Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 7442

Gepubliceerd op 10 november 2015 09:00Wijzigingsregeling Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg
Gedeputeerde Staten van Provincie Limburg;
 
Overwegende dat met ingang van 1 januari 2010 de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg van kracht is geworden;
 
Overwegende dat in de genoemde regeling jaarlijks wijzigingen worden aangebracht om knelpunten in de uitvoering op te lossen;
 
Besluiten de volgende wijzigingsregeling vast te stellen:
 
ARTIKEL I
Aan artikel 1.11 worden twee leden toegevoegd, luidende:
  • 5.
    Kosten voor aanvragen als bedoeld in het eerste en tweede lid zijn slechts subsidiabel indien zij zijn gemaakt nadat de aanvraag om subsidie is ingediend.
  • 6.
    Voor aanvragen als bedoeld in het eerste en tweede lid die zijn ingediend na 30 juni 2014 gelden de Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020 (PbEU 2014/C 204/01).
     
ARTIKEL II
Aan artikel 9.2 worden een lid toegevoegd, luidende:
5.Gedeputeerde Staten kunnen afwijken van het bepaalde in het eerste lid, onderdelen c en d, onderscheidenlijk het derde lid.
 
ARTIKEL III
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad, met dien verstande dat artikel II terugwerkt tot 1 januari 2010.
 
 
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 3 november 2015
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris
dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl