Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 7018

Gepubliceerd op 19 oktober 2015 09:00Vaststelling subsidieplafond Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016
 
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4:27 juncto 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 bekend dat zij in hun vergadering van 13 oktober 2015 hebben vastgesteld:
SUBSIDIEPLAFOND ANLb LIMBURG 2016
Voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 (SvNL2016) wordt voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 voor de beheerperiode 2016-2022 het volgende subsidieplafond vastgesteld:
30.191.362,14 euro voor subsidie als bedoeld in artikel 3.2 voor de leefgebieden zoals begrensd in het provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2016 met de aanduiding Open Akkerland, Open Grasland, Droge Dooradering en Natte Dooradering.
Zoals omschreven in het op 31 augustus 2015 in het Provinciaal Blad gepubliceerde openstellingsbesluit Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 dienen de minimaal en maximaal te beheren oppervlaktes in de subsidieaanvraag te worden opgegeven op leefgebiedsniveau.
De vaststelling van dit subsidieplafond heeft betrekking op het op 31 augustus 2015 in het Provinciaal Blad gepubliceerde openstellingsbesluit Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016. Alle overige artikelen van dit openstellingsbesluit blijven van kracht.
Dit besluit wordt aangehaald als: Vaststelling subsidieplafond Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 13 oktober 2015.
 
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris
dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl