Provincie Zeeland - Wijzigingsbesluit Mandaatbesluit heffingsambtenaar provinciale belastingen
Besluit van de heffingsambtenaar provinciale belastingen van 10 september 2015, inhoudende het wijzigen van het Mandaatbesluit heffingsambtenaar provinciale belastingen van 24 februari 2015, kenmerk 15002910.
 
De heffingsambtenaar provinciale belastingen,
 • gelet op artikel 227a lid 2 sub b Provinciewet alsmede het besluit van gedeputeerde staten van 24 februari 2015, nr. 15002110;
besluit vast te stellen de navolgende wijziging van het Mandaatbesluit heffingsambtenaar provinciale belastingen van 24 februari 2015, kenmerk 15002910.
 
Artikel I  
Het "Mandaatbesluit heffingsambtenaar provinciale belastingen" wordt als volgt gewijzigd:
 
Toegevoegd wordt aan de laatste regel (- Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland):
 • De Directeur kan de bevoegdheid tot het opleggen van provinciale leges overeenkomstig de provinciale Legesverordening opdragen aan personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.
 • De ondertekening in geval van ondermandaat is als volgt:
  Gedeputeerde Staten van Zeeland,
  namens dezen,
   
  gevolgd door;
  -de functieaanduiding,
  -de handtekening, en
  -de naam van de ondergemandateerde.
 
Artikel II Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.
 
 
Middelburg, 10 september 2015
De heffingsambtenaar provinciale belastingen,
Het hoofd van de afdeling Financiën,
 
Drs. J. Daane
 
 
Uitgegeven, 22 oktober 2015
De secretaris, A.W. Smit
Naar boven