Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2015, 7018Beleidsregels
Vaststelling subsidieplafond Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016
 
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4:27 juncto 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 bekend dat zij in hun vergadering van 13 oktober 2015 hebben vastgesteld:
SUBSIDIEPLAFOND ANLb LIMBURG 2016
Voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 (SvNL2016) wordt voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 voor de beheerperiode 2016-2022 het volgende subsidieplafond vastgesteld:
30.191.362,14 euro voor subsidie als bedoeld in artikel 3.2 voor de leefgebieden zoals begrensd in het provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2016 met de aanduiding Open Akkerland, Open Grasland, Droge Dooradering en Natte Dooradering.
Zoals omschreven in het op 31 augustus 2015 in het Provinciaal Blad gepubliceerde openstellingsbesluit Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 dienen de minimaal en maximaal te beheren oppervlaktes in de subsidieaanvraag te worden opgegeven op leefgebiedsniveau.
De vaststelling van dit subsidieplafond heeft betrekking op het op 31 augustus 2015 in het Provinciaal Blad gepubliceerde openstellingsbesluit Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016. Alle overige artikelen van dit openstellingsbesluit blijven van kracht.
Dit besluit wordt aangehaald als: Vaststelling subsidieplafond Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 13 oktober 2015.
 
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris
dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon