Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta - Instellingsbesluit Natuur en Recreatie Adviescommissie Zuidwestelijke Delta
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta,
 • gelet op artikel 21, eerste en vierde lid van de Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta, artikel 24 en artikel 52 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,
 • gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 8 oktober 2015,
B E S L U I T :
 
vast te stellen het navolgende:
 
INSTELLINGSBESLUIT NATUUR EN RECREATIE ADVIESCOMMISSIE ZUIDWESTELIJKE DELTA
Artikel 1 begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
 • a.
  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de regeling;
 • b.
  betrokken organisaties: organisaties die op grond van hun wettelijke en statutaire doelstellingen activiteiten ontplooien op het terrein van natuurbeheer en recreatie binnen dan wel relevant voor het werkgebied van de regeling;
 • c.
  commissie: de Natuur en Recreatie Adviescommissie Zuidwestelijke Delta;
 • d.
  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de regeling;
 • e.
  regeling: de gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta;
 • f.
  voorzitter: de voorzitter van de commissie;
Artikel 2 Natuur en Recreatie Adviescommissie Zuidwestelijke Delta
Er is een Natuur en Recreatie Adviescommissie Zuidwestelijke Delta.
 
Artikel 3 taken en bevoegdheden
De commissie is bevoegd het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de regeling gevraagd en ongevraagd te adviseren omtrent natuur- en recreatiebeleid en andere natuur- en recreatiegerelateerde aangelegenheden binnen het werkgebied van de regeling.
 
Artikel 4 samenstelling en benoeming
 • 1.
  De commissie bestaat uit één of meerdere leden per betrokken organisatie aangewezen door de betrokken organisatie.
 • 2.
  Een betrokken organisatie kan voor ieder lid een plaatsvervangend lid aanwijzen dat een lid bij verhindering of ontstentenis vervangt.
 • 3.
  De leden van de commissie wijzen uit hun midden een voorzitter aan en kunnen een plaatsvervangend voorzitter aanwijzen.
 • 4.
  Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de leden van de commissie.
 • 5.
  Het algemeen bestuur kan een lid van de commissie op eigen verzoek ontslag verlenen.
 • 6.
  Het lidmaatschap eindigt zodra de betrokken organisatie daarvan mededeling doet.
Artikel 5 vergaderingen
 • 1.
  De commissie vergadert ten minste twee keer per jaar en voorts zo vaak als de commissie dit noodzakelijk acht.
 • 2.
  De commissie kan besluiten een ambtelijk medewerker of een derde toe te staan tijdens een vergadering zijn mening ten aanzien van een onderwerp te geven dan wel een (nadere) toelichting te verschaffen.
Artikel 6 secretariaat
 • 1.
  Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door het bestuurssecretariaat van de regeling.
 • 2.
  Het secretariaat draagt zorg voor een goede voorbereiding van de vergaderingen waaronder het oproepen tot de vergadering, verzending van de agenda en bijbehorende stukken en het opstellen van de notulen.
 • 3.
  De agendapunten en bijbehorende stukken dienen, voorzover mogelijk, uiterlijk 2 weken voor de vergadering te worden ingediend bij het secretariaat.
Artikel 7 informatie
De commissie geeft gevraagd en ongevraagd aan het algemeen bestuur alle informatie die voor een juiste beoordeling van de werkzaamheden van de commissie nodig is.
 
Artikel 8 slotbepalingen
 • 1.
  Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie.
 • 2.
  Dit besluit kan worden aangehaald als : Instellingsbesluit Natuur en Recreatie Adviescommissie Zuidwestelijke Delta.
 
 
Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 oktober 2015
 
Het algemeen bestuur voornoemd,
 
 
De voorzitter, F.J. Tollenaar
de secretaris, C.T. Ploeger
 
 
Uitgegeven, 21 oktober 2015.
De secretaris, A.W. Smit
 
Toelichting
 
Algemeen
Op grond van artikel 21, eerste lid van de regeling is het algemeen bestuur bevoegd adviescommissies in te stellen. De Natuur en Recreatie Adviescommissie Zuidwestelijke Delta is een zogenaamde vaste adviescommissie die het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur gevraagd en ongevraagd kan adviseren omtrent natuur- en recreatiebeleid en andere natuur- en recreatiegerelateerde aangelegenheden binnen het werkgebied van het natuur- en recreatieschap. Hieronder vallen ook watersportgerelateerde aangelegenheden.
Naast advisering aan het bestuur, fungeert de commissie ook als een platform waarop vertegenwoordigers van natuur- en recreatieorganisaties met elkaar van gedachten kunnen wisselen en onderling informatie kunnen uitwisselen. De Natuur en Recreatie Adviescommissie Zuidwestelijke Delta kan worden beschouwd als een samenvoeging van de Natuuradviescommissie(NAC) en de Watersportadviescommissie Grevelingenmeer(WAC).
 
 
Artikelsgewijze toelichting
Voor zover nodig wordt hieronder voor een aantal artikelen een nadere toelichting gegeven.
 
 
Artikel 1 begripsbepalingen
Dit artikel geeft ter verduidelijking en om misverstanden te voorkomen een definitie van een aantal belangrijke begrippen. Het begrip betrokken organisaties geeft aan welke organisaties vertegenwoordigd kunnen zijn in de commissie.
 
 
Artikel 3 taken en bevoegdheden
Op grond van artikel 21 van de regeling en artikel 24 en artikel 52 van de Wet gemeenschappelijke regeling (hierna: Wgr) dient het algemeen bestuur de bevoegdheden van de commissie te regelen. In artikel 3 is bepaald welke bevoegdheden de commissie heeft. De commissie heeft uitsluitend adviserende bevoegdheden over de onderwerpen genoemd in artikel 3, voorzover deze onderwerpen betrekking hebben op het werkgebied van de commissie. Dit betekent dat het bestuur – met redenen omkleed – kan afwijken van een advies van de commissie. De commissie kan zowel gevraagd als ongevraagd het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur adviseren.
 
 
Artikel 4 samenstelling en benoeming
Elke betrokken organisatie kan één of meerdere leden aanwijzen inclusief één plaatsvervangend lid. De leden van de commissie wijzen uit hun midden een voorzitter aan en kunnen, voorzover daar behoefte aan bestaat, ook een plaatsvervangend voorzitter aanwijzen.
 
In het vierde lid van artikel 4 is bepaald dat het algemeen bestuur de leden van de commissie, waaronder de voorzitter benoemt, schorst en ontslaat. Het aanwijzen van leden door de betrokken organisaties is dus feitelijk een voordracht tot benoeming van leden door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kan naast de voorzitter geen andere leden benoemen, dan leden die zijn voorgedragen door de betrokken organisaties. Wel kan het algemeen bestuur, indien daar zeer goede reden voor zijn bijvoorbeeld in de sfeer van belangenverstrengeling, weigeren een voorgedragen lid te benoemen. Dit betreft echter uitzonderlijke situaties. Uitgangspunt is dat het algemeen bestuur de door de betrokken organisatie en deelnemers aangewezen leden en plaatsvervangende leden benoemt. Het algemeen bestuur kan ook weigeren een lid te benoemen indien blijkt dat de organisatie wat betreft zijn of haar doelstellingen niet voldoet aan de vereisten genoemd in artikel 1 aanhef en onder b.
 
Het zesde lid van artikel 4 bepaalt dat het lidmaatschap van de commissie van een door een betrokken organisatie aangewezen lid eindigt indien een betrokken organisatie dit mededeelt. Uitgangspunt is immers dat men de betrokken organisatie in de commissie vertegenwoordigt. Daarnaast biedt het vijfde lid van artikel 4 de mogelijkheid voor een lid om zelf het lidmaatschap neer te leggen en het algemeen bestuur te vragen ontslag te verlenen.
 
 
Artikel 5 vergaderingen
In het eerste lid van artikel 5 is bepaald dat de commissie tenminste twee keer per jaar vergadert en voorts zo vaak als de commissie dit zelf noodzakelijk acht. Het verdient in dat kader aanbeveling om jaarlijks een vergaderschema vast te stellen.
 
De commissie kan informatie of advies inwinnen bij overige organisaties en laten meewegen in hun advisering. In dat kader biedt het tweede lid van artikel 5 de commissie de mogelijkheid dat derden voor de vergadering van de commissie worden uitgenodigd om informatie/inlichtingen te verstrekken of hun mening te geven over bepaalde onderwerpen.
 
 
Artikel 6 secretariaat
In artikel 6 is bepaald dat het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door het bestuurssecretariaat van Zuidwestelijke Delta. Hiermee wordt gewaarborgd dat de commissie voldoende ambtelijke ondersteuning heeft voor het uitoefenen van haar adviserende taak.
Naar boven