Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2015, 7309Verordeningen
Provincie Noord-Holland; Monumentenverordening Noord-Holland 2010.
 
Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 28 september 2015, nr. 651194/703346 tot bekendmaking van de Monumentenverordening Noord-Holland 2010.  
Provinciale Staten van Noord-Holland;
 
Gelet op artikel 145 van de Provinciewet.
 
B esluiten :
Artikel I
De Provinciale Monumentenverordening Noord-Holland 2010 wordt als volgt aangepast:
A
Artikel 6 lid 3 komt te luiden:
lid 3
Indien de monumentale waarden van het beschermd monument worden geschaad wordt een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geweigerd, tenzij zwaarwichtige redenen van aantoonbaar algemeen maatschappelijk belang zich tegen een weigering verzetten.
B
Artikel 12 lid 2 komt te luiden:
lid 2
Indien de monumentale waarden van de beschermde structuur worden geschaad wordt een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onderdeel c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geweigerd, tenzij zwaarwichtige redenen van aantoonbaar algemeen maatschappelijk belang zich tegen een weigering verzetten.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.
Haarlem, 28 september 2015.
Provinciale Staten van Noord-Holland,
J.R. Loggen M.Sc, waarnemend statengriffier
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
Uitgegeven op 29 oktober 2015.