Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 7335

Gepubliceerd op 4 november 2015 09:00Subsidieplafonds 2015 voor diverse subsidieregels en beleidsregels
 
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 27 oktober 2015 hebben vastgesteld:
 
Artikel 1
Voor het begrotingsjaar 2015 is voor diverse subsidieregels en beleidsregels een subsidieplafond vastgesteld conform het bepaalde in de bijlage. De subsidieregels en beleidsregels zijn te vinden op www.limburg.nl/subsidies> actuele subsidieregelingen.
Artikel 2
Het subsidieplafond van de Nadere subsidieregels asbest eraf zonnepanelen erop Provincie Limburg wordt verlaagd van € 1.216.450 naar € 300.000. Het subsidieplafond voor de doelgroep eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok wordt verlaagd naar € 90.000. Het subsidieplafond voor de doelgroep agrarische ondernemingen, voormalige agrarische ondernemingen en loonbedrijven wordt verlaagd naar € 210.000.
Artikel 3
 • 1.
  Subsidieaanvragen in het kader van de in de bijlage genoemde subsidieregels en beleidsregels worden behandeld op volgorde van binnenkomst, tenzij in de betreffende subsidieregels of beleidsregels is bepaald dat het beschikbare bedrag op een andere wijze wordt verdeeld.
 • 2.
  Indien subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst dan geldt daarbij de datum van ontvangst bij de Provincie Limburg, dat wil zeggen dat de datum van registratie bij de Provincie Limburg bepalend is. Bij persoonlijk afgeleverde subsidieaanvragen ontvangt de indiener een bewijs van ontvangst en dan is de datum op dat bewijs bepalend. Deze aanvragen worden tevens geregistreerd op dezelfde datum. Indien de subsidieaanvraag in de brievenbus van de Provincie Limburg wordt gedeponeerd en derhalve geen bewijs van ontvangst is ontvangen, dan is de datum van registratie bij de Provincie Limburg bepalend.
 • 3.
  Voor de verdeling van het subsidieplafond is beslissend de datum waarop de aanvraag volledig bij de Provincie ontvangen en geregistreerd is.
 • 4.
  Indien er meerdere volledige aanvragen op dezelfde datum bij de Provincie Limburg ontvangen en geregistreerd zijn, het tijdstip niet te achterhalen is en deze binnen het subsidieplafond niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, zal het binnen het subsidieplafond resterende bedrag naar rato van het gevraagde subsidiebedrag worden verdeeld over deze aanvragen. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien in de betreffende subsidieregels of beleidsregels is bepaald dat het resterende beschikbare bedrag op een andere wijze wordt verdeeld.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.
 
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 27 oktober 2015
 
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris
dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon
 
 
Bijlage
Met dit besluit worden de subsidieplafonds, zoals bedoeld in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en nader uitgewerkt in de diverse subsidieregels en beleidsregels, voor het begrotingsjaar 2015 vastgesteld.
Overzicht subsidieplafonds 2015
Nr.
Cluster
Naam subsidieregeling
Hoogte subsidieplafond
1.
CULT
SUB
Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016
 
 
 
-Projectsubsidies Talentontwikkeling
€ 80.000
 
 
-Projectsubsidies Internationalisering Limburgs cultuuraanbod
€ 60.000
 
 
-Vouchers Talentontwikkeling
€ 40.000
 
 
-Vouchers Immaterieel erfgoed
€ 35.000
 
 
-Vouchers Cultureel Ondernemerschap
€ 20.000
2.
CULT
SUB
Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2015
€ 300.000
3.
CULT
SUB
Nadere subsidieregels Sport 2014-2016
 
 
 
Provinciale sportorganisaties
 
 
 
•Stichting Huis voor de Sport Limburg
€ 728.284
 
 
-Stichting Topsport Limburg
€ 300.000
 
 
-Stichting Basissport Limburg
€ 100.000
 
 
-Stichting Jeugdsportfonds Limburg
€ 75.000
 
 
Programmalijn Breedtesport en Topsport
 
 
 
-Sportstimuleringsprogramma’s
€ 800.000
 
 
-Sporttakcoördinatoren
€ 350.000
 
 
-Kansrijke Trainingscentra buiten Sportzone Limburg
€ 125.000
 
 
-Wielerfonds
€ 26.000
 
 
Programmalijn Sport en Ruimte
 
 
 
-Sportieve omgevingen
€ 150.000
 
 
-Koplopersprojecten paardensport
€ 225.000
 
 
-Veilige wieleromgeving
€ 200.000
 
 
Programmalijn Sport en Economie
 
 
 
-Wielerevenementenplan
€ 175.000
 
 
-Topsportevenementenplan
€ 225.000
 
 
-Sportcongressen
€ 25.000
 
 
-Coördinatie (wieler)evenementen
€ 25.000
 
 
Programmalijn Sport en Zorg/Welzijn
 
 
 
-Innovatieve beweegtrajecten en –projecten
€ 260.000
4.
CULT
SUB
Nadere subsidieregels pilot ‘Filmfonds Limburg’
€ 400.000
5.
NAT
SUB
Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied
 
 
 
-Soortenbeleid
€ 1.000.000
 
 
-Recreatieve inrichting in goudgroen
€ 300.000
 
 
-Aanleg zilvergroen
€ 1.000.000
6.
EZ
SUB
Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. betreffende hoofdstuk 2: projecten ter bevordering instroom 45plussers
€ 1.150.000
7.
MOB
SUB
Nadere subsidieregels Verkeerseducatie 2012-2015
€ 325.000
8.
WL
SUB
Nadere subsidieregels Sloop en Onttrekkingen Transitiefonds Limburgse Woningmarkt
€ 9.930.000
9.
CULT
SUB
Nadere subsidieregels Maatschappelijke organisaties 2014-2016
€ 0
10.
WL
SUB
Nadere subsidieregels Transitiefonds Limburgse Woningmarkt Tenderregeling Midden-Limburg
2e tranche
€ 724.932,55
11.
WL
SUB
Nadere subsidieregels Transitiefonds Limburgse Woningmarkt Tenderregeling Zuid-Limburg
€ 1.500.000
12.
WL
SUB
Nadere subsidieregels Transitiefonds Limburgse Woningmarkt Tenderregeling Noord-Limburg
€ 1.500.000
13.
WL
SUB
Nadere subsidieregels DuurzaamDoor 2015-2016
€ 300.000
14.
CULT
SUB
Nadere subsidieregels Monulisa 2015-2016
€ 600.000
15.
NAT
SUB
Nadere subsidieregels Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Limburg
€ 9.000.000
16.
CULT
SUB
Nadere subsidieregels Agenda voor Gezondheid en Zorg 2013-2015
€ 700.000
Meerjarige subsidieregelingen (met vastgestelde subsidieplafonds voor gehele periode)
Voor een aantal subsidieregelingen met een meerjarige looptijd zijn subsidieplafonds voor de gehele periode vastgesteld en gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Deze bedragen zijn vermeld in de kolom hoogte subsidieplafond.
Voor deze regelingen hoeft niet ieder jaar opnieuw een (resterend) subsidieplafond te worden gepubliceerd.
Naam Subsidieregeling
Einde looptijd
Hoogte subsidieplafond
Verordening duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds (LEF)
Geen einddatum
€ 5.400.000
Nadere subsidieregels Implementatie KAR
31 december 2017
€ 785.000
Nadere subsidieregels Proof of Principle Fonds
1 april 2021
€ 5.850.000
Verordening stimuleringsleningen Levensloopbestendigheid Transitie Limburgse Woningmarkt
Geen einddatum
€ 7.700.000
Nadere subsidieregels asbest eraf zonnepanelen erop Provincie Limburg
31 december 2016
 
-Eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok
 
€ 90.000
-Agrarisch ondernemingen, voormalige agrarische ondernemingen en loonbedrijven
 
€ 210.000

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl