Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 7624

Gepubliceerd op 20 november 2015 09:00Subsidieplafonds 2016
 
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 17 november 2015 hebben vastgesteld:
Artikel 1
Voor het begrotingsjaar 2016 is voor de Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2017-2020, Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019 en Nadere subsidieregels Film subsidieplafonds vastgesteld conform het bepaalde in de bijlage. De subsidieregels zijn te vinden op www.limburg.nl/subsidies> actuele subsidieregelingen.
Artikel 2
1. Voor de Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2017-2020 zijn de volgende subsidieplafonds vastgesteld:
a. ten behoeve van het Cultuurplan 2017-2020: € 10.552.784;
b. ten behoeve van de Subinfrastructuur 2017-2018: € 1.240.000.
2. Voor de Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019 zijn de volgende subsidieplafonds vastgesteld:
a. ten behoeve van bijlage 1 (Euregionale culturele samenwerking): € 300.000;
b. ten behoeve van bijlage 2 (Creatieve Industrie): € 300.000;
c. ten behoeve van bijlage 3 (Festivals en evenementen): € 300.000, bestaande uit een deelplafond van € 270.000 voor onderdeel 3A (Culturele festivals en evenementen) en een deelplafond van € 30.000 voor onderdeel 3B (Bovenregionale carnavalsgerichte festivals en evenementen).
3. Voor de Nadere subsidieregels Film zijn de volgende subsidieplafonds vastgesteld:
a. ten behoeve van bijlage 1 (Filmproducties): € 100.000;
b. ten behoeve van bijlage 2 (Limburgse Talentontwikkeling): € 300.000.
Artikel 3
 • 1.
  Subsidieaanvragen in het kader van de in de bijlage genoemde subsidieregels en beleidsregels worden behandeld op volgorde van binnenkomst, tenzij in de betreffende subsidieregels of beleidsregels is bepaald dat het beschikbare bedrag op een andere wijze wordt verdeeld.
 • 2.
  Indien subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst dan geldt daarbij de datum van ontvangst bij de Provincie Limburg, dat wil zeggen dat de datum van registratie bij de Provincie Limburg bepalend is. Bij persoonlijk afgeleverde subsidieaanvragen ontvangt de indiener een bewijs van ontvangst en dan is de datum op dat bewijs bepalend. Deze aanvragen worden tevens geregistreerd op dezelfde datum. Indien de subsidieaanvraag in de brievenbus van de Provincie Limburg wordt gedeponeerd en derhalve geen bewijs van ontvangst is ontvangen, dan is de datum van registratie bij de Provincie Limburg bepalend.
 • 3.
  Voor de verdeling van het subsidieplafond is beslissend de datum waarop de aanvraag volledig bij de Provincie ontvangen en geregistreerd is.
 • 4.
  Indien er meerdere volledige aanvragen op dezelfde datum bij de Provincie Limburg ontvangen en geregistreerd zijn, het tijdstip niet te achterhalen is en deze binnen het subsidieplafond niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, zal het binnen het subsidieplafond resterende bedrag naar rato van het gevraagde subsidiebedrag worden verdeeld over deze aanvragen. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien in de betreffende subsidieregels of beleidsregels is bepaald dat het resterende beschikbare bedrag op een andere wijze wordt verdeeld.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 17 november 2015
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris
dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon
 
Bijlage
Subsidieplafonds 2016
Nr.
Cluster
Naam subsidieregeling
Hoogte subsidieplafond
1.
CULT
SUB
Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2017-2020
 
 
 
Cultuurplan 2017-2020
€ 10.552.784
 
 
Subinfrastructuur 2017-2018
€ 1.240.000
2.
CULT
SUB
Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019
 
 
 
Projectsubsidie Euregionale culturele samenwerking (bijlage 1)
€ 300.000
 
 
Projectsubsidie Creatieve Industrie (bijlage 2)
€ 300.000
 
 
Projectsubsidie Culturele festivals en evenementen (bijlage 3A)
€ 270.000
 
 
Bovenregionale carnavalsgerichte festivals en evenementen (bijlage 3B)
€ 30.000
3.
CUL
SUB
Nadere subsidieregels Film
 
 
 
Filmproducties (bijlage 1)
€ 100.000
 
 
Limburgse Talentontwikkeling (bijlage 2)
€ 300.000

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl