Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2015, 7441Verordeningen
Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg
 
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 3 november 2015 hebben vastgesteld:
Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2016.
 
Artikel 1
 
A. SUBSIDIEPLAFONDS
Voor de Subsidieverordening Natuur- -en Landschapsbeheer Limburg (SVNL) worden voor het begrotingsjaar 2016 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:
 • 1.
  Natuur- en landschapsbeheer
  • a)
   Continuering natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor gecertificeerde beheerders als bedoeld in artikel 3.1.3, lid 4 en artikel 5.1.2.1 lid 4 voor subsidies als bedoeld in:
   • artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer) ten behoeve van natuurtypen en/of natuurbeheertypen zoals opgenomen in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2016,
   • artikel 3.1.1, tweede lid (recreatiepakket),
   • artikel 3.1.8, tweede lid onderdeel b (toeslag schaapskuddes),
   • artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van landschapsbeheertypen zoals opgenomen in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2016,
   • artikel 3.2.1 (monitoring van de kwaliteit van een op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype),
   • artikel 5.1.2a.1 (monitoring van de kwaliteit van de binnen een natuurterrein aanwezig landschapsbeheertype);
Ten behoeve van:
 • i.
  het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij deze subsidie afloopt in de periode tussen 30 december 2015 en 31 december 2016; of
 • ii.
  waarvan het beheer berust bij Staatsbosbeheer; of
 • iii.
  het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie/vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving en/of functieverandering:
€ 50.000,- voor terreinen welke zijn gelegen binnen ‘goudgroen’ conform het POL2014,
1 Euro voor terreinen welke zijn gelegen buiten ‘goudgroen’ conform het POL2014.
 • b)
  Continuering natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen aan andere beheerders dan bedoeld in artikel 3.1.3, lid 4 en artikel 5.1.2.1 lid 4 voor subsidies als bedoeld in:
  • artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer) ten behoeve van natuurtypen en/of natuurbeheertypen zoals opgenomen in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2016,
  • artikel 3.1.1, tweede lid (recreatiepakket),
  • artikel 3.1.8, tweede lid onderdeel b (toeslag schaapskuddes),
  • artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van landschapsbeheertypen zoals opgenomen in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2016;
Ten behoeve van:
 • i.
  het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij deze subsidie afloopt in de periode tussen 30 december 2015 en
  31 december 2016; of
 • ii.
  het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie/vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving en/of functieverandering:
€ 30.000,- voor terreinen welke zijn gelegen binnen ‘goudgroen’ conform het POL2014,
1 Euro voor terreinen welke zijn gelegen buiten ‘goudgroen’ conform het POL2014.
 • c)
  De bedragen die vermeldt staan onder artikel I, onderdeel A, subonderdeel 1, onder a en b (natuur- en landschapsbeheer) vormen in totaliteit het subsidieplafond voor natuur- en landschapsbeheer. Dat betekent dat voor onderdeel A flexibele toedeling van subsidies naar de categorieën vermeldt onder a en b mogelijk is.
 
2. ‘doorlopend’ agrarisch natuur- en landschapsbeheer (conform “oude” stelsel en opgenomen in collectieve beheerplannen)  
 
Voor subsidies als bedoeld in:
 • artikel 4.1.1.1. ten behoeve van de agrarische beheertypen zoals opgenomen in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2014, welke pakketten op grond van artikel 2.1, vierde lid zijn aangewezen voor agrarisch natuurbeheer (conform “oude” stelsel en opgenomen in collectieve beheerplannen);
 • artikel 4.1.2.4, eerste lid toeslag agrarisch natuurbeheer (conform “oude” stelsel en opgenomen in collectieve beheerplannen);
 • artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, ten behoeve van de landschapstypen of landschapsbeheertypen zoals opgenomen in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2014, welke pakketten op grond van artikel 2.1, vierde lid zijn aangewezen voor landschapsbeheer buiten natuurterreinen (conform “oude” stelsel en opgenomen in collectieve beheerplannen);
€ 120.000,-
Dit subsidieplafond is alleen beschikbaar voor het uitdienen van de in 2016 nog van kracht zijnde subsidiebeschikkingen op grond van de SVNL Limburg voor ‘doorlopend’ agrarisch natuur- en landschapsbeheer (conform “oude” stelsel en opgenomen in collectieve beheerplannen); Voor aanvragen zoals bedoeld in artikel 7.5 van de SVNL is geen budget beschikbaar. Via dit “oude” SVNL-stelsel worden geen nieuwe aanvragen (of uitbreidingsaanvragen) meer gehonoreerd. Alle nieuwe aanvragen dienen te lopen via het collectieve stelsel SVNL2016.
 
3. Organisatiekosten ‘doorlopend’ agrarisch natuurbeheer (ten behoeve van collectieve beheerplannen “oude” stelsel).
€ 5.000,-
Voor subsidies als bedoeld in artikel 6.1 van de SVNL (Organisatiekosten agrarisch natuurbeheer)
 
B. AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING
 • 1.
  Aanvragen voor subsidies SVNL als bedoeld in artikel I, onderdeel A, subonderdeel 1 (natuur- en landschapsbeheer) kunnen worden ingediend in de periode, die loopt vanaf 15 november 2015 tot en met 31 december 2015 bij het loket waar de laatste aanvraag is ingediend of diens rechtsopvolger.
 • 2.
  Aanvragen voor subsidies SVNL als bedoeld in artikel I, onderdeel A, subonderdeel 2 ‘doorlopend’ agrarisch natuur- en landschapsbeheer (conform “oude” stelsel en opgenomen in collectieve beheerplannen) van dit besluit, kunnen worden ingediend in de periode, die loopt vanaf 15 november 2015 tot en met 31 december 2015 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.
C. TARIEVEN BEGROTINGSJAAR 2016
 • 1.
  De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 van de SVNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 1, in euro’s per eenheid vastgesteld.
 • 2.
  De jaarvergoeding voor de agrarische beheerpakketten, opgenomen in bijlage 3, onderdelen B.1 en B.2, van de SVNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 2, in euro’s per eenheid vastgesteld;
 • 3.
  De jaarvergoeding voor de landschapselementen binnen natuurterreinen, opgenomen in bijlage 6, onderdelen A.1 en A.2 van de SVNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 3, in euro’s per eenheid vastgesteld;
 • 4.
  De jaarvergoeding voor de beheerpakketten landschap buiten natuurterreinen, opgenomen in bijlage 6, onderdelen B.1 en B.2 van de SVNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 4, in euro’s per eenheid vastgesteld;
 • 5.
  De jaarvergoeding voor de toeslagen, bedoeld in artikel I, onder A, onderdeel 1 van dit besluit, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 5, in euro’s per eenheid vastgesteld;
 • 6.
  De jaarvergoeding voor de toeslag, bedoeld in artikel I, onder A, onderdeel 2 van dit besluit, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 6, in euro’s per eenheid vastgesteld;
 • 7.
  De tarieven voor de monitoring van de kwaliteit van de verschillende natuurbeheertypen, bedoeld in artikel 3.1.8, eerste lid onder c, van de SVNL worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 7, in euro’s per eenheid vastgesteld.
ARTIKEL II
De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen welke ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken zijn of worden goedgekeurd.
ARTIKEL III
 • 1.
  De subsidies als opgenomen onder artikel I, onderdeel 1 (natuur- en landschapsbeheer) worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Provinciaal Natuurbeheerplan 2016.
 • 2.
  Voor de subsidies opgenomen onder artikel I, onderdeel 2 (conform ‘oude stelsel’ agrarisch natuurbeheer en opgenomen in collectieve beheerplannen) geldt dat deze uitsluitend worden verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Provinciaal Natuurbeheerplan 2014.
ARTIKEL IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.
 
