commissie als bedoeld in hoofdstuk V van de Provinciewet;

 • b.

  Rechtspositiebesluit gedeputeerden: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 241;

 • c.

  Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 242;

 • d.

  Reisbesluit binnenland: het Koninklijk Besluit van 1 maart 1993, Stb. 144;

 • e.

  Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56;

 • f.

  Statenlid: lid van Provinciale Staten, niet zijnde gedeputeerde;

 • g.

  Verplaatsingskostenbesluit 1989: het Koninklijk Besluit van 6 oktober 1989, Stb. 424;

 • h.

  Griffier: de griffier, bedoeld in artikel 97, eerste lid, van de Provinciewet;

 • i.

  Provinciesecretaris: de secretaris, bedoeld in artikel 97, eerste lid, van de Provinciewet.

   

Hoofdstuk 2 Voorzieningen voor Statenleden

 

Artikel 2 Vergoeding voor werkzaamheden

Aan het Statenlid wordt een vergoeding voor de werkzaamheden toegekend die gelijk is aan het bedrag, vermeld in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden, zoals dit bedrag jaarlijks ingevolge artikel 2, tweede lid, van genoemd Rechtspositiebesluit bij ministeriële regeling wordt gewijzigd.

Artikel 2a Toelagen

 • 1.

  Naast de vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, ontvangen fractievoorzitters in Provinciale Staten voor de duur van hun voorzitterschap per jaar een toelage gelijk aan 1,2% van die vergoeding op jaarbasis en een toelage gelijk aan 0,4% van die vergoeding op jaarbasis voor elk Statenlid dat de fractie buiten de fractievoorzitter telt. De toelagen tezamen bedragen ten hoogste 6,4% van die vergoeding op jaarbasis.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid stelt de Commissaris van de Koning vast:

  • a.

   hoeveel Statenleden een fractie telt;

  • b.

   de duur van het fractievoorzitterschap.

 • 3.

  Het Statenlid dat lid is van de vertrouwenscommissie als bedoeld in artikel 61, derde lid, van de Provinciewet dan wel lid is van een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 151a, derde lid, van de Provinciewet, ontvangt voor de duur van het lidmaatschap van de commissie dan wel de duur van de activiteiten per jaar een toelage van 5% van de vergoeding van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 van deze verordening op jaarbasis.

 • 4.

  Voor de toepassing van lid 1 van dit artikel stelt de Commissaris van de Koning de duur van het lidmaatschap dan wel de duur van de activiteit vast.

Artikel 3 Onkostenvergoeding

 • 1.

  Aan het Statenlid wordt een onkostenvergoeding voor aan de uitoefening van het Statenlidmaatschap verbonden kosten toegekend die gelijk is aan het bedrag, vermeld in artikel 2, derde lid, van het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden, zoals dit bedrag jaarlijks ingevolge artikel 2, vierde lid, van genoemd Rechtspositiebesluit bij ministeriële regeling wordt gewijzigd. Deze vergoeding is bedoeld voor de kosten, die een Statenlid maakt ten behoeve van representatie, vakliteratuur, contributies en lidmaatschappen, telefoonkosten, bureaukosten en porti, zakelijke giften, bijdrage aan fractiekosten, ontvangsten en excursies.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid is de onkostenvergoeding voor overige aan de uitoefening van het ambt verbonden kosten 83% van het voor hem ingevolge het eerste lid geldende bedrag indien het Statenlid op grond van lid 4 van dit artikel ten laste van provinciale middelen een vergoeding ontvangt voor een mobiele telefoon dan wel een mobiele telefoon ter beschikking krijgt.

 • 3.

  Het is een fractie als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de verordening Ambtelijke bijstand en Fractieondersteuning Provincie Limburg 2010 toegestaan om een mobiele telefoon ter beschikking te stellen dan wel daar een vergoeding voor te geven aan een Statenlid dat schriftelijk aangeeft te kiezen voor de mogelijkheid van lid 3 van dit artikel.

Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen

 • 1.

  Hij die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar Statenlid is geweest ontvangt de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij in dat jaar Statenlid is geweest.

 • 2.

  De betaling van de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, en van de toelagen, bedoeld in artikel 2a, geschiedt in maandelijkse termijnen.

Artikel 5 Reiskosten

 • 1.

  Het Statenlid ontvangt een NS Businesscard, waarmee op rekening en op saldo kan worden gereisd. Voor reizen op rekening ontvangt de provincie rechtstreeks van NS een factuur, de kosten van reizen op saldo kan het Statenlid declareren bij de griffier met in achtneming van het bepaalde in artikel 38 van deze verordening.

 • 2.

  Aan het Statenlid worden vergoed de reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen van Provinciale Staten en van een commissie, alsmede de reiskosten ter zake van andere ten behoeve van de provincie gemaakte reizen. De vergoeding betreft:

  • a.

   bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten, met inachtneming van het eerste lid;

  • b.

   bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten overeenkomstig de bedragen in de artikelen 2 en 4 van de Reisregeling binnenland.

 • 3.

  Het Presidium kan nadere uitvoeringsregels stellen m.b.t. de reiskosten bedoeld in lid 1 van dit artikel ter zake van andere ten behoeve van de provincie gemaakte reizen.

Artikel 6 Verblijfkosten

 • 1.

  Het Statenlid worden tijdens zijn zakelijk verblijf op het provinciehuis om niet maaltijden en consumpties vanwege de provincie verstrekt.

 • 2.

  Het Statenlid worden vergoed de gemaakte noodzakelijke verblijfkosten ter zake van andere ten behoeve van de provincie en verband houdend met zijn Statenlidmaatschap gemaakte reizen dan die voor het bijwonen op het provinciehuis van vergaderingen van Provinciale Staten en van een commissie, tot ten hoogste de bedragen, vastgesteld bij of krachtens het Reisbesluit binnenland.

 • 3.

  De griffier beoordeelt aanvragen als bedoeld in lid 2 van dit artikel en kan aanvragen ter beoordeling voorleggen aan het Presidium.

 • 4.

  Het Presidium kan nadere regels stellen met betrekking tot de kosten die op grond van lid 2 van dit artikel voor vergoeding in aanmerking komen.

 • 5.

  De griffier kan ten laste van de Provinciale middelen leden van Provinciale Staten:

  • a.

   een overnachtingsmogelijkheid bieden als reizen heel bezwaarlijk c.q. onmogelijk is voorafgaand aan, tussen of na vergaderingen van Provinciale Staten en/of Statencommissies of andere ten behoeve van de provincie en verband houdend met zijn Statenlidmaatschap bij te wonen bijeenkomsten;

  • b.

   vervoer naar het thuisadres bieden ingeval Statenleden na een vergadering of bijeenkomst van Provinciale Staten of een Statencommissie niet meer per openbaar vervoer het thuisadres kunnen bereiken.

Artikel 7 Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1.

  De kosten van deelname van een Statenlid aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het provinciaal belang door of namens de provincie worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de provincie.

 • 2.

  Het Statenlid dat wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de provincie wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe bij de griffier een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de provincie als deelname van belang is in verband met de vervulling van het Statenlidmaatschap.

 • 3.

  De griffier beoordeelt aanvragen als bedoeld in lid 2 van dit artikel en kan aanvragen ter beoordeling voorleggen aan het Presidium.

Artikel 8 Vergoeding internetaansluiting

 • 1.

  Aan een lid van Provinciale Staten worden eenmalig op aanvraag de aanlegkosten van een internetaansluiting vergoed.

 • 2.

  Aan een lid van Provinciale Staten wordt een vergoeding van € 25,00 bruto per maand toegekend ten behoeve van de abonnementskosten van een internetaansluiting die benodigd is voor het Statenlidmaatschap.

 • 3.

  De in het tweede lid genoemde vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de definitieve consumentenprijsindex alle huishoudens van het voorafgaande jaar.

Artikel 9 Kinderopvang

Deze bepaling is met ingang van 1 januari 2007 van rechtswege vervallen.

Artikel 10 Kinderopvang

Deze bepaling is met ingang van 1 januari 2012 van rechtswege vervallen.

Artikel 11 Verlaging vergoeding werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid

Op aanvraag verlagen Gedeputeerde Staten de vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, in het geval een Statenlid een uitkering ontvangt in verband met gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Artikel 12 Compensatie korting werkloosheidsuitkering

 • 1.

  In het geval een Statenlid een uitkering op grond van de Werkloosheidswet ontvangt en de na toepassing van artikel 20 van die wet ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het Statenlidmaatschap meer bedraagt dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden die het Statenlid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de provincie verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.

 • 2.

  In het geval dat een Statenlid een uitkering op grond van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel ontvangt en de na toepassing van artikel 6, vierde lid, van dat besluit ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het Statenlidmaatschap meer bedraagt dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden die het Statenlid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de provincie verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.

Artikel 13 Vergoeding voor waarneming voorzitterschap van Provinciale Staten

 • 1.

  Een Statenlid dat op grond van artikel 75 van de Provinciewet meer dan 30 dagen onafgebroken het voorzitterschap van Provinciale Staten waarneemt, ontvangt voor die waarneming een toeslag van 8% van de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden over de tijd van de waarneming.

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de onkostenvergoeding, bedoeld in artikel 3.

Artikel 14 Ziektekostenverzekering

 • 1.

  Het Statenlid ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering van € 175,- per jaar.

 • 2.

  Hij die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar Statenlid is geweest ontvangt de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij in dat jaar Statenlid is geweest.

 • 3.

  De betaling van de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, geschiedt in maandelijkse termijnen.

 • 4.

  Indien de nominale eindejaarsuitkering van het personeel werkzaam bij de sector Rijk wijziging ondergaat wordt het in het eerste lid genoemde bedrag naar evenredigheid gewijzigd.

Artikel 14a Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen:

 • a.

  de onkostenvergoeding, bedoeld in artikel 3;

 • b.

  de verstrekkingen, bedoeld in artikel 8, eerste lid;

 • c.

  de vergoeding, bedoeld in artikel 8, derde lid.

Artikel 15 Aanspraak op uitkering bij aftreden

 • 1.

  Degene die ten minste 2 jaren onafgebroken lid is geweest van Provinciale Staten en kan bewijzen als gevolg van het aanvaarden van het lidmaatschap van Provinciale Staten minder inkomsten te hebben verkregen uit tot op dat moment verrichte werkzaamheden, kan met ingang van de datum van aftreden, aanspraak maken op een uitkering ten laste van de provincie.

 • 2.

  De in lid 1 bedoelde aanspraak wordt uitsluitend geëffectueerd indien door belanghebbende daartoe binnen 3 maanden na de datum van aftreden als Statenlid een schriftelijk verzoek wordt ingediend bij Gedeputeerde Staten.

 • 3.

  Geen recht op een uitkering bij aftreden bestaat indien het Statenlid:

  • a.

   na aftreden zonder onderbreking weer als Statenlid optreedt;

  • b.

   op de datum van zijn aftreden 65 jaar of ouder is;

  • c.

   van zijn Statenlidmaatschap vervallen is verklaard ingevolge artikel X7 van de Kieswet;

  • d.

   is benoemd in de plaats die is opengevallen als gevolg van het tijdelijk ontslag van een Statenlid wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, ingevolge artikel X 12 van de Kieswet.

Artikel 16 Duur van uitkering bij aftreden

De duur van de uitkering wordt bepaald op de helft van het aantal volledige maanden gedurende welke het gewezen Statenlid het Statenlidmaatschap heeft vervuld, met dien verstande, dat de duur een periode van twee jaar niet te boven gaat.

Artikel 17 Bedrag van uitkering bij aftreden

 • 1.

  De uitkering bedraagt:

  • a.

   voor het gewezen lid van Provinciale Staten dat twee volledige perioden van elk vier jaren zitting heeft gehad, in het eerste jaar 80%, en in het tweede jaar 70% van de vaste vergoeding voor de werkzaamheden van een Statenlid per jaar;

  • b.

   voor het gewezen lid van Provinciale Staten dat tenminste één volledige periode van vier jaren zitting heeft gehad, in het eerste jaar 60%, en in het tweede jaar 55% van de vaste vergoeding voor de werkzaamheden van een Statenlid per jaar;

  • c.

   voor het gewezen lid van Provinciale Staten dat tenminste twee volledige jaren doch nog niet een volledige periode van vier jaren zitting heeft gehad, in het eerste jaar 40%, en voor de resterende periode 35% van de vaste vergoeding voor de werkzaamheden van een Statenlid per jaar.

 • 2.

  Bepalend voor de hoogte van de uitkering is de vaste vergoeding voor de werkzaamheden als lid van Provinciale Staten op het moment van uitkering.

Artikel 18 Korting op de uitkering bij aftreden wegens inkomsten

 • 1.

  Inkomsten welke een lid van Provinciale Staten heeft op de dag waarop hij/zij ophoudt Statenlid te zijn, worden niet in mindering gebracht op zijn/haar uitkering als gewezen lid van Provinciale Staten.

 • 2.

  Nieuwe inkomsten of hogere inkomsten, welke het gewezen lid van Provinciale Staten na de dag bedoeld in het eerste lid verwerft, worden met de uitkering verrekend over de periode waarop deze inkomsten betrekking hebben of geacht kunnen worden betrekking te hebben.

 • 3.

  Onder de in het eerste en tweede lid vermelde inkomsten wordt verstaan:

  • -

   winst uit onderneming;

  • -

   inkomsten uit of in verband met arbeid of het verrichten van andere diensten of aanneming van werk;

  • -

   een periodieke uitkering wegens invaliditeit;

  • -

   een uitkering als bedoeld in artikel 21 van deze verordening.

 • 4.

  Degene aan wie een uitkering is toegekend is verplicht van het verkrijgen van nieuwe of hogere inkomsten als bedoeld in artikel 18, tweede lid, terstond mededeling te doen aan Gedeputeerde Staten onder opgave, voor zover mogelijk, van de hoogte van deze (verwachte) inkomsten.

 • 5.

  Degene aan wie een uitkering als bedoeld in de artikelen 15 tot en met 17 van deze verordening is toegekend, geeft desgevraagd alle informatie betreffende zijn/haar inkomen aan Gedeputeerde Staten welke voor de uitvoering van deze regeling nodig is.

Artikel 19 Betaling uitkering bij aftreden

De uitkering bij aftreden wordt uitbetaald in maandelijkse termijnen.

Artikel 20 Opschorting en einde uitkering

 • 1.

  De uitkering bij aftreden eindigt:

  • a.

   op de dag waarop de uitkeringsduur is verstreken;

  • b.

   met ingang van de maand, volgende op de maand waarin het gewezen Statenlid is overleden;

  • c.

   met ingang van de dag waarop het gewezen Statenlid wederom als lid van Provinciale Staten is beëdigd;

  • d.

   met ingang van de maand volgend op die waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt;

  • e.

   met ingang van de dag waarop het gewezen Statenlid als lid van Gedeputeerde Staten is beëdigd.

 • 2.

  De betaling van de uitkering kan door Gedeputeerde Staten worden opgeschort indien en voor zolang belanghebbende niet de mededeling of opgave doet als bedoeld in de artikelen 18, vierde en vijfde lid van deze verordening. Indien de in artikel 18, vierde en vijfde lid bedoelde verplichting alsnog wordt nagekomen, wordt de uitkering bij aftreden over de tijd van opschorting, met inachtneming van artikel 18, alsnog uitbetaald.

 • 3.

  Belanghebbende dient zich in te spannen andere inkomsten te verwerven. De betaling van de uitkering kan door Gedeputeerde Staten worden opgeschort en beëindigd indien belanghebbende zich onvoldoende inspant andere inkomsten te verwerven. Hij dient in het eerste jaar van zijn uitkering periodiek doch minstens drie maal in een gesprek informatie over zijn inspanningen te verstrekken.

Artikel 21 Ouderdomspensioen en invaliditeitspensioen

 • 1.

  Het lid van Provinciale Staten, dat als gevolg van het aanvaarden van het Statenlidmaatschap, wordt geconfronteerd met een vermindering van werktijd in zijn of haar hoofdberoep, welke werktijdvermindering tot gevolg heeft dat zijn of haar uitzicht op pensioen en/of een uitkering als gevolg van invaliditeit wordt verminderd, kan een vergoeding ontvangen welke strekt tot voortzetting van de verzekering, op het niveau dat gold onmiddellijk voor het aanvaarden van het Statenlidmaatschap.

 • 2.

  Het lid van Provinciale Staten dat gebruik wenst te maken van de in lid 1 aangegeven voorziening dient zich binnen 3 maanden na de vermindering van de werktijd met een schriftelijk verzoek tot Gedeputeerde Staten te wenden onder overlegging van daartoe strekkende schriftelijke bewijsstukken.

 • 3.

  De premie voor de in lid 1 bedoelde verzekering wordt op verzoek tot ten hoogste 50% door de provincie aan het desbetreffende lid van Provinciale Staten vergoed.

Artikel 22 Uitkering bij overlijden

 • 1.

  In geval van overlijden van het Statenlid wordt aan de weduwe of weduwnaar van wie het Statenlid niet duurzaam gescheiden leefde een bedrag uitgekeerd, gelijk aan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden, welke het Statenlid laatstelijk genoot over een tijdvak van drie maanden. Indien de overledene geen weduwe of weduwnaar van wie het Statenlid niet duurzaam gescheiden leefde nalaat, geschiedt de uitkering ten behoeve van de minderjarige wettige of natuurlijke kinderen, of minderjarige kinderen waarover de overledene de pleegouderlijke zorg droeg. Onder pleegouderlijke zorg wordt verstaan de zorg voor het onderhoud en de opvoeding van het kind als was het een eigen kind, onafhankelijk van de enige verplichting daartoe of van het genieten van een vergoeding daarvoor. Ontbreken ook zodanige kinderen dan geschiedt de uitkering aan degenen die geheel of grotendeels afhankelijk waren van het inkomen van het Statenlid.

 • 2.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder weduwe of weduwnaar mede verstaan de achtergebleven geregistreerde partner alsmede degene met wie het overleden Statenlid ongehuwd samenleefde en een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd als bedoeld in artikel 3, derde en vierde lid, van de Algemene nabestaandenwet.

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing op een Statenlid dat is benoemd in de plaats die is opengevallen als gevolg van het tijdelijk ontslag van een Statenlid wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, ingevolge artikel X 12 van de Kieswet.

Artikel 22a Voorzieningen bij tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

 • 1.

  De artikelen 2 tot en met 4, 7 tot en met 22, 37 en 39 zijn van overeenkomstige toepassing op het Statenlid aan wie ingevolge artikel X 10 van de Kieswet tijdelijk ontslag is verleend wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, met dien verstande dat de onkostenvergoeding die dit Statenlid op grond van artikel 3, eerste lid, ontvangt de helft bedraagt van het bedrag dat op grond van die bepalingen van toepassing is.

 • 2.

  Een tijdelijk ontslag als bedoeld in artikel X 10 van de Kieswet wordt niet aangemerkt als een aftreden als bedoeld in artikel 15 tot en met 20.

Artikel 22b Rechtsbijstand

 • 1.

  Een lid van Provinciale Staten heeft recht op van provinciewege betaalde rechtsbijstand in het geval hij als gevolg van de rechtmatige uitoefening van werkzaamheden die voortvloeien uit het Statenlidmaatschap of het gebruik van zijn bevoegdheden als Statenlid aansprakelijk wordt gesteld voor schade dan wel op grond van zijn Statenlidmaatschap gedaagde wordt in een gerechtelijke procedure. De aanspraak bestaat niet als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

 • 2.

  De rechtsbijstand vindt plaats door of op kosten van de provincie.

 • 3.

  Het Presidium kan nadere regels stellen m.b.t. het uurtarief dat vergoed wordt en de duur van de bijstand.

   

Hoofdstuk 3 Voorzieningen voor gedeputeerden

 

Artikel 23 Onkostenvergoeding

Ingetrokken.

Artikel 24 Dienstauto

 • 1.

  De gedeputeerde kan voor reizen welke naar het oordeel van gedeputeerde staten ten behoeve van de provincie worden gemaakt gebruik maken van een dienstauto met of zonder chauffeur. Onder dienstauto wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan een door de provincie ingehuurde auto.

 • 2.

  De dienstauto met of zonder chauffeur kan door de gedeputeerde ook worden gebruikt voor het woon-werkverkeer.

 • 3.

  Indien de gedeputeerde gebruik maakt van een dienstauto met of zonder chauffeur dan heeft hij voor die reizen geen recht op een tegemoetkoming in de reiskosten.

 • 4.

  Indien aan de gedeputeerde ingevolge artikel 25 een openbaar vervoerjaarkaart is verstrekt wordt bij gebruik van een dienstauto voor het woon-werkverkeer een korting op zijn bezoldiging toegepast van 1/40 van de maandprijs van de openbaarvervoerjaarkaart voor elke enkele reis.

 • 5.

  Indien de gedeputeerde voor reizen ten behoeve van de provincie gebruik maakt van de provinciale dienstauto en daarvoor van een derde ook een vergoeding van reiskosten ontvangt, wordt die vergoeding in de provinciale kas gestort.

Artikel 25 Reiskosten woon-werkverkeer

Indien de gedeputeerde voor het woon-werkverkeer geen gebruik maakt van een dienstauto met of zonder chauffeur wordt hem voor het woon-werkverkeer naar keuze:

 • a.

  een openbaar vervoerjaarkaart eerste klasse verstrekt;

 • b.

  een tegemoetkoming in de kosten van het reizen verleend overeenkomstig het bepaalde in de Reisregeling binnenland.

Artikel 26 Zakelijke reiskosten

 • 1.

  Aan de gedeputeerde wordt naast de tegemoetkoming bedoeld in artikel 25 voor reiskosten ter zake van andere dan de in artikel 25 bedoelde reizen ten behoeve van de provincie gemaakt waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de dienstauto met of zonder chauffeur een vergoeding verleend. De vergoeding betreft:

 • a.

  bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten, met inachtneming van artikel 25, onderdeel a;

 • b.

  bij gebruik van een eigen personenauto: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten overeenkomstig het bedrag, genoemd in artikel 4, onderdeel b, van de Reisregeling binnenland.

 • 2.

  Aan de gedeputeerde aan wie ingevolge artikel 25 een openbaar vervoerjaarkaart is verstrekt worden de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde reiskosten alleen vergoed als met het openbaar vervoer niet of slechts met aanzienlijk tijdverlies kan worden gereisd.

Artikel 27 Verblijfkosten

De gedeputeerde worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke verblijfkosten ter zake van reizen, bedoeld in artikel 26 volledig vergoed.

Artikel 28 Buitenlandse dienstreizen

 • 1.

  Indien de gedeputeerde in het provinciaal belang een reis buiten Nederland maakt, worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.

 • 2.

  Deelname aan een dienstreis naar het buitenland geschiedt conform het bepaalde in de Gedragscode Bestuurlijke Integriteit leden van Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 2014.

Artikel 29 Cursus, congres, seminar of symposium

Ingetrokken.

Artikel 30 Computer en internetverbinding

 • 1.

  Op aanvraag wordt aan de gedeputeerde ten laste van de provincie voor de uitoefening van het ambt een computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking gesteld.

 • 2.

  De gedeputeerde ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met de provincie.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten stellen het model van de bruikleenovereenkomst vast.

 • 4.

  Op aanvraag wordt aan de gedeputeerde een maandelijkse vergoeding van € 30,81 bruto toegekend ten behoeve van de abonnementskosten van een internetverbinding.

 • 5.

  De in het vierde lid genoemde vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de definitieve consumentenprijsindex alle huishoudens van het voorafgaande jaar.

Artikel 31 Mobiele telefoon

 • 1.

  Op aanvraag wordt de gedeputeerde voor de uitoefening van zijn ambt een mobiele telefoon in bruikleen ter beschikking gesteld.

 • 2.

  De gedeputeerde ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de provincie.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten stellen het model van de bruikleenovereenkomst vast.

Artikel 32 Spaarloonregeling

Ingetrokken.

Artikel 33 Reis- en pensionkosten en verhuiskosten

De gedeputeerde die bij benoeming nog niet over woonruimte in de provincie beschikt heeft ten laste van de provincie aanspraak op vergoeding van:

 • a.

  reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling rechtspositie gedeputeerden;

 • b.

  verhuiskosten in verband met de benoeming als gedeputeerde overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Regeling rechtspositie gedeputeerden.

Artikel 33a Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

 • 1.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 23a Rechtspositiebesluit gedeputeerden.

 • 2.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen en verstrekkingen bedoeld in hoofdstuk 3 van deze verordening voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h van de Wet op de loonbelasting 1964.

   

Hoofdstuk 4 Voorzieningen voor commissieleden

 

Artikel 34 Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen

 • 1.

  Het lid van een commissie ontvangt voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie en haar subcommissies een vergoeding die gelijk is aan het bedrag, vermeld in artikel 13 van het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden, zoals dit bedrag jaarlijks ingevolge artikel 13 voornoemd wordt herzien.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene die als lid van een commissie een vaste vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 94 van de Provinciewet ontvangt.

 • 3.

  Geen vergoeding ontvangt degene die zitting heeft in een commissie

 • a.

  als Statenlid of gedeputeerde;

 • b.

  uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een ambtelijke of bestuurlijke hoedanigheid dan wel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd;

 • c.

  als vertegenwoordiger van een belanghebbende instelling, organisatie of groepering, tenzij zijn lidmaatschap van de commissie tevens in belangrijke mate het provinciaal belang dient.

 • 4.

  Leden van door Gedeputeerde Staten aan te wijzen (sub)commissies als bedoeld in artikel 82 van de Provinciewet, die geen lid zijn van Provinciale Staten, ontvangen bovendien voor de voorbereiding van de vergaderingen van die (sub)commissies een vergoeding per uur, tot een door Gedeputeerde Staten te bepalen maximum aantal uren per vergadering. De vergoeding per uur is gelijk aan het bedrag bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Artikel 35 Reis- en verblijfkosten

 • 1.

  Aan het lid van een commissie dat geen Statenlid of gedeputeerde is en niet in zijn hoedanigheid van ambtenaar tot lid van de commissie is benoemd worden de reiskosten voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie vergoed. De vergoeding betreft:

 • a.

  bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten op basis van eerste klasse;

 • b.

  bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten overeenkomstig de bedragen in de artikelen 2 en 4 van de Reisregeling binnenland.

 • 2.

  Het in het eerste lid bedoelde lid van de commissie worden vergoed de gemaakte noodzakelijke verblijfkosten voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie tot ten hoogste de bedragen, vastgesteld bij of krachtens het Reisbesluit binnenland.

Artikel 36 Excursie of reis

Provinciale Staten stellen jaarlijks een budget beschikbaar voor excursies of reizen van commissies in het binnenland of naar het buitenland. Het Presidium verdeelt dit budget over de diverse commissies. Bij een buitenlandse reis c.q. excursie meldt de voorzitter van de commissie dit van te voren aan het Presidium.

 

Hoofdstuk 5 De procedure van declaratie

 

Artikel 37 Betaling van kosten

Betaling van kosten op grond van deze verordening vindt plaats door:

 • a.

  betaling vooraf uit eigen middelen; of

 • b.

  rechtstreekse toezending van de factuur aan de provincie.

Artikel 38 Declaratie van vooruit betaalde kosten

 • 1.

  Voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in de artikelen 5, 6, 25, 26, 27, 28, 33 en 35 wordt gebruik gemaakt van een declaratieformulier, waarvan het model door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, indien deze kosten uit eigen middelen vooruit zijn betaald.

 • 2.

  Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend. Het Statenlid, onderscheidenlijk de gedeputeerde dient het declaratieformulier voor kosten gemaakt voor activiteiten in een kalenderjaar uiterlijk voor 1 april van het daaropvolgende jaar in bij de griffier, onderscheidenlijk de algemeen directeur of de door hem aangewezen ambtenaar onder bijvoeging van de originele bewijsstukken.

 • 3.

  Indien het declaratieformulier later dan 1 april van het jaar, volgende op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt, wordt ingediend, worden de uit eigen middelen vooruitbetaalde kosten niet meer vergoed.

Artikel 39 Rechtstreekse facturering bij de provincie

De vergoeding van kosten, bedoeld in de artikelen 7, 27, 28, 29 en 33 kan plaatsvinden door rechtstreekse toezending van de door het Statenlid, onderscheidenlijk de gedeputeerde voor akkoord ondertekende factuur aan de griffier, onderscheidenlijk de provincie.

 

Hoofdstuk 6 Citeertitel

 

Artikel 40 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na plaatsing in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  De Verordening rechtspositie gedeputeerden, Staten- en commissieleden 2012 Provincie Limburg (1e wijziging), vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 28 maart 2014, vervalt bij de inwerkingtreding van deze verordening.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 2012 Provincie Limburg (2e wijziging)”.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten, gehouden op 6 november 2015

Provinciale Staten voornoemd

de griffier,

mw. drs. J.J. Braam

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl