Provincie Zeeland – Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 20 oktober 2015, nr 15014901, houdende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.
 
Gedeputeerde Staten van Zeeland
 • overwegende dat voor verstrekking van subsidies ten behoeve van verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen bijzondere bepalingen in het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 benodigd zijn;
 • gelet op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013.
besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013:
 
Artikel I  
Hoofdstuk 6 komt als volgt te luiden:
 
Hoofdstuk 6 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten behoeve van verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen
 
§ 6.1 Begripsbepalingen
 
Artikel 6.1.1
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
 • a.
  agrarische onderneming: natuurlijke persoon of rechtspersoon die als economische activiteit gewassen teelt of dieren houdt met als doel deze, of de producten die daaruit voortkomen, te verkopen;
 • b.
  asbest: vezelachtige silicaten zoals actinoliet (CAS-nummer 77536-66-4), amosiet (CAS-nummer 12172-73-5), anthofylliet (CAS-nummer 77536-67-5), chrysotiel (CAS-nummer 12001-29-5), crocidoliet (CAS-nummer 12001-28-4) en tremoliet (CAS-nummer 77536-68-6);
 • c.
  asbestdak: dak, dakgoot of gevel dat asbest bevat;
 • d.
  agrarisch bouwblok: perceel met een agrarische bestemming, bedoeld om te worden bebouwd en gebruikt ten dienste van het agrarisch bedrijf;
 • e.
  gecertificeerd bedrijf: bedrijf dat beschikt over de volgende certificering ten behoeve van het inventariseren of verwijderen van asbest:
  • 1°.
   SC 530: Asbestverwijdering;
  • 2°.
   SC 540: Asbestinventarisatie;
 • f.
  SO: Standaardopbrengst, zijnde de gestandaardiseerde opbrengst per ha of per dier die met het gewas of de diercategorie gemiddeld op jaarbasis wordt behaald;
 • g.
  zonnepanelen: photovoltaïsche panelen die zonne-energie omzetten in elektriciteit.
§ 6.2 Subsidieverlening
 
Artikel 6.2.1
Subsidie kan worden verleend voor het verwijderen en afvoeren van asbestdaken en terugplaatsen van zonnepanelen.
 
Artikel 6.2.2
In afwijking van artikel 1.2.1, eerste lid, kan subsidie worden verleend aan:
 • a.
  een agrarische onderneming;
 • b.
  een voormalig agrarische onderneming;
 • c.
  eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok.
Artikel 6.2.3
 • 1.
  De hoogte van de subsidie bedraagt € 4,50 per m² asbestdak dat gesaneerd wordt, met een maximum van € 15.000,--.
 • 2.
  De totaal te verlenen subsidie aan een subsidieaanvrager over een periode van drie belastingjaren bedraagt maximaal € 15.000,--.
§ 6.3 Weigeringsgronden
 
Artikel 6.3.1
 • 1.
  In aanvulling op artikel 1.2.1, tweede lid, wordt subsidie niet verstrekt indien niet wordt voldaan aan de volgende vereisten.
  • a.
   de aanvrager is eigenaar, erfpachter of pachter van het asbestdak dat wordt verwijderd en afgevoerd;
  • b.
   het asbestdak dat wordt verwijderd en afgevoerd, is gelegen op een (voormalig) agrarisch bouwblok in de provincie Zeeland;
  • c.
   het te verwijderen en af te voeren asbestdak heeft een oppervlakte van ten minste 250 m²;
  • d.
   de inventarisatie van het te verwijderen asbestdak is uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf;
  • e.
   de aanvrager beschikt over de noodzakelijke vergunningen en voldoet ook overigens aan de geldende procedurevoorschriften voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteit en het plaatsen van zonnepanelen;
 • 2.
  Artikel 1.2.1, tweede lid aanhef en sub c is niet van toepassing op een subsidie ten behoeve van verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen.
 • 3.
  In aanvulling op artikel 1.2.1, tweede lid, wordt subsidie aan een aanvrager als bedoeld in artikel 6.2.2, onder a en onder b, niet verstrekt indien niet wordt voldaan aan de volgende vereisten:
  • a.
   sinds 1993 is de landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet, ten minste een keer ingevuld;
  • b.
   de onderneming wordt of werd op een agrarisch bouwblok uitgeoefend.
 • 4.
  In aanvulling op artikel 1.2.1, tweede lid, wordt subsidie aan een aanvrager als bedoeld in artikel 6.2.2, onder c, niet verstrekt indien niet wordt voldaan aan de volgende vereisten:
  • a.
   het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken is gelegen op het voormalig agrarisch bouwblok; en
  • b.
   het voormalig agrarisch bouwblok na 1 januari 1993 een agrarische bestemming heeft gehad.
§ 6.4 Subsidiabele kosten
 
Artikel 6.4.1
De artikelen 1.3.1 en 1.3.2 zijn niet van toepassing op een subsidie ten behoeve van verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen.
 
§ 6.5 De aanvraag voor de subsidie
 
Artikel 6.5.1
De aanvraag voor de subsidie wordt voor het begin van de activiteit ingediend.
 
Artikel 6.5.2
In afwijking van artikel 1.4.2, eerste lid, bevat de aanvraag voor een subsidie voor het verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen ten minste:
 • a.
  een volledig ingevuld aanvraagformulier 'Asbest eraf – Zonnepanelen erop';
 • b.
  een asbestinventarisatierapportage conform certificering SC-540 uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005;
 • c.
  de noodzakelijke vergunningen of verrichte meldingen ten behoeve van het verwijderen en afvoeren van asbest;
 • d.
  de noodzakelijke vergunningen of verrichte meldingen voor het plaatsen van zonnepanelen.
 • e.
  een door de aanvrager getekende offerte of overeenkomst ter zake de verwijdering van asbest;
 • f.
  een door de aanvrager getekende offerte of overeenkomst ter zake de te plaatsenzonnepanelen.
 • g.
  indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 6.2.2, onder a of b de gegevens van de meest recente landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet;
 • h.
  indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 6.2.2, onder c: de gegevens van een landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet, in enig jaar na 1993.
Artikel 6.5.3
Artikel 1.4.3 is niet van toepassing op een subsidie ten behoeve van verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen.
 
Artikel 6.5.4
De aanvraag voor een subsidie voor het verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen wordt ingediend vóór 1 september 2016.
 
§ 6.6 Subsidieplafond
 
Artikel 6.6.1
 • 1.
  Gedeputeerde staten stellen het subsidieplafond voor subsidies ten behoeve van verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen voor de periode tot 1 september 2016 vast op € 826.588,--
 • 2.
  Van het subsidieplafond, als bedoeld in het eerste lid, is maximaal 30 procent van het totale plafond, oftewel maximaal € 247.977,--, beschikbaar voor subsidies ten behoeve van aanvragers als bedoeld in artikel 6.2.2, onder c.
§ 6.7 De beslissing op de aanvraag voor de subsidie
 
Artikel 6.7.1
Voor subsidies ten behoeve van verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen gelden de volgende behandelcriteria:
 • a.
  subsidie wordt behandeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen;
 • b.
  indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de behandeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van ontvangst;
 • c.
  voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats op basis van de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag, waarbij een lager aangevraagd subsidiebedrag voorgaat op een hoger aangevraagd subsidiebedrag;
 • d.
  indien toepassing van het derde lid ertoe leidt dat subsidieaanvragen op een gelijke plaats eindigen, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen bepaald door middel van loting.
Artikel 6.7.2
Artikel 1.5.3 is niet van toepassing op een subsidie ten behoeve van verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen.
 
Artikel 6.7.3
Artikel 1.5.4 is niet van toepassing op een subsidie ten behoeve van verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen.
 
§ 6.8 Verplichtingen
 
Artikel 6.8.1
Artikel 1.6.6, derde lid, is niet van toepassing op een subsidie ten behoeve van verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen.
 
Artikel 6.8.2
Voor de aanvrager van een subsidie ten behoeve van verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen gelden in ieder geval de volgende verplichtingen:
 • a.
  het verwijderen en afvoeren van het asbestdak wordt uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf;
 • b.
  de aanvrager plaatst zonnepanelen;
 • c.
  de te plaatsen zonnepanelen worden geplaatst op een asbestvrij dak;
 • d.
  de te plaatsen zonnepanelen hebben een capaciteit van tenminste 5 kilowattpiek;
 • e.
  de te plaatsen zonnepanelen worden geplaatst op een dak van een gebouw dat gelegen is op dezelfde bedrijfslocatie als het te verwijderen en af te voeren asbestdak;
 • f.
  de aanvrager is eigenaar, erfpachter of pachter van het dak waarop de zonnepanelen worden geplaatst;
 • g.
  de aanvrager voldoet aan de meldings- en informatieverplichtingen op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005;
 • h.
  de aanvrager voldoet aan de meldings- en informatieverplichtingen, bedoeld in het vorige onderdeel, in het Landelijk Asbestvolgsysteem zodra deze in werking is getreden;
 • i.
  de aanvrager geeft goedkeuring aan gedeputeerde staten tot inzage in de gegevens van het Landelijk Asbestvolgsysteem zodra deze in werking is getreden.
Artikel 6.8.3
Het verwijderen van de asbest en het plaatsen van zonnepanelen dient ten laatste op 31 oktober 2016 te zijn uitgevoerd.
 
§ 6.9 Verantwoording
 
Artikel 6.9.1
Een subsidie ten behoeve van verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen wordt verstrekt na afloop van de activiteit.
 
Artikel 6.9.2
 • 1.
  De instelling dient binnen twaalf weken na afloop van de activiteit waarvoor de subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling in.
 • 2.
  Indien de aanvraag tot vaststelling niet voor het in het eerste lid genoemde tijdstip is ontvangen, kunnen gedeputeerde staten acht weken na een éénmalig rappel overgaan tot ambtshalve vaststelling.
Artikel 6.9.3
De aanvraag tot vaststelling bevat het prestatiebewijs over de gerealiseerde prestatieafspraak en de overige in de beschikking tot subsidieverlening vermelde bescheiden.
 
Artikel 6.9.4
Gedeputeerde staten stellen binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling de subsidie vast.
 
Artikel 6.9.5
De instelling is verplicht aan gedeputeerde staten of aan de door hen daartoe aangewezen ambtenaar alle gewenste inlichtingen te verstrekken, voor zover dit naar het oordeel van gedeputeerde staten nodig is in verband met de subsidievaststelling.
 
Artikel 6.9.6
 • 1.
  De subsidie wordt vastgesteld naar evenredigheid van de werkelijk, uit het prestatiebewijs blijkende, gerealiseerde prestatieafspraak
 • 2.
  Verlagingspercentages worden berekend over het verleende subsidiebedrag en zullen, evenals verlagingbedragen, in mindering worden gebracht op het bedrag waarop de vaststelling van de subsidie ingevolge het eerste lid wordt berekend.
§ 6.10 Overige bepalingen
 
Artikel 6.10.1
De artikelen 1.7.1 tot en met 1.9.10 zijn niet van toepassing op een subsidie ten behoeve van verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen.
 
Artikel II
De besluiten van gedeputeerde staten van:
 • a.
  18 juni 2013, houdende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, nummer 13012662 (Pb 2013, nr. 12); en
 • b.
  8 juli 2014, houdende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, nummer 14010273 (Pb 2014, nr. 1284)
worden ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijven voor subsidiebesluiten die zijn genomen op grond van deze besluiten.
 
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2017.
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 20 oktober 2015.
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
 
Uitgegeven, 26 oktober 2015
De secretaris, A.W. Smit
Naar boven