Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 7336

Gepubliceerd op 4 november 2015 09:00Mandaatbesluit Stichting Bespaar Lokaal Nadere subsidieregels asbest eraf, zonnepanelen erop Provincie Limburg
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 27 oktober 2015 hebben vastgesteld:
 
Mandaatbesluit Stichting Bespaar Lokaal Nadere subsidieregels asbest eraf, zonnepanelen erop Provincie Limburg
Artikel 1 Mandaat
 • 1.
  Aan de directeur (en diens plaatsvervanger) van Stichting Bespaar Lokaal wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het voorbereiden, nemen en ondertekenen van besluiten betreffende het verstrekken van subsidie op grond van de Nadere subsidieregels asbest eraf, zonnepanelen erop provincie Limburg.
 • 2.
  Het mandaat, de volmacht en de machtiging bedoeld in het eerste lid, omvatten:
  • a.
   vaststellen of weigeren van de subsidie;
  • b.
   schriftelijk bevestigen van de ontvangst van de aanvraag;
  • c.
   nemen van besluiten op grond van de artikelen 4:5 en 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht;
  • d.
   uitbetalen van vastgestelde subsidies;
  • e.
   alle overige (rechts)handelingen ter voorbereiding van bedoelde besluiten.
Artikel 2 Toepasselijke regelgeving en beleid
De directeur neemt bij de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in artikel 1 het volgende in acht:
 • a.
  de Algemene wet bestuursrecht;
 • b.
  de Algemene subsidieverordening 2012 Provincie Limburg;
 • c.
  de Nadere subsidieregels asbest eraf, zonnepanelen erop provincie Limburg;
 • d.
  de door Gedeputeerde Staten vastgestelde subsidieplafonds;
 • e.
  de aan Stichting Bespaar Lokaal verstrekte opdracht.
Artikel 3 Ondermandaat
De directeur mag voor de bevoegdheden bedoeld in artikel 1, overeenkomstig artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht, ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging verlenen aan onder zijn verantwoordelijkheid werkzame teamleiders.
Artikel 4 Rechtsmiddelenverwijzing
Onder de besluiten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt de volgende rechtsmiddelenverwijzing opgenomen:
Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op ‘e-loket’.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht . U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/.
Artikel 5 Ondertekening
De ondertekening van besluiten, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, luidt:
Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,
(handtekening)
(naam functionaris)
Artikel 6 Verantwoording
 • 1.
  De directeur brengt jaarlijks voor 1 april verslag uit aan Gedeputeerde Staten over de besteding van het voor het voorafgaande jaar uitgetrokken budget voor het verstrekken van subsidies, waarin opgenomen een uiteenzetting van de daarbij opgedane ervaringen en de daaruit te trekken conclusies en alle in de voorgaande periode krachtens dit mandaatbesluit genomen besluiten.
 • 2.
  Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid verschaft de directeur desgevraagd alle informatie aan Gedeputeerde Staten ter zake van de uitoefening van de in dit besluit bedoelde bevoegdheden.
Artikel 7 Intrekking mandaatbesluit Stichting Meer Met Minder
Het Mandaatbesluit Stichting Meer Met Minder Nadere subsidieregels asbest eraf, zonnepanelen erop provincie Limburg wordt ingetrokken
Artikel 8 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het Provinciaal Blad.
Artikel 9 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit Stichting Bespaar Lokaal Nadere subsidieregels asbest eraf, zonnepanelen erop provincie Limburg.
 
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 27 oktober 2015.
 
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris
dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl