Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 7440

Gepubliceerd op 10 november 2015 09:00Besluit indieningstermijn 2015
 
Gelet op artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/747;
Gelet op artikel I van de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 juni 2015 tot wijziging van de Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2015 en de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB,
maken Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg bekend dat in hun vergadering van 3 november 2015, is vastgesteld:
ARTIKEL I
Voor het beheerjaar 2015 verlenen Gedeputeerde Staten tot en met 15 juni uitstel van de verplichting bedoeld in de artikelen 4.1.1.6, tweede lid, 4.2.4, eerste lid, 5.1.3.3, tweede lid, 7.3, vierde lid, en 7.3a, derde lid, van de SVNL.
ARTIKEL II
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit indieningstermijn 2015.
ARTIKEL III
Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal Blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I terugwerkt tot 1 april 2015.
 
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 3 november 2015
 
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris
dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon
 
 
Toelichting:
De Europese Commissie heeft een uitvoeringsverordening* opgesteld waarmee een lidstaat kan afwijken van de indieningsdatum uit artikel 13 van Verordening (EU) 809/2014 (15 mei). Met haar besluit van 11 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken de Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2015 en de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB aangepast. Hierdoor is de uiterste indieningsdatum naar 15 juni 2015 geschoven.
Zonder nadere besluitvorming zou de situatie zijn ontstaan dat voor een begunstigde twee uiterste indieningstermijnen gelden voor het betaalverzoek 2015. Op grond van de regelingen van de staatssecretaris is dit 15 juni. Op basis van de SVNL is dit 15 mei. Om deze situatie tegen te gaan, dient 15 juni ook voor de SVNL als uiterste indieningstermijn te gelden.
GS besluiten daarom, onder verwijzing naar de regelgeving van de EU en de staatssecretaris, om voor het beheerjaar 2015 uitstel te verlenen voor de uiterste indieningsdatum van het betaalverzoek. Hierdoorwordt 15 juni de uitersteindieningsdatum.
In de SVNL staan, naast het betaalverzoek, nog enkele andere artikelen waarin de (peil)datum van 15 mei voorkomt. Om te voorkomen dat een begunstigde alsnog op twee verschillende data een aanvraag moet indienen, geldt het uitstel van de uiterste indieningsdatum ook voor deze aanvragen. Het gaat om de aanvraag van PGV-vergoeding en de verzoeken om overdracht van de subsidieverlening.
* Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/747 van de Commissie van 11 mei 2015 tot afwijking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014, wat betreft de uiterste datum voor de indiening van de verzamelaanvraag, steunaanvragen of betalingsaanvragen, de uiterste datum voor de mededeling van wijzigingen in de verzamelaanvraag of betalingsaanvraag en de uiterste datum voor aanvra-gen voor de toewijzing van betalingsrechten of de verhoging van de waarde van betalingsrechten in het kader van de basisbetalingsregeling voor het jaar 2015 (PbEU L 119);

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl