Provincie Zeeland - Natuurbeheerplan Zeeland 2016 gewijzigd
Op 22 september 2015 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland de Planwijziging Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld. Daarin worden kleine wijzigingen aangebracht in de begrenzing van natuurgebieden en beheertypen van het Natuurnetwerk Zeeland. Het plan is van toepassing op de subsidieverlening natuur en landschapsbeheer in 2016. De ontwerp planwijziging heeft van 8 juni tot en met 20 juli 2015 ter inzage gelegen. De zienswijzen zijn samengevat in een antwoordnota en verwerkt in de definitieve Planwijziging. De Planwijziging en de antwoordnota zijn te raadplegen op en te downloaden van de provinciale website en liggen van 2 november tot en met 14 december  ter inzage op het provinciehuis te Middelburg. De gewijzigde digitale kaarten van het Natuurbeheerplan zijn bovendien in detail te bekijken via het Geoloket.
 
Beroep
Belanghebbenden die een zienswijze op de ontwerp planwijziging hebben ingediend, kunnen beroep instellen tegen het besluit tot wijziging van Natuurbeheerplan Zeeland 2016 bij de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
In het beroepschrift neemt u ten minste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u beroep instelt (zo mogelijk een kopie meezenden) en waarom. Het beroepschrift dient te worden ondertekend. U moet het beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Als u overweegt beroep in te stellen, kunt u een informatiefolder aanvragen op het telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden.
Wij wijzen u erop dat het beroep niet de werking van het besluit schorst. Indien u beroep hebt ingesteld, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Voor de behandeling van dit verzoek is eveneens griffierecht verschuldigd.
Naar boven