Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 7412

Gepubliceerd op 9 november 2015 09:00Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019
 
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 3 november 2015 hebben vastgesteld:
 
NADERE SUBSIDIEREGELS CULTUUR 2015-2019
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
 • 1.
  Brongerichte duurzaamheidsmaatregelen: maatregelen die bijdragen aan het duurzaam produceren/organiseren van een cultureel festival of evenement.
 • 2.
  Creatieve industrie: de sectoren mode, design, film en media.
 • 3.
  Culturele activiteiten/cultureel aanbod: activiteiten/aanbod op het gebied van kunst en cultuur.
 • 4.
  Culturele festivals en evenementen: festivals en evenementen waarbij de samenhangende onderdelen hoofdzakelijk bestaan uit activiteiten/aanbod op het gebied van kunst en cultuur. Enkel een tentoonstelling, expositie of een enkel optreden wordt binnen deze regeling niet als een cultureel festival of evenement gezien.
 • 5.
  Effectgerichte duurzaamheidsmaatregelen: maatregelen die bijdragen aan het duurzaam gedrag van bezoekers op culturele festivals of evenementen.
 • 6.
  Euregionale culturele samenwerking: grensoverschrijdende activiteiten die qua inhoud, samenwerkingsverbanden en/of uitstraling op Euregionale schaal plaatsvinden, tussen tenminste twee partijen, waarvan één partij uit Nederlands-Limburg en één partij van over de grens uit de Euregio Rijn-Maas Noord of Euregio Maas-Rijn.
 • 7.
  Festival of evenement: een publieke en georganiseerde gebeurtenis / manifestatie / happening / event, gericht op vermaak van een groot publiek gedurende een afgeronde periode. Een festival of evenement bestaat uit een aantal onderdelen die allemaal samen één geheel vormt. Het geheel aan onderdelen staat voor een succesvol festival of evenement. Een festival of evenement hoeft niet tijdens één of meer aaneengesloten dagen plaats te vinden; de onderdelen die samen één geheel vormen kunnen ook met tussenpozen plaatsvinden, waarbij de onderdelen binnen de periode van 1 jaar dienen plaats te vinden.
 • 8.
  Gezonde bedrijfsvoering: instellingen werken vraaggericht met een focus op de markt en op professionele, inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een eigen visie en strategie. Instellingen werken aan het verbreden van hun financiële basis om minder afhankelijk te zijn van overheidsinkomsten.
 • 9.
  Kunst en cultuur: de producten en activiteiten op het brede gebied van de kunsten (waaronder architectuur, beeldende kunst en vormgeving, letteren, podiumkunsten, creatieve industrie en cross-overs tussen deze disciplines). Het gaat om objecten of handelingen die door mensen zijn gemaakt of bedacht en vooral door de artistieke kwaliteiten van het werk worden gewaardeerd. Kunst en cultuur zijn dynamisch, de grenzen tussen verschillende kunstdisciplines veranderen met de tijd. Voorbeelden van objecten zijn een schilderij, land art, een interactieve installatie, een gedicht of een film. Voorbeelden van handelingen zijn een concert, een toneelproductie, een musicaluitvoering, een performance of de uitvoering van een choreografie.
 • 10.
  Project: een in tijd afgebakend samenhangend geheel van culturele activiteiten, met een duidelijk geformuleerd doel en eindresultaat.
 • 11.
  SMART:
  • -
   Specifiek: zo concreet mogelijk aangeven wie, wat, waar, wanneer, hoe.
  • -
   Meetbaar: zo veel mogelijk in maat en getal uitdrukken.
  • -
   Acceptabel: activiteiten dienen te passen binnen het Beleidskader Cultuur 2015-2019 en het Uitvoeringsprogramma Cultuur van het jaar/de jaren waarin de subsidieaanvraag plaatsvindt en draagvlak te hebben.
  • -
   Realistisch: activiteiten dienen binnen de gestelde tijd, financiële en personele randvoorwaarden te kunnen worden gerealiseerd.
  • -
   Tijdgebonden: vooraf vastleggen welke activiteiten op welk moment plaatsvinden en/of gehaald moeten zijn.
 • 12.
  Talent: een persoon die studeert aan of afgestudeerd is aan een (inter)nationale kunstvakopleiding met ambitie om door te groeien in zijn of haar professionele ontwikkeling.
Artikel 2 Doelstelling/doel van de regeling
Stimuleren van projecten/activiteiten passend binnen onderstaande speerpuntendie bijdragen aan de uitvoering van het beleid zoals beschreven in het Beleidskader Cultuur 2015-2019: Accentennotitie Cultuur ‘Bloeiend Limburg’ en het Uitvoeringsprogramma Cultuur juli 2015-2017 ‘Limburg Culturele Werkplaats’:
 • -
  Euregionale culturele samenwerking;
 • -
  Creatieve industrie;
 • -
  Festivals en evenementen, bestaande uit:
  • Culturele festivals en evenementen;
  • Bovenregionale carnavalsgerichte festivals en evenementen.
Hoofdstuk 2 Criteria
 
Artikel 3 Algemene subsidiecriteria
Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene criteria:
 • 1.
  Er moet sprake zijn van een Limburgs belang. Hiervan is sprake als:
  • a.
   aanvrager een duidelijke relatie met Limburg heeft op basis van domicilie, afkomst en/of werkterrein;
  • b.
   aanvrager is gevestigd in Nederlands-Limburg; en/of
  • c.
   het project en/of de activiteiten in Nederlands-Limburg plaatsvinden.
 • 2.
  Binnen deze regeling is voor eenzelfde (terugkerend) project/activiteit éénmaal per kalenderjaar subsidie mogelijk.
 • 3.
  Het project moet in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019 starten.
 • 4.
  Subsidieaanvrager (in het geval van een rechtspersoon) voert een gezonde bedrijfsvoering.
Artikel 4 Afwijzingsgronden
In aanvulling op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg, wordt de subsidieaanvraag afgewezen indien:
 • 1.
  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;
 • 2.
  de subsidieaanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in de betreffende bijlage waarbinnen subsidie wordt aangevraagd;
 • 3.
  niet wordt voldaan aan (één van) de algemene subsidiecriteria in artikel 3 en/of het gestelde in de betreffende bijlage waarbinnen subsidie wordt aangevraagd;
 • 4.
  de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert,met uitzondering van bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg en/of het Cultuurparticipatiefonds Limburg. Bijdragen ontvangen van het Huis voor de Kunsten Limburg, in het kader van de Motie Volkscultuur of in de vorm van een projectbijdrage, worden hierbij beschouwd als subsidiëring/financiering door de Provincie Limburg;
 • 5.
  de subsidieaanvraag betrekking heeft op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van een onderneming/instelling;
 • 6.
  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 8;
 • 7.
  de aanvraag om een projectsubsidie Culturele festivals en evenementen (bijlage 3 A) betrekking heeft op:
  • a.
   een culinair festival of evenement;
  • b.
   een carnavalsgericht festival of evenement;
  • c.
   een winterfestival of –evenement (waaronder intocht Sinterklaas, kerstmarkten);
  • d.
   een festival of evenement bestemd voor een zeer selecte groep (bijvoorbeeld studenten).
Hoofdstuk 3 Financiële aspecten
 
Artikel 5 Subsidieplafond
 • 1.
  Gedeputeerde Staten stellen de subsidieplafonds van deze nadere subsidieregels jaarlijks vast.
 • 2.
  De wijze van verdeling van de subsidieplafonds kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.
Artikel 6 Subsidiebedrag
Bij de bepaling van het subsidiebedrag houden Gedeputeerde Staten rekening met:
 • a.
  de mate waarin het project een bijdrage levert aan de invulling van het provinciaal beleid;
 • b.
  de mate van eigen (financiële) verantwoordelijkheid van de aanvrager; en
 • c.
  de mate waarin medefinanciering door derden plaatsvindt.
Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure
 
Artikel 7 Indienen aanvraag
 • 1.
  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.
 • 2.
  De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard aanvraagformulier te bevatten en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven in het formulier en dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht).
 • 3.
  De volgende bijlagen dienen in ieder geval aan het aanvraagformulier te worden toegevoegd:
 • a.
  SMART-geformuleerd projectplan waarin inzicht wordt gegeven op welke wijze wordt voldaan aan de algemene subsidiecriteria en het gestelde in de betreffende bijlage waarbinnen subsidie wordt aangevraagd;
 • b.
  Sluitende, reële en gespecificeerde begroting conform format begroting projectsubsidies Provincie Limburg.
Artikel 8 Termijn voor indienen aanvraag
 • 1.
  De subsidieaanvraag kan vanaf 1 december 2015 worden ingediend en dient ten minste 12 weken voor de aanvang van het project/de activiteiten en uiterlijk 30 september 2019 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.
 • 2.
  Voor projecten die starten in januari en februari 2016 geldt de 12 weken termijn niet, maar de aanvraag dient wél vóór aanvang van het project, respectievelijk de activiteiten, te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.
 • 3.
  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend.
Hoofdstuk 5 Slotbepalingen
 
Artikel 9 Hardheidsclausule
 • 1.
  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.
 • 2.
  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.
Artikel 10 Overgangsrecht
 • 1.
  De Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 worden bij inwerkingtreding van deze Nadere
  subsidieregels ingetrokken.
 • 2.
  Voor subsidiebesluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van de Nadere subsidieregels
  Cultuur 2015-2019 blijven de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en de
  daarop gebaseerde Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 van toepassing, ook voor de
  volgende stappen in het subsidietraject.
 • 3.
  Voor subsidieaanvragen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van de Nadere subsidieregels
  Cultuur 2015-2019 en waarover bij inwerkingtreding van de Nadere subsidieregels Cultuur 2015-
  2019 nog niet is beslist, blijven de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en de
  daarop gebaseerde Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 van toepassing, ook voor de
  volgende stappen in het subsidietraject, tenzij Gedeputeerde Staten van oordeel zijn dat de
  aanvrager in zijn belangen wordt geschaad. In dat laatste geval handelen Gedeputeerde Staten
  overeenkomstig de Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019.
Artikel 11 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel
 • 1.
  Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.
 • 2.
  Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.
 • 3.
  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019”.
   
Bijlage 1 Projectsubsidie Euregionale culturele samenwerking
Sluit aan bij onderdeel
Programma 2.2. Cultuur
Programmalijn 2.2.1. Cultuur
Activiteit
Euregionale culturele samenwerking.
Aanvrager
Natuurlijke personen en rechtspersonen
Toepassingsgebied
-Euregio Rijn-Maas Noord
-Euregio Maas-Rijn
Specifieke subsidiecriteria
Projecten moeten aan alle hieronder vermelde criteria voldoen:
-Het project richt zich op de totstandkoming en/of intensivering van Euregionale culturele samenwerking tussen in ieder geval een partij uit Nederlands-Limburg met ten minste één partij van over de grens uit de Euregio Rijn-Maas Noord of Euregio Maas-Rijn;
-Het project draagt vanuit deze Euregionale culturele samenwerking bij aan het realiseren van een concreet cultureel aanbod;
-Ten minste één van de betrokken partners is de partij die het cultureel aanbod uitvoert;
-Het project bereikt een Euregionaal publiek voor het cultureel aanbod. Bijvoorbeeld door middel van tweetalige communicatie/PR over de activiteiten.
Subsidiebedrag
-Het subsidiebedrag voor een projectaanvraag bedraagt nooit meer dan 35% van de totale subsidiabele kosten.
-Indien voor een cultureel project of activiteit in enig jaar subsidie is verstrekt, daalt voorgenoemd percentage bij iedere daarop volgende subsidieverstrekking voor eenzelfde (terugkerend) cultureel project of activiteit met 5%.
-Subsidies onder de € 1.000,00 worden niet verstrekt.
Niet-subsidiabele kosten
Naast de in artikel 14, van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg genoemde niet-subsidiabele kosten, zijn ook de volgende kosten niet subsidiabel. Het betreft kosten die gerelateerd zijn aan:
-reis- en verblijfkosten (bij concertreizen);
-drukwerk voor boeken en schriftelijke publicaties (behoudens ten behoeve van de communicatie/PR over de activiteiten);
-oprichten en onderhouden van websites;
-onvoorziene uitgaven (post onvoorzien);
-consumptieve kosten (drank, eten, en dergelijke).
-reprise, herdruk of heruitgave.
Bijlage 2 Projectsubsidie Crea tieve industrie
Sluit aan bij onderdeel
Programma 2.2. Cultuur
Programmalijn 2.2.1. Cultuur
Activiteit
Projecten op het gebied van mode, design, media en/of film die de maatschappelijke en met name de economische meerwaarde van de creatieve industrie vergroten.
Aanvrager
Natuurlijke personen en rechtspersonen
Toepassingsgebied
Nederlands-Limburg
Specifieke subsidiecriteria
Projecten moeten aan alle hieronder vermelde criteria voldoen:
-In het project wordt inhoudelijk samengewerkt met minimaal drie partners; één partner uit de creatieve sector, één partner uit het onderwijs én één partner uit het bedrijfsleven;
-Het project dient aan te sluiten bij de thema’s health, agro/food, materials of services;
-Het project dient zich te richten op duurzaamheid, publieksvergroting en/of kennisverdieping binnen de thema’s health, agro/food, materials en/of services;
-Het project dient een resultaat op te leveren dat in de markt gezet kan worden en/of vrij beschikbaar is voor het onderwijs en/of onderzoek.
Subsidiebedrag
-Het subsidiebedrag voor een projectaanvraag bedraagt nooit meer dan 35% van de totale subsidiabele kosten.
-Indien voor een cultureel project of activiteit in enig jaar subsidie is verstrekt, daalt voorgenoemd percentage bij iedere daarop volgende subsidieverstrekking voor eenzelfde (terugkerend) cultureel project of activiteit met 5%.
-Subsidies onder de € 5.000,00 worden niet verstrekt.
Niet-subsidiabele kosten
Naast de in artikel 14, van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg genoemde niet-subsidiabele kosten, zijn ook de volgende kosten niet subsidiabel. Het betreft kosten die gerelateerd zijn aan:
-drukwerk voor boeken en schriftelijke publicaties;
-oprichten en onderhouden van websites;
-onvoorziene uitgaven (post onvoorzien);
-consumptieve kosten (drank, eten, en dergelijke);
-reprise, herdruk of heruitgave;
-een seriële productie;
-haalbaarheidsonderzoeken (wel subsidiabel als onderdeel van een totaal project: haalbaarheidsonderzoek, uitvoering, presentatie resultaat).
Bijlage 3A Projectsubsidie Culturele festivals en evenementen
Sluit aan bij onderdeel
Programma 2.2. Cultuur
Programmalijn 2.2.1. Cultuur
Activiteit
(Boven)regionale culturele festivals en evenementen met een uitstraling naar heel Limburg en/of de Euregio Rijn-Maas Noord / Euregio Maas-Rijn.
Aanvrager
Rechtspersonen
Toepassingsgebied
Nederlands-Limburg met een uitstraling naar heel Limburg en/of de Euregio Rijn-Maas Noord /Euregio Maas-Rijn
Specifieke subsidiecriteria
Projecten moeten aan alle hieronder vermelde criteria voldoen:
-Het cultureel festival of evenement vindt plaats in meer dan één gemeente en/of heeft een publieksbereik van ten minste 1500 bezoekers;
-Het cultureel festival of evenement moet een podium bieden aan talenten;
-Het cultureel festival of evenement moet aandacht besteden aan jonge/nieuwe kunstvormen en/of aandacht besteden aan speciale (kwetsbare) bezoekersdoelgroepen;
-Het cultureel festival of evenement moet financieel ondersteund worden door minimaal één partner uit de private sector én door minimaal één gemeente.
Subsidiebedrag
-Het subsidiebedrag voor een projectaanvraag bedraagt nooit meer dan 35% van de totale subsidiabele kosten.
-Indien voor een cultureel project of activiteit in enig jaar subsidie is verstrekt, daalt voorgenoemd percentage bij iedere daarop volgende subsidieverstrekking voor eenzelfde (terugkerend) cultureel project of activiteit met 5%.
-Subsidies onder de € 5.000,00 worden niet verstrekt
Aanvullend subsidiebedrag
Bovenop het subsidiebedrag zoals gesteld in artikel 6 en het bepaalde in deze bijlage kan voor het cultureel festival of evenement een aanvullende subsidie worden verstrekt van maximaal 20% van het te verstrekken subsidiebedrag, indien:
-Popmuziek: het cultureel festival of evenement een podium biedt aan talenten in de popmuziek (aanvullend subsidiebedrag van 10% van het te verstrekken subsidiebedrag); en/of
-Duurzaamheid/Limburgs landschap (aanvullend subsidiebedrag van 10% van het te verstrekken subsidiebedrag):
a.op het cultureel festival of evenement brongerichte en/of effectgerichte duurzaamheidsmaatregelen worden gehanteerd; en/of
b.op het cultureel festival of evenement de stedelijke omgeving en/of het Limburgs landschap als een wezenlijk onderdeel van de culturele programmaonderdelen op het cultureel festival of evenement worden benut.
 
Naast de in artikel 14, van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg genoemde niet-subsidiabele kosten, zijn ook de volgende kosten niet subsidiabel. Het betreft kosten die gerelateerd zijn aan:
-drukwerk voor boeken en schriftelijke publicaties;
-opzetten en onderhouden van websites;
-onvoorziene uitgaven (post onvoorzien);
-consumptieve kosten (drank, eten, en dergelijke);
-reprise, herdruk of heruitgave.
3 B Bovenregionale carnavalsgerichte festivals en evenementen
Sluit aan bij onderdeel
Programma 2.2. Cultuur
Programmalijn 2.2.1. Cultuur
Activiteit
Bovenregionale carnavalsgerichte festivals en evenementen met een uitstraling naar heel Limburg en/of de Euregio Rijn-Maas Noord / Euregio Maas-Rijn.
Aanvrager
Rechtspersonen die de volgende carnavalsgerichte festivals en evenementen organiseren:
-Boetegewone Boetezitting Venlo;
-Sjtasiefestatie Roermond;
-Groeëte Gulpener Vasteloavesfinale;
-Limburgs Vasteloavesleedjes Konkoer (LVK);
-Tiener Vasteloavesleedjes Konkoer (TVK);
-KinjerVastelaovend Leedjesfestival (KVL).
Toepassingsgebied
Nederlands-Limburg met een uitstraling naar heel Limburg en/of de Euregio Rijn-Maas Noord /Euregio Maas-Rijn
Specifieke subsidiecriteria
Er dient sprake te zijn van gemeentelijke cofinanciering voor het carnavalsgericht festival of evenement.
Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt € 5.000,00.
 
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 3 november 2015
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris
dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl