Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 7370

Gepubliceerd op 5 november 2015 09:00NADERE SUBSIDIEREGELS ASBEST ERAF, ZONNEPANELEN EROP PROVINCIE LIMBURG
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend de integrale tekst van de
Nadere subsidieregels asbest eraf, zonnepanelen erop Provincie Limburg na wijziging
 
NADERE SUBSIDIEREGELS ASBEST ERAF, ZONNEPANELEN EROP PROVINCIE LIMBURG
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
 • a.
  agrarisch bouwblok: perceel met een agrarische bestemming, bedoeld om te worden bebouwd en gebruikt ten dienste van een agrarische onderneming;
 • b.
  agrarische onderneming: natuurlijke persoon of rechtspersoon die als economische activiteit gewassen, teelt of dieren houdt met als doel deze, of de producten die daaruit voortkomen, te
  verkopen;
 • c.
  asbest: vezelachtige silicaten zoals actinoliet (CAS-nummer 77536-66-4), amosiet (CAS-nummer 12172-73-5), anthofylliet (CAS-nummer 77536-67-5), chrysotiel (CAS-nummer 12001-29-5),
  crocidoliet (CAS-nummer 12001-28-4) en tremoliet (CAS-nummer 77536-68-6);
 • d.
  asbestdak: dak dat of dakgoot of gevel die asbest bevat;
 • e.
  bedrijfslocatie: een terrein waarop een bedrijf wordt uitgeoefend met een of meerdere gebouwen die samen een eenheid vormen vanwege eigendom of bedrijfsvoering;
 • f.
  de-minimisverordening landbouw: Verordening (EG) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector PbEU L352/9 van 24 december 2013;
 • g.
  gecertificeerd bedrijf: bedrijf dat beschikt over de volgende certificering ten behoeve van het inventariseren of verwijderen van asbest:
  1°. SC 530: Asbestverwijdering;
  2°. SC 540: Asbestinventarisatie;
 • h.
  SO: Standaard Opbrengst zijnde de gestandaardiseerde opbrengst per ha of per dier die met het gewas of de diercategorie gemiddeld op jaarbasis wordt behaald;
 • i.
  zonnepanelen: photovoltaïsche panelen die zonne-energie omzetten in elektriciteit,
 • j.
  loonbedrijf: bedrijf dat uitsluitend of in hoofdzaak loonwerk verricht voor de land- of tuinbouw.
Artikel 2 Doelgroep
Subsidie kan worden aangevraagd door een:
 • a.
  agrarische onderneming;
 • b.
  voormalige agrarische onderneming;
 • c.
  eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok;
 • d.
  loonbedrijf.
Artikel 3 Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen een projectsubsidie verstrekken voor het verwijderen en afvoeren van asbestdaken van een locatie in gebruik op een wijze als bedoeld in artikel 2.
Artikel 4 Afwijzingsgronden
Subsidie wordt afgewezen indien:
 • a.
  aan de aanvrager reeds op grond van deze nadere subsidieregels subsidie is verstrekt;
 • b.
  de subsidiabele activiteit reeds is uitgevoerd voor het indienen van de subsidieaanvraag;
 • c.
  de aanvrager niet voldoet aan de subsidiecriteria genoemd in artikel 5;
 • d.
  toekenning van de subsidie in strijd zou zijn met de de-minimisverordening landbouw.
Artikel 5 Subsidiecriteria
 • 1.
  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen, voldoet de aanvrager aan de volgende vereisten:
  • a.
   indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 2, onder b, toont aanvrager aan
   dat:
   1 ° sinds 1993 de landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet, tenminste een keer is ingevuld en
   2 ° de bedrijfslocatie een agrarische bestemming heeft;
  • b.
   indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 2, onder c, toont aanvrager aan
   dat:
   1 ° de te verwijderen en af te voeren asbestdaken gelegen zijn op het voormalig agrarisch bouwblok en
   2 ° het voormalig agrarisch bouwblok na 1 januari 1993 een agrarische bestemming heeft gehad.
 • 2.
  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, wordt om voor een subsidie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen, voldaan aan de volgende criteria:
  • a.
   de aanvrager is eigenaar, erfpachter of pachter van het asbestdak dat of de asbestdaken die worden verwijderd en afgevoerd;
  • b.
   de asbestdaken die worden verwijderd en afgevoerd, zijn gelegen op een bedrijfslocatie in de provincie Limburg;
  • c.
   de te verwijderen en af te voeren asbestdaken hebben een oppervlakte van ten minste 250 m2;
  • d.
   de inventarisatie van de te verwijderen asbestdaken is uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf;
  • e.
   het verwijderen en afvoeren van de asbestdaken wordt uitgevoerd door een daartoegecertificeerd bedrijf;
  • f.
   de aanvrager plaatst zonnepanelen;
  • g.
   de te plaatsen zonnepanelen worden geplaatst op een asbestvrij dak;
  • h.
   de te plaatsen zonnepanelen hebben een capaciteit van ten minste 5 kiloWatt-piek;
  • i.
   de te plaatsen zonnepanelen worden geplaatst op een dak van een gebouw dat gelegen is op dezelfde locatie als het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken;
  • j.
   de aanvrager is eigenaar, erfpachter of pachter van het dak waarop de zonnepanelen worden geplaatst;
  • k.
   de aanvrager beschikt over de noodzakelijke vergunningen en voldoet ook overigens aan de geldende voorschriften voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteit en het plaatsen vanzonnepanelen;
  • l.
   de aanvrager voldoet aan de meldings- en informatieverplichtingen op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005;
  • m.
   de aanvrager geeft toestemming aan Gedeputeerde Staten voor inzage in de gegevens van het Landelijk Asbestvolgsysteem zodra dit in werking is getreden.
 • 3.
  Om aan te tonen dat de subsidiabele activiteit voldoet aan de vereisten in het vorige lid, voegt de
  aanvrager bij zijn aanvraag ten minste afschriften van de volgende documenten bij:
  • a.
   Indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 2, onder a, de gegevens van de
   meest recente landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet.
  • b.
   indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 2, onder b, de gegevens van een
   Landbouwtelling bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet, in enig jaar na het jaar 1992;
  • c.
   een asbestinventarisatierapportage, overeenkomstig certificering SC 540 uit het
   Asbestverwijderingsbesluit 2005;
  • d.
   een door de aanvrager getekende offerte, opdracht of overeenkomst terzake van de
   verwijdering van asbest;
  • e.
   een door de aanvrager getekende offerte, opdracht of overeenkomst ter zake van de
   zonnepanelen;
  • f.
   noodzakelijke vergunningen of verrichte meldingen;
  • g.
   verklaring van de aanvrager waaruit blijkt dat hij voldoet aan de voorwaarden gesteld in de
   de-minimisverordening landbouw.
 • 4.
  In afwijking van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening
  2012 Provincie Limburg hoeven geen activiteitenplan en begroting bij de aanvraag te worden
  gevoegd.
Artikel 6 Subsidieaanvraag
 • 1.
  Een subsidieaanvraag kan worden ingediend van 1 juli 2013 tot 1 september 2016.
 • 2.
  Een subsidieaanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe bestemde aanvraagformulier.
 • 3.
  Onverlet het bepaalde in artikel 5, tweede lid, bevat een subsidieaanvraag ten minste het volledig ingevulde aanvraagformulier en de daarin voorgeschreven bijlagen.
Artikel 7 Subsidieplafond
 • 1.
  Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor deze nadere subsidieregels vast.
 • 2.
  Gedeputeerde Staten kunnen aparte subsidieplafonds vaststellen voor de verschillende doelgroepen bedoeld in artikel 2.
Artikel 8 Subsidiehoogte
 • 1.
  De hoogte van de subsidie bedraagt € 4,50 per m2 asbestdak dat gesaneerd wordt, tot een
  maximum van € 15.000.
 • 2.
  De totaal verstrekte subsidie aan een subsidieaanvrager over een periode van drie
  belastingjaren bedraagt maximaal € 15.000.
Artikel 9 Verdeelcriteria
 • 1.
  Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst:
  • a.
   De datum van het poststempel is bepalend. Bij persoonlijk aangeleverde aanvragen is het
   ontvangststempel van de provincie Limburg of de datum van het verkregen bewijs van
   ontvangst bepalend.
  • b.
   Bij onvolledig ingediende aanvragen geldt de datum waarop de aanvraag volledig is.
 • 2.
  Voor de verdeling van het plafond is het tijdstip waarop de aanvraag volledig is beslissend.
 • 3.
  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen,
  het subsidieplafond wordt overschreden, vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen
  volledige subsidieaanvragen plaats op basis van de hoogte van het aangevraagde
  subsidiebedrag, waarbij een lager aangevraagd subsidiebedrag voorgaat op een hoger
  aangevraagd subsidiebedrag.
 • 4.
  Indien toepassing van het derde lid ertoe leidt dat subsidieaanvragen op een gelijke plaats
  eindigen, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen bepaald door middel van loting.
Artikel 10 Subsidievaststelling en betaling
 • 1.
  Gedeputeerde Staten stellen de subsidie, bedoeld in artikel 3, direct zonder voorafgaande
  verlening vast.
 • 2.
  Bij een beschikking als bedoeld in het vorige lid, vindt de betaling van het subsidiebedrag in een
  keer plaats.
Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:
 • a.
  de subsidiabele activiteit bedoeld in artikel 3 is uiterlijk op 31 oktober 2016 afgerond;
 • b.
  de zonnepanelen zijn uiterlijk op 31 oktober 2016 geplaatst.
Artikel 12 Hardheidsclausule
 • 1.
  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.
 • 2.
  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten,
  tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.
Artikel 13 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel
 • 1.
  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2013.
 • 2.
  Deze regeling vervalt met ingang van 1 november 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die vóór die datum zijn ingediend en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn
  genomen.
 • 3.
  Deze regeling kan worden aangehaald als "Nadere subsidieregels asbest eraf, zonnepanelen
  erop provincie Limburg".
   
Toelichting
Algemeen
In oktober 2012 is een convenant gesloten tussen de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de gezamenlijke provincies waarin is overeengekomen dat in de periode 2012-2014 door provincies, met rijksmiddelen, een regeling wordt opgesteld en uitgevoerd om het verwijderen van asbestdaken en afvoeren van asbest bij agrarische ondernemers te subsidiëren in die gevallen waar ook zonnepanelen op de nieuwe daken worden geplaatst.
De provincies hebben op grond van dit convenant een inspanningsverplichting om te streven naar een extra sanering van 4 miljoen vierkante meter asbestdak voor 31 december 2014. Hiervoor stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu totaal 20 miljoen euro beschikbaar via het provinciefonds. Voor de provincie Limburg gaat het om een bedrag van € 1.365.000,-
De provincies hebben gezamenlijk een model voor een subsidieregeling opgesteld en hebben de wijze waarop de regelingen zullen worden uitgevoerd samen nader uitgewerkt.
Juridisch Kader
De regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg (ASV) zijn op deze subsidieregeling van toepassing. De ASV is een kaderverordening. De verordening beschrijft op hoofdlijnen voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt en bevat verder delegatie- en bevoegdheidsbepalingen. Daarnaast geeft de ASV algemene procedureregels voor subsidieverstrekking. Onderwerpen die geregeld zijn in de Awb en de ASV worden niet herhaald in de regeling. Zo mogelijk is in de toelichting gewezen op de bepalingen uit de Awb en de ASV. Deze onderwerpen zijn onder andere subsidievaststelling, de beslistermijn en de aanvraag.
In de ASV is het Kader financieel beheer rijkssubsidies (vastgesteld op 24 april 2009) overgenomen. Dit betekent onder andere dat subsidies tot € 25.000 direct worden vastgesteld en uitbetaald. De regeling bevat derhalve geen bepalingen over verlening en bevoorschotting De Asv verplicht Gedeputeerde Staten om de inhoudelijk en beleidsmatige aspecten van het subsidiebeleid uitte werken in nadere subsidieregels.
 
