Provincie Zeeland – Ophoging en wijziging Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 2015
Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 10 november 2015, kenmerk 15015811 tot wijziging van het Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer 2015, houdende wijziging van de aanvraagperiode en ophoging van de subsidieplafonds voor het begrotingsjaar 2015 ten behoeve van subsidies natuur en landschap van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland (SKNL).
 
Gedeputeerde Staten van Zeeland
  • -
    Gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland;
  • -
    Gelet op het Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer 2015 van 7 oktober 2014 nr. 14014490 (Provinciaal Blad 2014 nr. 2663);
Besluiten:
 
ARTIKEL I  
Vast te stellen de navolgende wijziging van het Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015 van 7 oktober 2014.
 
A Subsidieplafonds
Voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland wordt voor het begrotingsjaar 2015 het volgende subsidieplafond gewijzigd vastgesteld.
 
1. Subsidie functieverandering (fv)
€ 1.322.945 voor subsidies als bedoeld in artikel 15, onderdeel a, SKNL (realisatie van een natuurbeheertype door de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein) ten behoeve van de hieronder aangeduide gebieden:
 
Gebied
Kad . gemeente
Sectie
Nummer
Opp. (ha)
Type subsidie
Weitjes Burgh
WTS00
 
E
2951
5.45.22
fv
Ganzenreservaat (vdDries)
BSL01
BSL01
 
X
X
118
150
3.34.60
2.00.40
fv
St. Laurense Weihoek
MRK02
MRK02
MRK02
MRK02
MRK02
MRK02
MRK02
L
L
L
L
L
L
M
1911
1912
1902
1903
2175
2174
1189
3.80.70
2.79.75
0.43.20
5.70.20
4.78.80
2.14.70
3.11.15
fv
 
De subsidies worden uitsluitend verleend voor zover het perceel/terrein in bovenstaand overzicht en op de bij dit besluit behorende subsidiekaart staat vermeld.
 
B Aanvraagperiode
De aanvraagperiode voor aanvragen voor subsidies SKNL wordt als volgt gewijzigd.
Aanvragen voor subsidies als bedoeld in onderdeel A, onder 1. , kunnen tot 1 december 2015 ingediend worden bij de provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.
 
ARTIKEL II  
Dit besluit is onder voorbehoud van de gevolgen die de staatssteunmelding bij de Europese Commissie kan hebben voor de subsidieverlening op de onderhavige SKNL.
 
ARTIKEL III  
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.
 
De bij dit besluit behorende subsidiekaart wordt ter inzage gelegd bij het provinciehuis en wordt geplaatst op de provinciale website www.zeeland.nl.
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 10 november 2015.
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris.
 
Uitgegeven, 12 november 2015
De secretaris: A.W. Smit
Bijlage Subsidiekaart
 
Naar boven