Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 7337

Gepubliceerd op 4 november 2015 09:00Nadere subsidieregels asbest eraf, zonnepanelen erop Provincie Limburg (wijziging looptijd)
 
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de
Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg, bekend de wijziging van de
Nadere subsidieregels asbest eraf, zonnepanelen erop Provincie Limburg
 
Artikel I Wijzigingen
De Nadere subsidieregels asbest eraf, zonnepanelen erop Provincie Limburg worden als volgt gewijzigd:
 
A.
Artikel 6, eerste lid komt te luiden:
1. Een subsidieaanvraag kan worden ingediend van 1 juli 2013 tot 1 september 2016.
 
B.
Artikel 11 komt te luiden:
Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:
a. de subsidiabele activiteit bedoeld in artikel 3 is uiterlijk op 31 oktober 2016 afgerond;
b. de zonnepanelen zijn uiterlijk op 31 oktober 2016 geplaatst.
 
C.
Artikel 13, tweede lid, komt te luiden:
2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 november 2016, met dien verstande dat zij van toepassing
blijft op aanvragen die vóór die datum zijn ingediend en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn
genomen.
 
D.
Na de bestaande toelichting wordt de volgende toelichting bij de wijziging toegevoegd:
Toelichting behorende bij de 2e wijziging Nadere subsidieregels asbest eraf, zonnepanelen erop Provincie Limburg
De werkingsduur van het convenant tussen het ministerie van Infrastructuur & Milieu en de 12 provincies dat ten grondslag ligt aan de subsidieregeling, is in juni 2014 met een jaar verlengd, namelijk tot 31 december 2016. Daarom wordt ook de werkingsduur van de subsidieregeling verlengd, namelijk tot 1 november 2016 (artikel 13, tweede lid). Aanvankelijk konden subsidieaanvragen worden ingediend tot 1 september 2015. Die datum wordt met een jaar verlengd tot 1 september 2016 (artikel 6). Ook de termijn waarbinnen de subsidieontvanger aan de verplichtingen moet hebben voldaan wordt verlengd, namelijk uiterlijk op 31 oktober 2016.
Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in het Provinciaal Blad.
 
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 27 oktober 2015
 
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris
mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl