Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta - Mandaat- en volmachtbesluit Gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2015
Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2015.
 
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk wetboek.
 
Besluiten vast te stellen de navolgende regeling:
 
Mandaat- en volmachtbesluit Gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2015.
Artikel 1 Begripsbepalingen
Mandaat: de bevoegdheid om in naam van en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan besluiten te nemen alsmede handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;
volmacht: de bevoegdheid om in naam van en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan privaatrechtelijke (rechts)handelingen te verrichten.
 
Artikel 2 Bevoegdheden
 • 1.
  Het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en de Voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta verlenen mandaat en volmacht overeenkomstig de bij dit besluit behorende mandaat- en volmachtlijsten, ieder voorzover het betreft hun eigen bevoegdheden.
 • 2.
  De bevoegdheden worden uitgeoefend met inachtneming van de voorwaarden zoals vermeld bij dit besluit behorende mandaat- en volmachtlijsten.
Artikel 3 Begrenzing mandaat- en volmacht
Onverminderd het bepaalde in artikel 10:3, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht worden de mandaat- en volmachtbevoegdheden niet uitgeoefend indien:
 • a.
  er sprake is van aanvulling of afwijking van vastgesteld beleid of vaststelling van nieuw beleid;
 • b.
  geen begrote financiële of andere belangrijke consequenties zijn te verwachten of anderszins een aanmerkelijk beslag op financiële middelen is te verwachten, tenzij het mandaat of volmacht binnen de voorwaarden waaronder deze zijn verleend wordt uitgeoefend;
 • c.
  er rekening mee moet worden gehouden dat het bestuursorgaan op zijn verantwoordelijkheid voor de uitgeoefende bevoegdheid zal worden aangesproken;
 • d.
  er sprake is van een onderwerp dat sterk in de publieke aandacht staat of politiek gevoelig ligt;
 • e.
  er twijfel bestaat of de aard van de bevoegdheid zich tegen de uitoefening van het mandaat of volmacht verzet.
Artikel 4 Ondermandaat
Degene aan wie mandaat en volmacht is verleend kan overeenkomstig de bij dit besluit behorende mandaat- en volmachtlijsten ondermandaat en subvolmacht verlenen.
 
Artikel 5 Slotbepaling
 • 1.
  Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaat- en volmachtbesluit Gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2015.
 • 2.
  Het op 11 september 2014 door het Dagelijks Bestuur vastgestelde besluit Mandaat en volmacht ten behoeve van de secretaris van de gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt ingetrokken.
 • 3.
  Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.
 
 
Vastgesteld in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur op 8 oktober 2015.
 
 
Het Algemeen Bestuur,
De Voorzitter, F.J. Tollenaar
de Secretaris, C.T. Ploeger
 
Het Dagelijks Bestuur,
De Voorzitter, F.J. Tollenaar
de Secretaris, C.T. Ploeger
 
De Voorzitter,
F.J. Tollenaar
 
 
Uitgegeven, 26 oktober 2015
De secretaris, A.W. Smit
 
 
Mandaatlijst behorende bij Mandaat- en volmachtbesluit Gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2015.
 
Mandaat en ondermaat bevoegdheden Algemeen bestuur, Dagelijks bestuur en Voorzitter Gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta ieder voor zover het betreft hun eigen bevoegdheden.
Mandaat-nummer
Bevoegdheid
Mandaat
Ondermandaat
Voorwaarden
1.
Afdoening van navolgende correspondentie:
 
 
Afdelingshoofd, Bureauhoofd
 
 
 • A.
  Afdoening van klachten
directeur G.Z-H, Secretaris
 
 
 
 • B.
  Verzoeken om informatie
directeur G.Z-H, Secretaris
 
 
 
 • C.
  Publiceren van de Algemene Bestuursvergaderingen, besluiten en daarmee samenhangende stukken
Secretaris
 
 
 
 • D.
  Correspondentie aan het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur, inclusief briefwisseling aan bestuursorganen/bestuurders van onder andere de deelnemers;
directeur G.Z-H, Secretaris
 
 
2.
Overleg in de ruimste zin van het woord met gemeenten en andere relevante partijen over diverse zaken:
 • A.
  Ter uitvoering van het door het bestuur vastgesteld beleid;
 • B.
  Ter voorbereiding van de besluitvorming door het Dagelijks Bestuur/Algemeen Bestuur
directeur G.Z-H, Secretaris
Afdelingshoofd, Bureauhoofd,
 
3.
Namens het bestuur mondelinge en schriftelijke vertegenwoordiging in de navolgende bestuursrechtelijke procedures:
 
 • A.
  Voorbereidingsprocedures bestuursrechtelijke besluiten zoals bestemmingsplannen en projectbesluiten op grond van de Wet ruimtelijke ordening
 • B.
  Bezwaar alsmede beroep bij de Rechtbank en Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
directeur G.Z-H
Afdelingshoofd, Bureauhoofd
Het mandaat omvat onder meer:
 • a.
  Uitbrengen van verweerschriften voor zover handhaving van het bestreden besluit wordt bepleit;
 • b.
  vragen om uitstel van behandeling van bezwaar- en beroepszaken;
 • c.
  eenmalig dan wel doorlopend machtigen van medewerker(s) om de regeling te vertegenwoordigen in de bestuursrechtelijke procedures.
4.
Het vaststellen van een formulier in de zin van artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht.
directeur G.Z-H
Afdelingshoofd, Bureauhoofd
 
5.
Gelegenheid bieden aan belanghebbenden hun zienswijze ten aanzien van een voorgenomen beschikking naar voren te brengen ingevolge de artikelen 4:7 en 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht.
directeur G.Z-H
Afdelingshoofd, Bureauhoofd
 
6.
Besluiten inhoudende vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen of andere toestemmingen hoegenaamd ook op grond van verordeningen of andere regelingen van de regeling
directeur G.Z-H
Afdelingshoofd, Bureauhoofd
 
7.
Besluit op bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht.
directeur G.Z-H
Afdelingshoofd, Bureauhoofd
Voor zover:
 • a.
  Het bestreden besluit in ambtelijk mandaat is genomen door een onder de directeur ressorterende medewerker;
 • b.
  overeenkomstig het advies van een bezwarencommissie wordt besloten.
8.
Besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
directeur G.Z-H, Secretaris
Afdelingshoofd, Bureauhoofd
Tenzij mede in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur een besluit van het bestuur is vereist.
9.
Het aanvragen en verantwoorden van subsidies op basis van regelingen van andere overheidsorganen als de provincie en het rijk, alsmede het aangaan van uitvoerings-overeenkomsten met overheidslichamen ter verkrijging van subsidies.
directeur G.Z-H
 
De aanvraag geschiedt binnen de kaders van het vastgestelde beleid. Waar nodig, wordt de uitvoeringsovereenkomst ter instemming voorgelegd aan het bestuur van de regeling.
10.
Het aanvragen en verantwoorden van subsidies op basis van regeling van de Europese Unie.
directeur G.Z-H
 
De aanvraag geschiedt binnen de kaders van het vastgestelde beleid. Waar nodig, wordt de uitvoeringsovereenkomst ter instemming voorgelegd aan het bestuur van de regeling.
11.
Het opleggen van een last onder (spoedeisende) bestuursdwang in de zin van artikel 5:21 en 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede de uitvoering van een bestuursdwangbesluit en het verhaal van de daarmee samenhangende kosten en rente op de overtreder.
directeur G.Z-H
Afdelingshoofd, Bureauhoofd
Toepassen van bestuursdwang geschiedt op basis van door het bestuur vastgesteld beleid en ter uitvoering van hetgeen in de Algemene Verordening is bepaald voorzover van toepassing.
 
12.
Oninbaar verklaren van openstaande vorderingen inzake kostenverhaal bestuursdwang.
directeur G.Z-H
 
Het mandaat geldt niet voor vorderingen op deelnemers van de regeling.
13.
Het opleggen van een last onder dwangsom in de zin van artikel 5:31d van de Algemene wet bestuursrecht en het innen van de opgelegde dwangsom en de daarmee samenhangende kosten en rente op de overtreder.
directeur G.Z-H
Afdelingshoofd, Bureauhoofd
 
 
Toepassen van bestuursdwang geschiedt op basis van door het bestuur vastgesteld beleid en ter uitvoering van hetgeen in de Algemene Verordening is bepaald voorzover van toepassing
14.
Oninbaar verklaren van openstaande vorderingen inzake een opgelegde dwangsom en de daarmee samenhangende kosten en rente op de overtreder.
directeur G.Z-H
 
Het mandaat geldt niet voor vorderingen op deelnemers van de regeling.
15.
Het opleggen van een bestuurlijke strafbeschikking.
directeur G.Z-H
Afdelingshoofd, Bureauhoofd
 
16.
Invordering in de ruimste zin van het woord van de aan de regeling verschuldigde gelden als kosten voor verleende diensten (met uitzondering van leges) aan derden.
directeur G.Z-H
Afdelingshoofd, Bureauhoofd
 
 
17.
Oninbaar verklaren van de onder 16. genoemde gelden.
 
directeur G.Z-H
Afdelingshoofd, Bureauhoofd
Het mandaat geldt niet voor vorderingen op deelnemers van de regeling.
18.
Heffen van leges en precario op grond van het gestelde in de leges- en precarioverordeningen van de regeling.
directeur G.Z-H
Afdelingshoofd, Bureauhoofd,
Indien binnen de regeling een leges- en precarioverordening geldt.
19.
Werkzaamheden voortvloeiende uit vastgestelde programmabegroting en passend binnen het aanbestedingsbeleid zoals:
 • A.
  Besluiten in het kader van de inkoop van diensten en leveringen;
 • B.
  Besluiten in het kader van de inkoop van werken.
directeur G.Z-H
Afdelingshoofd, Bureauhoofd, Regiohoofd
Directeur G.Z-H > € 206.000,00 (exclusief b.t.w)
Afdelingshoofd tot een bedrag van € 206.000,00 (exclusief b.t.w.)
Bureauhoofd tot een bedrag van € 50.000,00 (exclusief b.t.w.)
Regiohoofd tot een bedrag van € 5.000,00 (exclusief b.t.w.)
20.
Besluiten in het kader van de inkoop van diensten, leveringen en werken.
directeur G.Z-H
 
Het betreft besluiten tot aanbesteding alsmede besluiten inzake de gunning, voor zover het bedrag van de gunning de raming overschrijdt en/of niet wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden in het programma van eisen zoals eerder vastgesteld.
 
Inclusief het vaststellen van een nota van inlichtingen of, indien geen bestek aanwezig is, wijziging van offerteaanvragen, voor zover de oorspronkelijke (besteks)raming cumulatief meer dan 10 % wordt overschreden.
 
NB: bij afwijking van een eerder besluit dient dit ter beoordeling en ter nadere besluitvorming aan de directeur worden voorgelegd.
 
Het mandaat wordt uitgeoefend, voorzover van toepassing, binnen de  vastgestelde beheer- en ontwikkelingsplannen en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten van de Adviescommissie Haringvliet en de Adviescommissie Grevelingen, ieder voorzover het betreft hun eigen werkgebied.
21.
Besluiten tot het verstrekken van een opdracht in het kader van inkoop van diensten, leveringen en werken waarvoor op basis van het mandaat van de directeur is besloten tot aanbesteding.
directeur G.Z-H
 
Betreft besluiten tot gunning voor zover de oorspronkelijke raming, dan wel de neerwaartse aangepaste raming naar aanleiding van de nota inlichtingen, niet overschrijdt en wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.
 
Het mandaat wordt uitgeoefend, voorzover van toepassing, binnen de vastgestelde beheer- en ontwikkelingsplannen en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten van de Adviescommissie Haringvliet en de Adviescommissie Grevelingen, ieder voorzover het betreft hun eigen werkgebie
21a.
Besluiten ter uitvoering van de beheer- en ontwikkelingsplannen van de Adviescommissie Haringvliet en de Adviescommissie Grevelingen ieder voor zover het betreft hun eigen werkgebied, alsmede het vragen van advies omtrent deze besluiten aan voornoemde commissies.
Secretaris
 
Het mandaat wordt niet uitgeoefend alvorens de Adviescommisie Haringvliet of de Adviescommissie Grevelingen in de gelegenheid is gesteld te adviseren omtrent besluiten ter uitvoering van de beheer- en ontwikkelingsplannen.
Het mandaat wordt uitgeoefend in overeenstemming met het advies van de voornoemde commissies.
22.
Aanvragen van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen of andere toestemmingen hoegenaamd ook bij andere overheden.
directeur G.Z-H
Afdelingshoofd, Bureauhoofd
 
23.
Nieuwe contracten/initiatieven: huur/verhuur, bruikleen, ingebruikgeving en pacht van grond en opstallen; jacht- en visrechten; vestiging van andere beperkte rechten anders dan erfpacht zoals het recht van opstal en erfdienstbaarhed
Directeur G.Z-H
Afdelingshoofd, Bureauhoofd
 
24.
Het doelmatig beheer van bestaande overeenkomsten/contracten (zoals erfpacht, opstalrechten, erfdienstbaarheden, huur/verhuur, bruikleen, ingebruikgeving, pacht, jacht- en visrechten) en het verrichten van alle hierbij noodzakelijke en samenhangende werkzaamheden met gebruikmaking van de bevoegdheden die op grond van de wet en overeenkomst of zakelijke en eigendomsrechten aan de regeling toekomen.
Het beheer van bestaande overeenkomsten/contracten bestaat onder andere, doch niet limitatief in ieder geval uit:
toestemming voor wijziging van functie en toegestaan gebruik, inclusief vaststelling van aangepaste canon;
afkoop van canonverplichtingen voor de resterende contractduur;
periodieke canon- en huurherzieningen inclusief de eventuele aanwijzingen van deskundigen;
indexering, facturering, inning en incasso van canon en huur en andere financiele verplichtingen ten aanzien van grond en opstallen, inclusief doorbelasting van belastingen en premies en betalingsregelingen;
toestemming voor het aanbrengen van reclame, wijzigingen in terreininrichting, plaatsing en sloop van opstallen en overige fysieke wijzigingen binnen de kavel;
toestemming tot gehele of gedeeltelijke vervreemding, bezwaring of verhuring van een recht van erfpacht of een recht van opstal;
toepassen van boete- en handhavingsclausules.
Directeur G.Z-H
Afdelingshoofd, Bureauhoofd
 
25.
Het dagelijks beheer van gronden en opstallen inclusief alle handelingen die noodzakelijk of gewenst zijn in het belang van de voortgaande exploitatie daarvan (waaronder tevens onderhoud, schadeherstel en – verhaal, aangaan en doorbelasting van verzekeringen, premies en belastingen.
Directeur G.Z-H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volmachtlijst behorende bij het Mandaat- en volmachtbesluit Gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2015.
 
Volmachtlijst behorende bij het Mandaat- en volmachtbesluit Gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2015.
Bevoegdheid
Volmacht
Subvolmacht
voorwaarden
Het (doen) verrichten van:
 • -
  Privaatrechtelijke rechtshandelingen;
 • -
  Het aangaan van overeenkomsten;
 • -
  Andere handelingen die noch een besluit zijn noch een privaatrechtelijke rechtshandeling,
Ten behoeve van:
 • -
  Het (doen) inrichten van de organisatie van de regeling, waaronder mede bedrijfsmatige en/of facilitaire aangelegenheden
 • -
  Het (doen) uitvoeren van hetgeen in mandaat is besloten.
directeur G.Z-H, Secretaris
Afdelingshoofd, bureauhoofd
 
 
Naar boven