Provincie Zeeland - Wijziging Verordening Provinciale opcenten Provincie Zeeland
Besluit van Provinciale Staten van 6 november 2015, kenmerk 15013583, tot wijziging van de Verordening Provinciale opcenten Provincie Zeeland.
 
Provinciale Staten van de Provincie Zeeland;
  • gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 september 2015;
  • overwegende dat het wenselijk is om het tarief van de provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting te verhogen;
  • gelet op de artikelen 220, 220a, 222, 222a en 232g van de Provinciewet;
 
besluiten:
De Verordening op de heffing van Opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting, vastgesteld bij hun besluit van 11 november 2011 (provinciaal blad nr. 45 van 2011), als volgt te wijzigen:
 
I.  
Artikel 1 komt als volgt te luiden:
Artikel 1  
Ten behoeve van de Provincie Zeeland worden jaarlijks 82,3 opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting geheven.
II.  
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 6 november 2015.
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
Drs. P. Joosse, griffier
 
Uitgegeven 12 november 2015.
De secretaris, A.W. Smit
Naar boven