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 3 november 2015,
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris
dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon
 
 
 
Bijlagen Openstelling 2015 - tarieven
bijlage 1
Tarieven Natuurbeheer
 
 
 
 
 
 
nr BT
Beheertype
 
Tarief 2016
N01.01
Zee en wad
 
€ 1,62
N01.02
Duin- en kwelderlandschap
 
€ 80,13
N01.03
Rivier- en moeraslandschap
 
€ 117,18
N01.04
Zand- en kalklandschap
 
€ 64,43
N02.01
Rivier
 
€ 5,06
N03.01
Beek en bron
 
€ 71,78
N04.01
Kranswierwater
 
€ 41,60
N04.02
Zoete plas
 
€ 41,89
N04.03
Brak water
 
€ 51,69
N04.04
Afgesloten zeearm
 
€ 1,62
N05.01
Moeras
 
€ 511,28
N05.02
Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)
 
€ 537,08
N06.01
Veenmosrietland en moerasheide
 
€ 1.581,74
N06.02
Trilveen
 
€ 1.839,53
N06.03
Hoogveen
 
€ 125,53
N06.04
Vochtige heide
 
€ 172,49
N06.05
Zwakgebufferd ven
 
€ 52,86
N06.06
Zuur ven of hoogveenven
 
€ 62,53
N07.01
Droge heide
 
€ 182,18
N07.02
Zandverstuiving
 
€ 76,96
N08.01
Strand en embryonaal duin
 
€ 8,80
N08.02
Open duin
 
€ 180,26
N08.03
Vochtige duinvallei
 
€ 857,82
N08.04
Duinheide
 
€ 141,78
N09.01
Schor of kwelder
 
€ 106,26
N10.01
Nat schraalland
 
€ 1.596,63
N10.02
Vochtig schraalland
 
€ 972,80
N11.01
Droog schraalland
 
€ 503,37
N12.01
Bloemdijken
 
€ 1.321,52
N12.02
Kruiden- en faunarijk grasland (met ingebruikgeving)
 
€ 205,76
N12.03
Glanshaverhooiland
 
€ 425,65
N12.04
Zilt - en overstromingsgrasland
 
€ 465,92
 
 
 
 
N12.05
Kruiden- en faunarijke akker (met ingebruikgeving)
 
€ 804,11
N12.06
Ruigteveld
 
€ 74,57
N13.01
Vochtig weidevogelgrasland (met ingebruikgeving)
 
€ 497,61
N13.02
Wintergastenweide (met ingebruikgeving)
 
€ 17,18
N14.01
Rivier- en beekbegeleidend bos
 
€ 31,52
N14.02
Hoog- en laagveenbos
 
€ 18,20
N14.03
Haagbeuken- en essenbos
 
€ 55,24
N15.01
Duinbos
 
€ 54,94
N15.02
Dennen-, eiken- en beukenbos
 
€ 87,98
N16.01
Droog bos met productie (hout op stam)
 
€ 4,46
N16.02
Vochtig bos met productie (hout op stam)
 
€ 12,98
N17.01
Vochtig hakhout en middenbos
 
€ 2.467,25
N17.02
Droog hakhout
 
€ 301,79
N17.03
Park- en stinzenbos
 
€ 280,52
N17.04
Eendenkooi
 
€ 1.776,66
 
 
 
 
bijlage 2
Tarieven agrarisch natuurbeheer
 
 
 
 
 
 
Indexcode
Pakketomschrijving
Eenheid
Tarief 2016
A01.01.01
Weidevogelgrasland met een rustperiode
Hectare per jaar
 
A01.01.01a
Rustperiode van 1 april tot 1 juni
 
€ 274,95
A01.01.01b
Rustperiode van 1 april tot 8 juni
 
€ 400,09
A01.01.01c
Rustperiode van 1 april tot 15 juni
 
€ 531,75
A01.01.01d
Rustperiode van 1 april tot 22 juni
 
€ 598,98
A01.01.01e
Rustperiode van 1 april tot 1 juli
 
€ 1.028,35
A01.01.01f
Rustperiode van 1 april tot 15 juli
 
€ 1.190,39
A01.01.01g
Rustperiode van 1 april tot 1 augustus
 
€ 1.375,57
A01.01.02
Weidevogelgrasland met voorweiden
Hectare per jaar
 
A01.01.02a
Voorweiden 1 mei tot 15 juni
 
€ 229,73
A01.01.02b
Voorweiden 8 mei tot 22 juni
 
€ 229,73
A01.01.03
Plas-dras
Hectare per jaar
 
 
Plas-dras
 
 
A01.01.03a
Inundatieperiode 15 februari tot 15 april
 
€ 758,50
A01.01.03b
Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei
 
€ 1.211,05
A01.01.03c
Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni
 
€ 1.981,43
A01.01.03d
Inundatieperiode 15 februari tot 1 augustus
 
€ 1.981,43
 
Greppel plas-dras
 
 
A01.01.03e
Inundatieperiode 15 februari tot 15 april
 
€ 758,50
A01.01.03f
Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei
 
€ 1.211,05
A01.01.03g
Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni
 
€ 1.981,43
A01.01.03h
Inundatieperiode 15 februari tot 1 augustus
 
€ 1.981,43
A01.01.04
Landbouwgrond met legselbeheer
 
 
A01.01.04a1
Legselbeheer op grasland 35 broedparen
 
€ 69,17
A01.01.04a1
Legselbeheer op grasland 50 broedparen
 
€ 87,82
A01.01.04a1
Legselbeheer op grasland 75 broedparen
 
€ 108,41
A01.01.04a1
Legselbeheer op grasland 100 broedparen
 
€ 129,84
A01.01.04b
Legselbeheer op bouwland en/of grasland
 
€ 51,66
A01.01.04c1.ut
Legselbeheer op grasland 150 broedparen plus maaitrappen
 
€ 316,31
A01.01.04c2.ut
Legselbeheer op grasland 200 broedparen plus maaitrappen
 
€ 359,11
A01.01.04c3.ut
Legselbeheer op grasland 300 broedparen plus maaitrappen
 
€ 380,90
A01.01.05
Kruidenrijk weidevogelgrasland
Hectare per jaar
 
A01.01.05a
Kruidenrijk weidevogelgrasland
 
€ 1.028,35
A01.01.05b
Kruidenrijk weidevogelgraslandrand
 
€ 926,62
A01.01.06
Extensief beweid weidevogelgrasland
Hectare per jaar
 
A01.01.06
Extensief beweid weidevogelgrasland
 
€ 495,04
A01.02.01
Bouwland met broedende akkervogels
Hectare per jaar
 
A01.02.01a1 (2010)
Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond
 
€ 2.138,73
A01.02.01a2 (2010)
Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond
 
€ 1.652,31
A01.02.01b1 (2010)
Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op kleigrond
 
€ 2.138,73
A01.02.01b2 (2010)
Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op zandgrond
 
€ 1.652,31
A01.02.01c1 (2010)
Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond
 
€ 2.138,73
A01.02.01c2 (2010)
Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond
 
€ 1.652,31
A01.02.01a1
Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond
 
€ 2.138,73
A01.02.01a2
Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond
 
€ 1.652,31
A01.02.01b1
Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd op kleigrond
 
€ 2.138,73
A01.02.01b2
Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd op zandgrond
 
€ 1.652,31
A01.02.01c1
Bouwland met broedende akkervogels: In 3e en 4e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel… Roulatie mogelijk op klei
 
€ 2.138,73
A01.02.01c2
Bouwland met broedende akkervogels: In 3e en 4e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel… Roulatie mogelijk op zand
 
€ 1.652,31
A01.02.01d1
De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen …. Roulatie mogelijk op klei
 
€ 1.739,63
A01.02.01d2
De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen …. Roulatie mogelijk op zand
 
€ 1.302,33
A01.02.02
Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels
Hectare per jaar
 
A01.02.02a
Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels klei
 
€ 2.028,24
A01.02.02b
Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels zand
 
€ 1.744,97
A01.02.03
Bouwland voor hamsters
Hectare per jaar
 
A01.02.03a
Bouwland voor hamsters, vollevelds
 
€ 2.240,05
A01.02.03b
Opvangstrook voor hamsters
 
€ 2.028,24
A01.03.01
Overwinterende ganzen
Hectare per jaar
 
A01.03.01a
Ganzen op grasland
ten minste
€ 118,00
 
 
ten hoogste
€ 725,81
A01.03.01b
Ganzen op bouwland
ten minste
€ 73,00
 
 
ten hoogste
€ 756,80
A01.03.01c
Ganzen op vroege groenbemester
 
€ 252,00
A01.03.01d
Ganzen op late groenbemester
 
€ 252,00
A01.03.02
Overzomerende ganzen
Hectare per jaar
 
A01.03.02.Lb
Opvang overzomerende grauwe ganzen Maasplassen
 
€ 940,00
A01.04
Insectenrijke graslanden
Hectare per jaar
 
A01.04.01a.Lb
Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal: basis
 
€ 1.386,98
A01.04.01b.Lb
Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal: plus
 
€ 1.991,11
A01.04.02.Lb
Insectenrijke graslandranden Roerdal
 
€ 1.991,11
A01.05.01
Foerageerrand Bever
Hectare per jaar
 
A01.05.01.Lb
Foerageerrand Bever
 
€ 0,00
A02.01
Botanisch grasland
Hectare per jaar
 
A02.01.01
Botanisch weiland
 
€ 1.020,09
A02.01.02
Botanisch hooiland
 
€ 1.164,83
A02.01.03
Botanische weide-of hooilandrand
 
 
A02.01.03a
Botanische weiderand
 
€ 1.020,09
A02.01.03b
Botanische hooilandrand
 
€ 1.350,02
A02.01.04
Botanisch bronbeheer
 
€ 1.803,98
A02.02
Akker met waardevolle flora
Hectare per jaar
 
A02.02.01a
Akker met waardevolle flora: Drie van de zes jaar graan
 
€ 149,63
A02.02.01b
Akker met waardevolle flora: Vier van de zes jaar graan
 
€ 441,76
A02.02.01c
Akker met waardevolle flora: Vijf van de zes jaar graan
 
€ 521,60
A02.02.02
Chemie en kunstmestvrij land
Hectare per jaar
 
A02.02.02a
Chemie en kunstmestvrij land: Drie van de zes jaar graan
 
€ 663,24
A02.02.02b
Chemie en kunstmestvrij land: Vier van de zes jaar graan
 
€ 725,42
A02.02.02c
Chemie en kunstmestvrij land: Vijf van de zes jaar graan
 
€ 766,50
A02.02.03
Akkerflora randen
Hectare per jaar
 
A02,02.03
Akkerflora randen
 
€ 1.652,31
 
 
 
 
bijlage 3
Tarieven landschap (binnen natuurterreinen)
 
 
 
 
 
 
Indexcode
Pakketomschrijving
Eenheid
Tarief 2016
L01.01
Landschapsbeheertype Poel en klein historisch water
per stuk per jaar
 
L01.01.00
Poel en klein historisch water - gemiddeld
 
€ 93,74
L01.01.01b
Poel en klein historisch water < 175 m2
 
€ 65,39
L01.01.01b
Poel en klein historisch water > 175 m2
 
€ 105,89
L01.02
Landschapsbeheertype Houtwal en houtsingel
are per jaar
 
L01.02.00
Houtwal en houtsingel - gemiddeld
 
€ 27,57
L01.02.01
Houtwal en houtsingel
 
€ 26,66
L01.02.02
Hoge houtwal
 
€ 33,28
L01.02.03
Holle weg en graft
 
€ 31,52
L01.03
Landschapsbeheertype Elzensingel
100 meter per jaar
 
L01.03.00
Elzensingel bedekking - gemiddeld
 
€ 90,20
L01.03.01a
Elzensingel bedekking 30-50%
 
€ 44,31
L01.03.01b
Elzensingel bedekking >50-75%
 
€ 69,91
L01.03.01c
Elzensingel bedekking >75%
 
€ 98,47
L01.04
Landschapsbeheertype Bossingel en bosje
are per jaar
 
L01.04.01
Bossingel en bosje
 
€ 19,34
L01.05
Landschapsbeheertype Knip- en scheerheg
100 meter per jaar
 
L01.05.00
Knip- en scheerheg - gemiddeld
 
€ 261,90
L01.05.01a
Knip- en scheerheg jaarlijkse cyclus
 
€ 271,68
L01.05.01b
Knip- en scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclus
 
€ 173,88
L01.06
Landschapsbeheertype Struweelhaag
100 meter per jaar
 
L01.06.00
Struweelhaag cyclus - gemiddeld
 
€ 221,45
L01.06.01a
Struweelhaag cyclus 5-7 jaar
 
€ 235,95
L01.06.01b
Struweelhaag cyclus >12 jaar
 
€ 164,26
L01.07
Landschapsbeheertype Laan
100 meter per jaar
 
L01.07.00
Laan - gemiddeld
 
€ 152,89
L01.07.01a
Laan stamdiameter < 20 cm
 
€ 59,99
L01.07.01b
Laan stamdiameter 20-60 cm
 
€ 113,02
L01.07.01c
Laan stamdiameter > 60 cm
 
€ 254,75
L01.08
Landschapsbeheertype Knotboom
per stuk per jaar
 
L01.08.00
Knotboom - gemiddeld
 
€ 7,35
L01.08.01a
Knotboom stamdiameter < 20 cm
 
€ 2,46
L01.08.01b
Knotboom stamdiameter 20-60 cm
 
€ 7,61
L01.08.01c
Knotboom stamdiameter > 60 cm
 
€ 9,64
L01.09
Landschapsbeheertype Hoogstamboomgaard
hectare per jaar
 
L01.09.01
Hoogstamboomgaard
 
€ 1.618,31
L01.09.02.Z
Halfstamboomgaard bij historische boerderijen
 
€ 0,00
L01.13
Landschapsbeheertype Bomenrij en solitaire bomen
 
 
L01.13.03.Z
Leibomen bij historische boerderijen
 
€ 0,00
L03
Aardwerk en groeve
 
 
L03.01.00
Aardwerk en groeve
hectare per jaar
€ 966,27
L03.01.02.ZH
Schurvelingen en zandwallen op Goeree
hectare per jaar
€ 0,00
 
 
 
 
bijlage 4
Tarieven landschap (buiten natuurterreinen)
 
 
 
 
 
 
Indexcode
Pakketomschrijving
Eenheid
Tarief 2016
L01.01
Landschapsbeheertype Poel en klein historisch water
per stuk per jaar
 
L01.01.01b
Poel en klein historisch water < 175 m2
 
€ 65,39
L01.01.01b
Poel en klein historisch water > 175 m2
 
€ 105,89
L01.02
Landschapsbeheertype Houtwal en houtsingel
are per jaar
 
L01.02.01
Houtwal en houtsingel
 
€ 26,66
L01.02.02
Hoge houtwal
 
€ 33,28
L01.02.03
Holle weg en graft
 
€ 31,52
L01.03
Landschapsbeheertype Elzensingel
100 meter per jaar
 
L01.03.01a
Elzensingel bedekking 30-50%
 
€ 44,31
L01.03.01b
Elzensingel bedekking >50-75%
 
€ 69,91
L01.03.01c
Elzensingel bedekking >75%
 
€ 98,47
L01.04
Landschapsbeheertype Bossingel en bosje
are per jaar
 
L01.04.01
Bossingel en bosje
 
€ 19,34
L01.05
Landschapsbeheertype Knip- en scheerheg
100 meter per jaar
 
L01.05.01a
Knip- en scheerheg jaarlijkse cyclus
 
€ 271,68
L01.05.01b
Knip- en scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclus
 
€ 173,88
L01.06
Landschapsbeheertype Struweelhaag
100 meter per jaar
 
L01.06.01a
Struweelhaag cyclus 5-7 jaar
 
€ 235,95
L01.06.01b
Struweelhaag cyclus >12 jaar
 
€ 164,26
L01.07
Landschapsbeheertype Laan
100 meter per jaar
 
L01.07.01a
Laan stamdiameter < 20 cm
 
€ 59,99
L01.07.01b
Laan stamdiameter 20-60 cm
 
€ 113,02
L01.07.01c
Laan stamdiameter > 60 cm
 
€ 254,75
L01.08
Landschapsbeheertype Knotboom
per stuk per jaar
 
L01.08.01a
Knotboom stamdiameter < 20 cm
 
€ 2,46
 
 
 
 
L01.08.01b
Knotboom stamdiameter 20-60 cm
 
€ 7,61
L01.08.01c
Knotboom stamdiameter > 60 cm
 
€ 9,64
L01.09
Landschapsbeheertype Hoogstamboomgaard
hectare per jaar
 
L01.09.01
Hoogstamboomgaard
 
€ 1.618,31
L01.09.02.Z
Halfstamboomgaard bij historische boerderijen
 
€ 0,00
L01.10
Landschapsbeheertype Struweelrand
are per jaar
 
L01.10.01
Struweelrand
 
€ 9,38
L0.11
Landschapsbeheertype Hakhoutbosje
are per jaar
 
L01.11.01a
Hakhoutbosje met langzaamgroeiende soorten
 
€ 6,62
L01.11.01b
Hakhoutbosje met snelgroeiende soorten
 
€ 12,27
L01.12
Landschapsbeheertype Griendje
are per jaar
 
L01.12.01
Griendje
 
€ 23,00
L01.13
Landschapsbeheertype Bomenrij en solitaire bomen
 
 
L01.13.01a
Bomenrij gemiddelde stamdiameter < 20 cm
100 meter per jaar
€ 27,37
L01.13.01b
Bomenrij gemiddelde stamdiameter 20-60 cm
 
€ 37,26
L01.13.01c
Bomenrij gemiddelde stamdiameter >60 cm
 
€ 56,38
L01.13.02a
Solitaire boom gemiddelde stamdiameter < 20 cm
per stuk per jaar
€ 4,38
L01.13.02b
Solitaire boom gemiddelde stamdiameter 20-60 cm
 
€ 5,96
L01.13.02c
Solitaire boom gemiddelde stamdiameter >60 cm
 
€ 9,02
L01.13.03.Z
Leibomen bij historische boerderijen
 
€ 0,00
L01.14
Landschapsbeheertype Rietzoom en klein rietperceel
 
 
L01.14.01a
Rietzoom 2-5 meter
100 meter per jaar
€ 42,50
L01.14.01b
Rietzoom > 5 meter en klein rietperceel
hectare per jaar
€ 640,67
L01.15
Landschapsbeheertype Natuurvriendelijke oever
100 meter per jaar
 
L01.15.01
Natuurvriendelijke oever
 
€ 52,31
L03
Aardwerk en groeve
 
 
L03.01.00
Aardwerk en groeve
hectare per jaar
€ 966,27
L03.01.02.ZH
Schurvelingen en zandwallen op Goeree
hectare per jaar
€ 0,00
L04
Recreatieve landschapselementen
 
 
L04.01.01
Wandelpad over boerenland
100 meter per jaar
€ 84,32
 
 
 
 
bijlage 5
Toeslagen natuurbeheer
 
 
 
 
 
 
Toeslagen
 
Hectare per jaar
 
T5
Toeslag schaapskuddes natuur
Hectare per jaar
 
 
 
hoog
€ 428,96
 
 
laag
€ 260,91
T6
Toeslag recreatie natuur
Hectare per jaar
€ 33,34
T7
Toeslag vaarland natuur
Hectare per jaar
€ 401,35
T11
Toeslag monitoring natuurterreinen
Hectare per jaar
€ 0,00
T12
Toeslag monitoring landschap binnen natuurterreinen
Hectare per jaar
€ 0,00
 
 
 
 
bijlage 6
Toeslagen agrarisch natuurbeheer
 
 
 
 
 
 
Toeslagen
 
Hectare per jaar
 
T1
Toeslag ruige mest rijland
Hectare per jaar
€ 138,72
T2
Toeslag ruige mest vaarland
Hectare per jaar
€ 249,64
T3
Toeslag kuikenvelden
Hectare per jaar
€ 350,39
T4
Toeslag voor het verlengen van de rustperiode bij de weidevogelgraslanden met een rustperiode (A01.01.01)
Hectare per jaar
de vergoeding van het pakket 'weidevogel grasland met rust-periode' dat qua rust-periode overeen komt met het gevoerde last minute beheer minus de jaarvergoe-ding van het onder-liggend beheer-pakket
T8
Toeslag verlengen rustperiode van 15 juni naar 22 juni bij het kruidenrijk weidevogelgrasland (A01.01.05a)
Hectare per jaar
€ 162,04
T9.Ut
Toeslag nestgelegenheid voor de zwarte stern in Utrecht
Hectare per jaar
€ 4.038,90
T10.Ut
Toeslag raster behorende bij nestgelegenheid voor de zwarte stern
100 meter/jaar
€ 28,00
 
 
 
 
bijlage 7
Tarieven Monitoring
 
 
 
 
 
 
nr BT
Beheertype
 
Tarief 2016
01.01
Zee en wad
 
€ -
01.02
Duin- en kwelderlandschap
 
€ 15,46
01.03
Rivier- en moeraslandschap
 
€ 9,37
01.04
Zand- en kalklandschap
 
€ 8,43
02.01
Rivier
 
€ -
03.01
Beek en Bron
 
€ -
04.01
Kranswierwater
 
€ -
04.02
Zoete plas
 
€ -
04.03
Brak water
 
€ -
04.04
Afgesloten zeearm
 
€ -
05.01
Moeras
 
€ 19,19
05.02
Gemaaid rietland
 
€ 11,66
06.01
Veenmosrietland en moerasheide
 
€ 24,37
06.02
Trilveen
 
€ 20,91
06.03
Hoogveen
 
€ 28,26
06.04
Vochtige heide
 
€ 14,55
06.05
Zwakgebufferd ven
 
€ 90,60
06.06
Zuur ven of hoogveenven
 
€ 90,50
07.01
Droge heide
 
€ 13,40
07.02
Zandverstuiving
 
€ 13,40
08.01
Strand en embryonaal duin
 
€ 7,37
08.02
Open duin
 
€ 19,39
08.03
Vochtige duinvallei
 
€ 24,81
08.04
Duinheide
 
€ 13,40
09.01
Schor of kwelder
 
€ 17,29
10.01
Nat schraalland
 
€ 28,17
10.02
Vochtig hooiland
 
€ 20,45
11.01
Droog schraalland
 
€ 16,75
12.01
Bloemdijk
 
€ 14,92
12.02
Kruiden- en faunarijk grasland
 
€ 2,86
12.03
Glanshaverhooiland
 
€ 15,50
12.04
Zilt- en overstromingsgrasland
 
€ 17,29
12.05
Kruiden- en faunarijke akker
 
€ 8,41
12.06
Ruigteveld
 
€ 4,75
13.01
Vochtig weidevogelgrasland
 
€ 7,58
13.02
Wintergastenweide
 
 
 
 
 
 
14.01
Rivier- en beekbegeleidend bos
 
€ 17,88
14.02
Hoog- en laagveenbos
 
€ 9,57
14.03
Haagbeuken- en essenbos
 
€ 16,15
15.01
Duinbos
 
€ 6,99
15.02
Dennen-, eiken- en beukenbos
 
€ 6,99
16.01
Droog bos met productie
 
€ 4,69
16.02
Vochtig bos met productie
 
€ 4,69
17.01
Vochtig hakhout en middenbos
 
€ 13,21
17.02
Droog hakhout
 
€ 2,84
17.03
Park- en stinzenbos
 
€ 2,84
17.04
Eendenkooi