Artikelsgewijs
 
Artikel 1 Begripsbepalingen
Conform Aanwijzingen voor de (provinciale)regelgeving/ regelgevingstechniek zijn die begrippen gedefinieerd die een van het dagelijks spraakgebruik afwijkende betekenis hebben dan wel geen eenduidige betekenis hebben in het dagelijks spraakgebruik.
 
Onderdeel f
Het Asbestverwijderingsbesluit bevat specifieke voorschriften voor inventarisatie en verwijdering van asbest, waaronder het vereiste van certificering voor asbestverwijdering en asbestinventarisatie. Het Asbestverwijderingsbesluit valt onder de reikwijdte van de Dienstenwet en is genotificeerd.
 
Artikel 2
Vereisten aan de agrarische onderneming zijn opgenomen in artikel 5 waarin alle criteria voor de subsidie zijn opgenomen.
 
Artikel 3 Subsidiabele activiteiten
Subsidiabel zijn de kosten van het verwijderen van asbestdaken en de afvoer ervan, van een of meer gebouwen op een agrarische bedrijfslocatie of een bedrijfslocatie van een loonbedrijf. Onder het begrip asbestdak wordt in deze regeling ook verstaan een dakgoot of gevel die asbest bevat (zie artikel 1, onder c).
 
Artikel 4 Afwijzingsgronden
In artikel 4:25 en 4:35 van de Awb zijn afwijzingsgronden voor het afwijzen van subsidie opgenomen. Deze zijn aangevuld in artikel 15 van de ASV. De afwijzingsgronden van artikel 4 gelden naast die van de Awb en de ASV.
 
Onderdeel a
Een aanvrager kan slechts een keer subsidie aanvragen in een provincie op grond van deze regeling. Wel kan een aanvrager tegelijk voor meerdere bouwlocaties of bouwblokken subsidie vragen mits hij voor iedere verwijdering van een asbestdak aan de vereisten voldoet.
Niet wordt uitgesloten dat de aanvrager op grond van andere regelingen subsidie ontvangt voor dezelfde subsidiabele activiteit dan wel voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze regeling beperkt derhalve niet de toegang tot bijvoorbeeld de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE ), Provinciale regelingen (zoals het Limburgs Energie Fonds), of de fiscale mogelijkheden middels de MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen).
 
Onderdeel b
De asbest mag niet reeds verwijderd en afgevoerd zijn voordat de aanvraag om subsidie wordt ingediend. De voorfase waarin offertes worden gevraagd en overeenkomsten ten behoeve van de uitvoering tot stand komen, dient wel doorlopen te zijn voordat subsidie kan worden aangevraagd. Anders kan immers niet worden aangetoond dat aan de subsidievereisten wordt voldaan.
 
Onderdeel d
Voor de achtergrond van de de-minimisverklaring wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 5.
 
Artikel 5 Subsidiecriteria
Dit artikel geeft de criteria om voor de subsidie in aanmerking te komen, mits ook aan overige wettelijke vereisten (ASV, Algemene wet bestuursrecht, Europese regelgeving) is voldaan.
Bij het aanvraagformulier dient een de-minimisverklaring te worden overgelegd, op basis waarvan kan worden bepaald of toekenning binnen de criteria van de Europese Commissie met betrekking tot de-minimissteun blijft. Indien toekenning niet binnen deze criteria blijft moet de aanvraag worden afgewezen. De belangrijkste criteria zijn de volgende:
 • het maximum voor de-minimissteun aan een onderneming bedraagt € 7.500 gerekend over de
  twee voorafgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar;
 • het maximum geldt voor alle overheidssteun die als de-minimissteun kan worden aangemerkt. Het
  doet echter niet af aan de mogelijkheid voor de begunstigde om andere overheidssteun te
  ontvangen uit hoofde van door de Europese Commissie goedgekeurde regelingen;
 • het maximum geldt voor alle categorieën steun, in welke vorm en met welk doel dan ook verleend.
Bij de beoordeling van de de-minimissteun wordt in principe van het maximaal verleende steunbedrag uitgegaan. Het moment van de feitelijke uitbetaling is daarbij niet van belang.
 
Onderdeel a
De bedrijfsomvang wordt bepaald op basis van de totale standaardopbrengst van het bedrijf. Bij een agrarische onderneming wordt de standaardopbrengst vastgesteld middels de gegevens die bij de Landbouwtelling 2012 zijn opgegeven.
 
Onderdeel b
Het kan voorkomen dat de aanvragende agrarische onderneming of het loonbedrijf zelf geen eigenaar is van een bedrijfsgebouw maar deze gebruikt via een pachtconstructie. In deze situatie kan er subsidie worden aangevraagd door de agrarische onderneming of het loonbedrijf met een instemmingsverklaring van de eigenaar van het bedrijfsgebouw, mits de agrarische onderneming of het loonbedrijf de kosten voor het project draagt.
 
Onderdeel d
Het gaat om de sanering van het 'buitenasbest', oftewel de daken, goten en buitenbeplating van schuren en loodsen. Verwijdering van afdichting met asbesthoudend materiaal van bijvoorbeeld tuinbouwkassen (zoals voegkit) valt buiten de reikwijdte van deze regeling. Het gaat om asbestverwijdering van de buitenkant van het gebouw, maar geen asbest afkomstig van de inrichting van een gebouw.
 
Met het stellen van een minimumoppervlakte is direct een minimumbedrag ingebouwd voor subsidieverstrekking, namelijk € 1.200,-.
 
Onderdeel e
Voorafgaand aan de aanvraag dient de aanvrager een asbestinventarisatie te laten verrichten. Het rapport van deze asbestinventarisatie overlegt de aanvrager bij zijn aanvraag.
 
Onderdeel f
De eis van certificering past binnen de dienstenrichtlijn. Het Asbestverwijderingsbesluit 2005 waarop de certificering is gebaseerd, is genotificeerd.
 
Onderdeel g
Het plaatsen van zonnepanelen is onderdeel van de toetsing. Dit betekent dat de aanvrager moet kunnen aantonen waar, wanneer en hoe deze worden geplaatst. Hiertoe dient de aanvrager een afschrift van een opdracht aan een aannemer/leverancier bij de aanvraag te overleggen, bijvoorbeeld een door de aanvrager getekende offerte. Deze regeling voorziet niet in het subsidiëren van de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen.
 
Onderdeel i
Net als bij alle elektrische apparaten staat ook het vermogen van zonnepanelen uitgedrukt in Watt. De productie van elektriciteit is niet gelijkmatig doordat de hoeveelheid zonlicht steeds verandert. Daarom is bij zonnepanelen het maximale vermogen onder ideale omstandigheden aangegeven: Watt-piek (Wp). De te plaatsen zonnepanelen dienen ten minste een productiecapaciteit van 5.000 Watt-piek te hebben (5 kWp).
 
Onderdeel I
Voor het verwijderen en afvoeren van astbest gelden op grond van het Bouwbesluit 2012 en het Asbestverwijderingsbesluit 2005 diverse voorschriften waaraan de aanvrager dient te voldoen. Ook voor het plaatsen van zonnepanelen gelden voorschriften zoals een vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen indien het gebouw een monument is.
Om aan te tonen dat de activiteit uitgevoerd zal worden en aan de vereisten kan worden voldaan, dienen dergelijke vergunningen reeds te zijn aangevraagd en verkregen dan wel meldingen te zijn gedaan voordat een aanvraag om een subsidie wordt ingediend.
 
Onderdeel n, o
Zodra het Landelijk Asbestvolgsysteem in werking is wordt via dat systeem gemonitord of het verwijderen van asbest op de juiste manier is uitgevoerd.
 
Artikel 6 Subsidieaanvraag
Het uitgangspunt van dit artikel is dat subsidie wordt aangevraagd door middel van een speciaal aanvraagformulier.
 
Artikel 7 Subsidieplafond
De verplichtingen uit het convenant dienen uiterlijk op 31 december 201 te zijn gerealiseerd. Omdat de uitvoering van het convenant pas gereed is na controle en rapportage van de verplichtingen, dienen de saneringen eerder te zijn afgerond. In artikel 13 is dit bepaald op 31 oktober 2014. Om te zorgen dat de ontvanger voldoende tijd heeft om de activiteit te realiseren, is de mogelijkheid tot het indienen van aanvragen beperkt tot en met 31 augustus 2014.
Gedeputeerde Staten maken het subsidieplafond met een apart besluit bekend. Het betreft het bedrag dat hierboven genoemd is in de algemene toelichting, minus de kosten die voor uitvoering van deze subsidieregeling nodig zijn.
 
Artikel 8 Subsidiehoogte
De subsidie wordt berekend over het aantal vierkante meters dak dat asbest bevat. Het betreft nadrukkelijk niet het aantal vierkante meters asbest dat gestort wordt. Bij de bepaling van de hoeveelheid vierkante meters asbest van het dak wordt als leidraad genomen het aantal vierkante meters asbestdak zoals genoemd in het asbestinventarisatierapport.
 
Artikel 9 Verdeelcriteria
Ten behoeve van de eenvoud van de regeling is gekozen voor een behandeling op volgorde van binnenkomst. Hierdoor kan direct bij ontvangst van volledige aanvragen worden gestart met de behandeling en subsidieverstrekking.
 
Tweede lid
Op grond van artikel 4:5 Awb bestaat de mogelijkheid dat onvolledige aanvragen meetellen voor het subsidieplafond. Derhalve is in het tweede lid bepaald dat een aanvraag pas meetelt als deze volledig is.
 
Artikel 10 Subsidievaststelling en betaling
Ter uitvoering van artikel 12, derde lid, van de ASV waarin is bepaald dat subsidies tot €25.000,--direct worden vastgesteld, is in dit artikel gekozen voor directe vaststelling en betaling in één keer.
 
Toelichting behorende bij de Wijziging Nadere subsidieregels asbest eraf, zonnepanelen erop Provincie Limburg
 
Algemene toelichting
 
Op 1 juni 2013 is de subsidieregeling asbest eraf zonnepanelen erop provincie Limburg in werking getreden. In het convenant dat ten grondslag ligt aan de regeling is bepaald dat begin 2014 zou worden bezien of bijstelling van de regeling nodig is. Uit een hiertoe verrichte evaluatie komt naar voren dat het subsidieplafond gezien het huidige tempo van aanvragen, niet wordt bereikt voor de afloop van de regeling. De oorzaken hiervan zijn niet eenduidig te achterhalen. Duidelijk is wel geworden dat deze niet gelegen zijn in communicatie en bekendheid met de regeling.
Met een doelstelling om zoveel mogelijk asbest op agrarische bestemmingen te verwijderen, is
gezocht naar mogelijkheden om tussentijds het effect van de regeling te vergroten. Tevens is
onderzocht wat de effecten zijn van het tussentijds, gedurende de openstelling van het
subsidieplafond, wijzigen van de regeling op reeds lopende aanvragen en reeds afgeronde
aanvragen.
Gekozen is voor de volgende aanpassingen:
 • verruiming van de doelgroep naar voormalig agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch
  bouwblok;
 • verlagen van de ondergrens van het aantal m2-asbestdak dat minimaal verwijderd dient te worden;
 • generieke verhoging van het subsidiebedrag per m2 te saneren asbestdak, zonder dat de ambitie
  in het convenant om ten minste 4.000.000 m2 te saneren in gevaar komt;
 • verlagen van de minimum capaciteit van de zonnepanelen;
 • verlengen van de looptijd van het subsidieplafond.
Daarnaast zal een nieuwe slag in de communicatie worden gemaakt.
 
 
Artikelsgewijze toelichting
 
Artikel I Wijzigingen
A.
Het begrip agrarisch bouwblok ziet op alle bouwblokken met agrarische bestemming ongeacht of deze
zijn gelegen in een bestemmingsplan buitengebied of een bestemmingsplan dat betrekking heeft op
een kern.
Het begrip agrarisch bouwblok is ingevoegd naast het reeds gebruikte begrip 'bedrijfslocatie'. Het
gebruik van het begrip agrarisch bouwblok is nodig vanwege het verruimen van de doelgroep naar
eigenaren van een perceel waarop voorheen een agrarische bestemming rustte. Om te voorkomen
dat ook landbouwpercelen onder het begrip vallen, is bewust gekozen voor het begrip agrarisch
bouwblok in plaats van perceel met agrarische bestemming
 
B.
Het verruimen van het bereik van de subsidieregeling wordt bereikt door het verbreden van de doelgroep. In onderdeel b wordt de doelgroep uitgebreid met agrarische ondernemers die hun bedrijf beëindigen of agrarische ondernemers die al eerder zijn gestopt. Niet zichtbaar in dit artikel, maar zichtbaar in het vernieuwde artikel 6, is dat ook de doelgroep van agrarische ondernemingen zelf is uitgebreid, te weten tot agrarische ondernemers die hun bedrijf hebben verbreed en de agrarische activiteit zelf is geminimaliseerd. Voor deze uitbreiding is het minimumvereisten van 25.000 SO in de landbouwtelling, vervallen.
De tweede uitbreiding is niet gericht op de persoon van aanvrager maar de voormalige bestemming van het perceel dat de aanvrager in eigendom heeft. Dit betekent dat ook een particulier, niet agrarisch ondernemer, een aanvraag in kan dienen als hij eigenaar is van een voormalig agrarisch bouwblok. In artikel 6 worden eisen gesteld aan deze voormalige bestemming.
 
D.
Om aan te tonen dat een aanvrager tot de nieuwe verruimde doelgroep behoort, zijn de vereisten
uitgebreid. Aan artikel 5 is een nieuw eerste lid ingevoegd.
 
Eerste lid (nieuw) onder a
Dit lid ziet zowel op de doelgroep agrarische ondernemers als voormalige agrarische ondernemers. Een voormalig agrarisch ondernemer is een agrarisch ondernemer die zijn bedrijf is gestopt of andere activiteiten verrichten waardoor de agrarische activiteit is geminimaliseerd. Van belang is dat de aanvrager aantoont dat hij agrarisch ondernemer is geweest of dat het bouwblok een agrarische bestemming heeft. Dit kan de aanvrager bijvoorbeeld aantonen met een extract uit het vigerend bestemmingsplan of een gewaarmerkte verklaring van de gemeente.
 
Eerste lid (nieuw) onder b
Een eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok dient aan te tonen dat het bouwblok een
agrarische bestemming heeft gehad. Vanwege alle verplichtingen uit het ruimtelijk ordeningsrecht ten
aanzien van het periodiek aanpassen van het bestemmingsplan, is gekozen voor het jaar 1993 als
moment waarop het bouwblok ten minste een agrarische bestemming moet hebben gehad. Het
bouwblok moet tussen
1 januari 1993 en het moment van aanvraag, op enig moment een agrarische bestemming hebben
gehad.
 
E.
onderdeel i (nieuw):
Voorheen werd gesproken over bedrijfslocatie, dit is gewijzigd in agrarisch bouwblok.
 
F.
-artikel 5, derde lid (nieuw) onderdeel a:
Dit onderdeel ziet zowel op de doelgroep agrarische ondernemers als voormalig agrarische
ondernemers.
Met de laatst ingevulde landbouwtelling kan worden aangetoond dat sprake is van een agrarisch
ondernemer (dan wordt immers de meest recente landbouwtelling ingevuld), een voormalig agrarisch
ondernemer of een agrarische ondernemer waarbij de agrarische activiteiten geminimaliseerd zijn
vanwege andere activiteiten.
 
H.
Het subsidieplafond wordt een jaar langer opengesteld. Dit betekent een verruiming van de periode
waarin aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 september 2015.
 
I.
Bij artikel 7 wordt een tweede lid toegevoegd. Dit nieuwe lid heeft betrekking op het volgende: Om te bewerkstelligen dat de subsidie primair wordt gebruikt voor agrariërs, zal van het totale plafond een deel beschikbaar zijn voor eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok.
 
J.
Artikel 8, tweede lid: Op 1 januari 2014 is de nieuwe landbouw de-minimisverordening
(No. 1998/2006) in werking getreden. Hierin is het steunplafond verhoogd naar€ 15.000,- Deze
verordening kan vanaf
1 januari 2014 worden toegepast.
 
K.
Met een verruiming van de periode van openstelling van het subsidieplafond, kan ook de periode waarin de aanvrager de activiteit moet uitvoeren en aan de verplichtingen moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie, worden verruimd (met een jaar).
 
L.
Vanwege de verruiming van de openstelling van het subsidieplafond, is de looptijd van de regeling
met dezelfde periode verruimd.
 
Artikel II Inwerkingtreding
 
De regeling wordt ten voordele van aanvragers gewijzigd vanwege nieuwe inzichten ten aanzien van de reikwijdte en bereik van de regeling. Derhalve is nadrukkelijk gekozen om aan de wijzigingen exclusieve werking - onmiddellijke werking- toe te kennen met uitzondering van de verhoging van het subsidiebedrag per m2 asbestdak opgenomen in artikel 8, eerste lid. Deze bepaling werkt terug tot aan het moment dat de regeling voor het eerst in werking trad op 1 juni 2013 en is beoogd te gelden voor alle verstrekte subsidies. Dit leidt tot ambtshalve aanpassing van alle verstrekte subsidies. De verhoging van het subsidiebedrag per m2 asbestdak is immers niet voortgekomen uit nieuwe inzichten ten aan zien van verruiming van de doelgroep.
 
Toelichting behorende bij de 2e wijziging Nadere subsidieregels asbest eraf, zonnepanelen erop Provincie Limburg
De werkingsduur van het convenant tussen het ministerie van Infrastructuur & Milieu en de 12 provincies dat ten grondslag ligt aan de subsidieregeling, is in juni 2014 met een jaar verlengd, namelijk tot
31 december 2016. Daarom wordt ook de werkingsduur van de subsidieregeling verlengd, namelijk tot
1 november 2016 (artikel 13, tweede lid). Aanvankelijk konden subsidieaanvragen worden ingediend tot 1 september 2015. Die datum wordt met een jaar verlengd tot 1 september 2016 (artikel 6). Ook de termijn waarbinnen de subsidieontvanger aan de verplichtingen moet hebben voldaan wordt verlengd, namelijk uiterlijk op 31 oktober 2016.
 
Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris
Uitgegeven,
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon

SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl