Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer Zeeland 2016
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 13 oktober 2015 , nr. 15014373, tot vaststelling van de subsidieplafonds, de aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2016 ten behoeve van: de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland (SVNL (2010)), de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 (SVNL Zeeland 2016), de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zeeland (SKNL Zeeland), en de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (SN) van de minister van EZ.
 
Gedeputeerde staten van Zeeland
 • -
  gelet op artikel 93 van de Wet inrichting landelijk gebied;
 • -
  gelet op artikel 1.3 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland;
 • -
  gelet op artikel 1.2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016;
 • -
  gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland;
Besluiten:
 
ARTIKEL I  
A. SUBSIDIEPLAFONDS
 • 1.
  Voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland (SVNL (2010)) worden voor het begrotingsjaar 2016 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:
   
 • 1.1.
  Natuur- en landschapsbeheer
  Uitbreiding natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen van het Natuurnetwerk Zeeland voor subsidies als bedoeld in:
  • artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer) ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.02, N01.03, N04.02, N04.03, N05.01, N06.05, N08.01, N08.02, N08.03, N09.01, N10.02, N11.01, N12.01, N12.02, N12.04, N12.05, N12.06, N13.01, N14.03, N15.01, N15.02, N16.01, N16.02, N16.02, N17.01, N17.03, N17.04;
  • artikel 3.1.1, tweede lid (recreatiepakket),
  • artikel 3.1.8, tweede lid, onderdeel a (toeslag vaarland),
  • artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van landschapsbeheertypen of landschapselementen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03, L01.05, L01.06, L01.07, L01.08, L01.09,
  • artikel 3.2.1 (monitoring van de kwaliteit van een op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype).
 • € 100.000,- per jaar voor ten hoogste 5 jaar
   
  Dit subsidieplafond is alleen beschikbaar voor wijziging (uitbreiding natuur- en landschapsbeheer) van de in 2016 nog lopende subsidiebeschikkingen op grond van de SVNL (2010) voor natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen, voor de resterende looptijd van die beschikkingen.
   
 • 1.2
  (Collectief) agrarisch natuur- en landschapsbeheer
  Voor subsidies als bedoeld in:
  • artikel 4.1.1.1. ten behoeve van de agrarische beheertypen en beheerpakketten met de aanduiding A01.01, A01.02 en A02.01
  • artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, ten behoeve van de landschapselementen of beheerpakketten landschap met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03, L01.05, L01.06, L01.07, L01.08, L01.09
 • € 865.000,- voor het jaar 2016
   
  Dit subsidieplafond is alleen beschikbaar voor het uitdienen van de in 2016 nog van kracht zijnde subsidiebeschikkingen op grond van de SVNL (2010) voor (collectief) agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Voor aanvragen zoals bedoeld in artikel 7.5 van de SVNL (2010) (uitbreiding agrarisch natuurbeheer) is geen budget beschikbaar.
   
 • 2.
  Voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 (SVNL Zeeland 2016) worden voor het begrotingsjaar 2016 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:
   
 • 2.1.
  Natuur- en landschapsbeheer
  • a.
   Continuering natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen van het Natuurnetwerk Zeeland voor subsidies als bedoeld in:
   • de artikelen 2.2, onder a, en 2.5, eerste lid, onder a (natuurbeheer) ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.02, N01.03, N04.02, N04.03, N05.01, N06.05, N08.01, N08.02, N08.03, N09.01, N10.02, N11.01, N12.01, N12.02, N12.04, N12.05, N12.06, N13.01, N14.03, N15.01, N15.02, N16.01, N16.02, N16.02, N17.01, N17.03, N17.04;
   • artikel 2.5, eerste lid, onder c (recreatiepakket),
   • artikel 2.5, eerste lid, onder d (toeslag vaarland),
   • de artikelen 2.2, onder b en 2.5, eerste lid, onder a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van landschapsbeheertypen of landschapselementen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03, L01.05, L01.06, L01.07, L01.08, L01.09,
   • artikel 2.5, eerste lid, onder b (monitoring van de kwaliteit van een op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype) ten behoeve van het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij deze subsidie afloopt in de periode tussen 30 december 2015 en 31 december 2016.
  • € 30.000,- per jaar voor ten hoogste 6 jaar
    
  • b.
   Uitbreiding natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen van het Natuurnetwerk Zeeland voor subsidies als bedoeld in:
   • de artikelen 2.2, onder a, en 2.5, eerste lid, onder a (natuurbeheer) ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.02, N01.03, N04.02, N04.03, N05.01, N06.05, N08.01, N08.02, N08.03, N09.01, N10.02, N11.01, N12.01, N12.02, N12.04, N12.05, N12.06, N13.01, N14.03, N15.01, N15.02, N16.01, N16.02, N16.02, N17.01, N17.03, N17.04;
   • artikel 2.5, eerste lid, onder c (recreatiepakket),
   • artikel 2.5, eerste lid, onder d (toeslag vaarland),
   • de artikelen 2.2, onder b, en 2.5, eerste lid, onder a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van landschapsbeheertypen of landschapselementen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03, L01.05, L01.06, L01.07, L01.08, L01.09,
   • artikel 2.5, eerste lid, onder b (monitoring van de kwaliteit van een op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype),
  • € 10.000,- per jaar voor ten hoogste 6 jaar
    
   Met ingang van 2017 wordt het collectief particulier natuurbeheer in Zeeland ingevoerd. Lopende en nieuwe beschikkingen natuurbeheer op grond van de SVNL Zeeland 2016 tot een bepaalde omvang zullen daarbij worden gebundeld via een collectief.
 • 3.
  Voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland (SKNL Zeeland) worden voor het begrotingsjaar 2016 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:
   
 • 3.1
  Investeringssubsidie natuur en landschap
  • a.
   1,- voor eenmalige investeringen
   als bedoeld in:
   • artikel 8, eerste lid, onderdeel a (realisatie van natuurbeheertype op grond die functieverandering heeft ondergaan),
   • artikel 8, eerste lid, onderdeel b (realisatie landschapselement op grond die functieverandering heeft ondergaan),
   • artikel 8, eerste lid, onderdeel c (kwaliteitsimpuls natuurbeheertype),
   • artikel 8,eerste lid, onderdeel d (kwaliteitsimpuls landschapselement),
   • artikel 8,eerste lid, onderdeel e (omzetting natuurbeheertype),
   • artikel 8, eerste lid, onderdeel f (realisatie of verhoging natuurkwaliteit van een habitattype)
   • artikel 8, derde lid, onderdeel a (realisatie landschapselement binnen natuurterrein),
   • artikel 8, derde lid, onderdeel b (realisatie landschapselement buiten natuurterrein).
  • b.
   € 1,- voor een programma van eenmalige investeringen
   als bedoeld in:
   artikel 8, vierde lid (investeringssubsidie voor programma van eenmalige investeringen), voor zover het realisatie of herstel van natuurbeheertypen, landschapselementen of habitattypen betreft als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdelen a tot en met f, en derde lid, onderdeel a.
    
 • 3.2
  Subsidie functieverandering.
  € 1,- voor subsidies functieverandering
  als bedoeld in:
  • artikel 15, onderdeel a (realisatie van een natuurbeheertype door de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein),
  • artikel 15, onderdeel b (realisatie van een landschapselement door de omzetting van landbouwgrond in landschap).
B. AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING
 • 1.
  Aanvragen voor subsidies natuurbeheer, landschapsbeheer, recreatietoeslag, vaartoeslag en monitoringtoeslag op grond van de SVNL (2010) door gecertificeerde natuurbeheerders met uitvoeringsovereenkomst, vallend onder artikel I, onderdeel A, onder 1.1, kunnen in de periode van 15 november 2015 tot en met 31 december 2015 worden ingediend bij de Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg door middel van het door de provincie beschikbaar gestelde formulier.
 • 2.
  Aanvragen voor subsidie natuurbeheer, landschapsbeheer, recreatietoeslag en vaartoeslag op grond van de SVNL (2010) door gecertificeerde natuurbeheerders zonder uitvoeringsovereenkomst, vallend onder artikel I, onderdeel A, onder 1.1, kunnen in de periode van 15 november 2015 tot en met 31 december 2015 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle door middel van het door RVO beschikbaar gestelde formulier/systeem.
 • 3.
  Aanvragen voor subsidie monitoring natuur SVNL door gecertificeerde natuurbeheerders zonder uitvoeringsovereenkomst, vallend onder artikel I, onderdeel A, onder 1.1, en artikel I, onderdeel A, onder 2.1a en 2.1b, kunnen in de periode van 15 november 2015 tot en met 31 december 2015 worden ingediend bij de Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg door middel van het door de provincie beschikbaar gestelde formulier.
 • 4.
  Aanvragen voor subsidies natuurbeheer, landschapsbeheer, recreatietoeslag, en vaartoeslag op grond van de SVNL (2010) door niet gecertificeerde natuurbeheerders vallend onder artikel I, onderdeel A, onder 1.1, kunnen in de periode van 15 november 2015 tot en met 31 december 2015 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle door middel van het door RVO beschikbaar gestelde formulier/systeem.
 • 5.
  Aanvragen voor subsidies natuurbeheer, landschapsbeheer, recreatietoeslag, vaartoeslag en monitoringtoeslag op grond van de SVNL Zeeland 2016 door natuurbeheerders, vallend onder artikel I, onderdeel A, onder 2a en 2b, kunnen in de periode van 15 november 2015 tot en met 31 december 2015 worden ingediend bij de Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg door middel van het door de provincie beschikbaar gestelde formulier.
 • 6.
  Aanvragen voor subsidies (collectief) agrarisch natuurbeheer vallend onder artikel I, onderdeel A, onder 1.2, kunnen tot uiterlijk 15 februari 2016 worden ingediend bij de Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.
 • 7.
  Aanvragen voor subsidies investeringen en/of functieverandering, vallend onder artikel I, onderdeel A, onder 3.1a, 3.1b en 3.2, kunnen in de periode vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 oktober 2016, ingediend worden bij de Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg door middel van het door de provincie beschikbaar gestelde formulier.
De loketten voor indiening van subsidieaanvragen SNL zijn aan verandering onderhevig. Samenvattend is de verdeling voor het subsidiejaar 2016 als volgt:
RVO is het loket voor subsidieaanvragen natuurbeheer voor natuurbeheerders zonder uitvoeringsovereenkomst, met een nog lopende beschikking bij RVO. De betaalaanvragen subsidie agrarisch natuurbeheer verlopen via de gemeenschappelijke data inwinning van het ministerie van EZ.
De Provincie Zeeland is het loket voor subsidieaanvragen natuurbeheer voor natuurbeheerders met een lopende uitvoeringsovereenkomst, voor alle nieuwe subsidieaanvragen natuurbeheer, voor de subsidieaanvragen agrarisch natuurbeheer en voor de subsidieaanvragen functieverandering en investering.
 
C. TARIEVEN BEGROTINGSJAAR 2016
 • 1.
  De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, bedoeld in artikel I, onderdeel A, onder 1.1, 2.1a en 2.1b, van dit besluit, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 1, in euro’s per eenheid vastgesteld;
 • 2.
  De jaarvergoeding voor de agrarische beheerpakketten, bedoeld in artikel I, onderdeel A, onder 1.2, van dit besluit, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 2, in euro’s per eenheid vastgesteld;
 • 3.
  De jaarvergoeding voor de landschapselementen binnen natuurterreinen, bedoeld in artikel I, onderdeel A, onder 1.1, 2.1a en 2.1b, van dit besluit worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 3, in euro’s per eenheid vastgesteld;
 • 4.
  De jaarvergoeding voor de beheerpakketten landschap buiten natuurterreinen, bedoeld in artikel I, onderdeel A, onder 1.2, van dit besluit worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 4, in euro’s per eenheid vastgesteld;
 • 5.
  De jaarvergoeding voor de toeslagen, bedoeld in artikel I, onderdeel A, onder 1.1, 2.1a en 2.1b, van dit besluit, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 5, in euro’s per eenheid vastgesteld;
 • 6.
  De jaarvergoeding voor de toeslag, bedoeld in artikel I, onderdeel A, onder 1.2, van dit besluit, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 6, in euro’s per eenheid vastgesteld;
 • 7.
  Op grond van artikel 14 van de SKNL Zeeland wordt de hoogte van de investeringssubsidie als volgt bepaald: voor aanleg en herstel van natuurterreinen zijn de maximale subsidiabele kosten per hectare vastgesteld op € 8.000,- voor de realisatie van een natuurbeheertype en € 11.428,- voor realisatie van een landschapselement;
 • 8.
  De tarieven voor de monitoring van de kwaliteit van de verschillende natuurbeheertypen, bedoeld in artikel I, onderdeel A, onder 1.1, 2.1a en 2.1b, van dit besluit worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 7, in euro’s per eenheid vastgesteld;
 • 9.
  Het percentage voor dit begrotingsjaar, bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de SN, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, is vastgesteld op 0,98 %.
ARTIKEL II  
 
 • 1.
  De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen welke ook door de Europese Commissie en zo nodig door de Minister van Economische zaken zijn of worden goedgekeurd.
 • 2.
  De subsidies als opgenomen in dit besluit, worden verleend onder het voorbehoud van goedkeuring van de begroting door provinciale staten van Zeeland.
ARTIKEL III  
 
 • 1.
  De subsidies natuurbeheer als opgenomen onder artikel I, onderdeel A, onder 2.1a, van dit besluit (continuering natuurbeheer) worden uitsluitend verleend voor zover het perceel/terrein op de bij dit besluit behorende Beheersubsidiekaart (bijlage 8) als continuering subsidiabel is aangemerkt. De Beheersubsidiekaart continuering natuurbeheer wordt ter inzage gelegd op het Provinciehuis en wordt geplaatst op het portaal Natuur en Landschap (www.portaalnatuurenlandschap.nl).
 • 2.
  De subsidies natuurbeheer als opgenomen onder artikel I, onderdeel A, onder 1.1, en artikel I, onderdeel A, onder 2.1b, van dit besluit (uitbreiding natuurbeheer) worden uitsluitend verleend voor zover het perceel/terrein op de bij dit besluit behorende Beheersubsidiekaart (bijlage 8) als uitbreiding subsidiabel is aangemerkt. De Beheersubsidiekaart uitbreiding natuurbeheer wordt ter inzage gelegd op het Provinciehuis en wordt geplaatst op het portaal Natuur en Landschap (www.portaalnatuurenlandschap.nl).
 • 3.
  Subsidieaanvragen natuurbeheer als opgenomen onder artikel I, onderdeel A, onder 1.1, 2.1a en 2.1b van dit besluit worden getoetst aan het Natuurbeheerplan Zeeland 2016.
 • 4.
  De subsidie agrarisch natuurbeheer als opgenomen onder artikel I, onderdeel A, onder 1.2, van dit besluit wordt uitsluitend verleend voor zover het perceel/terrein als subsidiabel was aangemerkt in het Natuurbeheerplan Zeeland 2015.
 • 5.
  De subsidies voor investeringen en functieverandering op grond van de SKNL Zeeland, als opgenomen onder artikel I, onderdeel A, onder 3.1a, 3.1b en 3.2, van dit besluit worden uitsluitend verleend voor zover het perceel/terrein op de bij dit besluit behorende subsidiekaart kwaliteitsimpulsen SKNL (bijlage 9) als subsidiabel is aangemerkt. De subsidiekaart SKNL wordt ter inzage gelegd op het Provinciehuis en wordt geplaatst op het portaal Natuur en Landschap (www.portaalnatuurenlandschap.nl).
 • 6.
  Subsidieaanvragen voor investeringen en functieverandering op grond van de SKNL Zeeland, als opgenomen onder artikel I, onderdeel A, onder 3.1a, 3.1b en 3.2, van dit besluit worden getoetst aan het Natuurbeheerplan Zeeland 2016.
ARTIKEL IV  
 
De plafonds genoemd onder artikel I, onderdeel A, onder 1.1, 2.1a en 2.1b, zijn onderling uitwisselbaar
 
ARTIKEL V  
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 13 oktober 2015
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
 
Uitgegeven 15 oktober 2015
De secretaris, A.W. Smit
Bijlagen
 
 • 1.
  Tarieven natuurbeheer 2016
 • 2.
  Tarieven agrarisch natuurbeheer 2016
 • 3.
  Tarieven landschapsbeheer binnen natuurterreinen
 • 4.
  Tarieven landschapsbeheer buiten natuurterreinen
 • 5.
  Toeslagen natuurbeheer
 • 6.
  Toeslagen agrarisch natuurbeheer
 • 7.
  Tarieven monitoring
 • 8.
  Subsidiekaart SVNL 2016
 • 9.
  Subsidiekaart SKNL 2016 p.m.
 
 
Bijlage 1 Tarieven natuurbeheer 2016
 
Natuurbeheertype
 
€/ha/j
N01.01
Zee en wad
1,62
N01.02
Duin- en kwelderlandschap
80,13
N01.03
Rivier- en moeraslandschap
117,18
N01.04
Zand- en kalklandschap
64,43
N02.01
Rivier
5,06
N03.01
Beek en bron
71,78
N04.01
Kranswierwater
41,60
N04.02
Zoete plas
41,89
N04.03
Brak water
51,69
N04.04
Afgesloten zeearm
1,62
N05.01
Moeras
511,28
N05.02
Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)
537,08
N06.01
Veenmosrietland en moerasheide
1.581,74
N06.02
Trilveen
1.839,53
N06.03
Hoogveen
125,53
N06.04
Vochtige heide
172,49
N06.05
Zwakgebufferd ven
52,86
N06.06
Zuur ven of hoogveenven
62,53
N07.01
Droge heide 
182,18
N07.02
Zandverstuiving
76,96
N08.01
Strand en embryonaal duin
8,80
N08.02
Open duin
180,26
N08.03
Vochtige duinvallei
857,82
N08.04
Duinheide
141,78
N09.01
Schor of kwelder
106,26
N10.01
Nat schraalland
1.596,63
N10.02
Vochtig schraalland
972,80
N11.01
Droog schraalland
503,37
N12.01
Bloemdijken
1.321,52
N12.02
Kruiden- en faunarijk grasland (met ingebruikgeving)
205,76
N12.03
Glanshaverhooiland
425,65
N12.04
Zilt - en overstromingsgrasland
465,92
N12.05
Kruiden- en faunarijke akker (met ingebruikgeving)
804,11
N12.06
Ruigteveld
74,57
N13.01
Vochtig weidevogelgrasland (met ingebruikgeving)
497,61
N13.02
Wintergastenweide (met ingebruikgeving)
17,18
N14.01
Rivier- en beekbegeleidend bos 
31,52
N14.02
Hoog- en laagveenbos
18,20
N14.03
Haagbeuken- en essenbos
55,24
N15.01
Duinbos
54,94
N15.02
Dennen-, eiken- en beukenbos
87,98
N16.01
Droog bos met productie (hout op stam)
4,46
N16.02
Vochtig bos met productie (hout op stam)
12,98
N17.01
Vochtig hakhout en middenbos
2.467,25
N17.02
Droog hakhout
301,79
N17.03
Park- en stinzenbos
280,52
N17.04
Eendenkooi
1.776,66
 
Bijlage 2 Tarieven agrarisch natuurbeheer 2016
 
Agrarisch beheertype/beheerpakket
 
 
€/ha/j
A01.01.01
Weidevogelgrasland met een rustperiode
 
 
A01.01.01a
Rustperiode van 1 april tot 1 juni
274,95
A01.01.01b
Rustperiode van 1 april tot 8 juni
400,09
A01.01.01c
Rustperiode van 1 april tot 15 juni
531,75
A01.01.01d
Rustperiode van 1 april tot 22 juni
598,98
A01.01.01e
Rustperiode van 1 april tot 1 juli
1028,35
A01.01.01f
Rustperiode van 1 april tot 15 juli
1190,39
A01.01.01g
Rustperiode van 1 april tot 1 augustus
1375,57
A01.01.02
Weidevogelgrasland met voorweiden
 
A01.01.02a
Voorweiden 1 mei tot 15 juni
229,73
A01.01.02b
Voorweiden 8 mei tot 22 juni
229,73
A01.01.03
Plas-dras
 
 
Plas-dras
 
A01.01.03a
Inundatieperiode 15 februari tot 15 april 
758,50
A01.01.03b
Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei 
1211,05
A01.01.03c
Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni 
1981,43
A01.01.03d
Inundatieperiode 15 februari tot 1 augustus
1981,43
 
Greppel plas-dras
 
A01.01.03e
Inundatieperiode 15 februari tot 15 april 
758,50
A01.01.03f
Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei 
1211,05
A01.01.03g
Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni 
1981,43
A01.01.03h
Inundatieperiode 15 februari tot 1 augustus
1981,43
A01.01.04
Landbouwgrond met legselbeheer
 
A01.01.04a1
Legselbeheer op grasland 35 broedparen
69,17
A01.01.04a1
Legselbeheer op grasland 50 broedparen
87,82
A01.01.04a1
Legselbeheer op grasland 75 broedparen
108,41
A01.01.04a1
Legselbeheer op grasland 100 broedparen
129,84
A01.01.04b
Legselbeheer op bouwland en/of grasland
51,66
A01.01.04c1.ut
Legselbeheer op grasland 150 broedparen plus maaitrappen
 
316,31
A01.01.04c2.ut
Legselbeheer op grasland 200 broedparen plus maaitrappen
 
359,11
A01.01.04c3.ut
Legselbeheer op grasland 300 broedparen plus maaitrappen
 
380,90
A01.01.05
Kruidenrijk weidevogelgrasland
 
A01.01.05a
Kruidenrijk weidevogelgrasland
1028,35
A01.01.05b
Kruidenrijk weidevogelgraslandrand
926,62
A01.01.06
Extensief beweid weidevogelgrasland
 
A01.01.06
Extensief beweid weidevogelgrasland
 
495,04
A01.02.01
Bouwland met broedende akkervogels
 
 
A01.02.01a1 (2010)
Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond
2138,73
A01.02.01a2 (2010)
Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond
1652,31
A01.02.01b1 (2010)
Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op kleigrond
2138,73
A01.02.01b2 (2010)
Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op zandgrond
1652,31
A01.02.01c1 (2010)
Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond
2138,73
A01.02.01c2 (2010)
Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond
 
1652,31
Agrarisch beheertype/beheerpakket
 
 
€/ha/j
A01.02.01a1 
Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond
 
2138,73
A01.02.01a2 
Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond
1652,31
A01.02.01b1 
Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd op kleigrond
2138,73
A01.02.01b2 
Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd op zandgrond
1652,31
A01.02.01c1 
Bouwland met broedende akkervogels: In 3e en 4e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel… Roulatie mogelijk op klei
2138,73
A01.02.01c2 
Bouwland met broedende akkervogels: In 3e en 4e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel… Roulatie mogelijk op zand
1652,31
A01.02.01d1
De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen …. Roulatie mogelijk op klei
1739,63
A01.02.01d2
De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen …. Roulatie mogelijk op zand
1302,33
A01.02.02
Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels
 
A01.02.02a
Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels klei
 
2028,24
A01.02.02b
Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels zand
 
1744,97
A01.02.03
Bouwland voor hamsters
 
A01.02.03a
Bouwland voor hamsters, vollevelds
2240,05
A01.02.03b
Opvangstrook voor hamsters
 
2028,24
A01.03.01
Overwinterende ganzen
 
 
A01.03.01a
Ganzen op grasland
ten minste
118,00
 
ten hoogste
725,81
A01.03.01b
Ganzen op bouwland
ten minste
73,00
 
ten hoogste
756,80
A01.03.01c
Ganzen op vroege groenbemester
 
252,00
A01.03.01d
Ganzen op late groenbemester
 
252,00
A01.03.02
Overzomerende ganzen
 
A01.03.02.Lb
Opvang overzomerende grauwe ganzen Maasplassen
 
940,00
A01.04
Insectenrijke graslanden
 
 
A01.04.01a.Lb
Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal: basis
1386,98
A01.04.01b.Lb
Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal: plus
1991,11
A01.04.02.Lb
Insectenrijke graslandranden Roerdal
 
1991,11
A01.05.01
Foerageerrand Bever
 
 
A01.05.01.Lb
Foerageerrand Bever
 
0,00
A02.01
Botanisch grasland
 
 
A02.01.01
Botanisch weiland
1020,09
A02.01.02
Botanisch hooiland
1164,83
A02.01.03
Botanische weide-of hooilandrand
 
A02.01.03a
Botanische weiderand
1020,09
A02.01.03b
Botanische hooilandrand
1350,02
A02.01.04
Botanisch bronbeheer
 
1803,98
A02.02
Akker met waardevolle flora
 
 
A02.02.01a
Akker met waardevolle flora: Drie van de zes jaar graan
149,63
A02.02.01b
Akker met waardevolle flora: Vier van de zes jaar graan
441,76
A02.02.01c
Akker met waardevolle flora: Vijf van de zes jaar graan
 
521,60
A02.02.02
Chemie en kunstmestvrij land
 
 
A02.02.02a
Chemie en kunstmestvrij land: Drie van de zes jaar graan
663,24
A02.02.02b
Chemie en kunstmestvrij land: Vier van de zes jaar graan
725,42
A02.02.02c
Chemie en kunstmestvrij land: Vijf van de zes jaar graan
 
766,50
A02.02.03
Akkerflora randen
 
 
A02,02.03
Akkerflora randen
 
1652,31
 
Bijlage 3 Tarieven landschapsbeheer binnen natuurterreinen
 
Landschapsbeheertype
 
eenheid
€/eenheid/j
L01.01
Landschapsbeheertype Poel en klein historisch water
 
L01.01.00
Poel en klein historisch water - gemiddeld
per stuk per jaar
93,74
L01.01.01b
Poel en klein historisch water < 175 m2
per stuk per jaar
65,39
L01.01.01b
Poel en klein historisch water > 175 m2
per stuk per jaar
105,89
L01.02
Landschapsbeheertype Houtwal en houtsingel
 
 
L01.02.00
Houtwal en houtsingel - gemiddeld
are per jaar
27,57
L01.02.01
Houtwal en houtsingel
are per jaar
26,66
L01.02.02
Hoge houtwal
are per jaar
33,28
L01.02.03
Holle weg en graft
are per jaar
31,52
L01.03
Landschapsbeheertype Elzensingel
 
 
L01.03.00
Elzensingel bedekking - gemiddeld
100 meter per jaar
90,20
L01.03.01a
Elzensingel bedekking 30-50%
100 meter per jaar
44,31
L01.03.01b
Elzensingel bedekking >50-75%
100 meter per jaar
69,91
L01.03.01c
Elzensingel bedekking >75%
100 meter per jaar
98,47
L01.04 
Landschapsbeheertype Bossingel en bosje
 
 
L01.04.01
Bossingel en bosje
are per jaar
19,34
L01.05
Landschapsbeheertype Knip- en scheerheg
 
 
L01.05.00
Knip- en scheerheg - gemiddeld
100 meter per jaar
261,90
L01.05.01a
Knip- en scheerheg jaarlijkse cyclus
100 meter per jaar
271,68
L01.05.01b
Knip- en scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclus
100 meter per jaar
173,88
L01.06
Landschapsbeheertype Struweelhaag
 
 
L01.06.00
Struweelhaag cyclus - gemiddeld
100 meter per jaar
221,45
L01.06.01a
Struweelhaag cyclus 5-7 jaar
100 meter per jaar
235,95
L01.06.01b
Struweelhaag cyclus >12 jaar
100 meter per jaar
164,26
L01.07
Landschapsbeheertype Laan
 
 
L01.07.00
Laan - gemiddeld
100 meter per jaar
152,89
L01.07.01a
Laan stamdiameter < 20 cm
100 meter per jaar
59,99
L01.07.01b
Laan stamdiameter 20-60 cm
100 meter per jaar
113,02
L01.07.01c
Laan stamdiameter > 60 cm
100 meter per jaar
254,75
L01.08
Landschapsbeheertype Knotboom
 
 
L01.08.00
Knotboom - gemiddeld
per stuk per jaar
7,35
L01.08.01a
Knotboom stamdiameter < 20 cm
per stuk per jaar
2,46
L01.08.01b
Knotboom stamdiameter 20-60 cm
per stuk per jaar
7,61
L01.08.01c
Knotboom stamdiameter > 60 cm
per stuk per jaar
9,64
L01.09
Landschapsbeheertype Hoogstamboomgaard
 
 
L01.09.01
Hoogstamboomgaard
hectare per jaar
1618,31
L01.09.02.Z
Halfstamboomgaard bij historische boerderijen
hectare per jaar
0,00
L01.13 
Landschapsbeheertype Bomenrij en solitaire bomen
 
L01.13.03.Z
Leibomen bij historische boerderijen
hectare per jaar
0,00
L03
Aardwerk en groeve
 
 
L03.01.00
Aardwerk en groeve
hectare per jaar
966,27
L03.01.02.ZH
Schurvelingen en zandwallen op Goeree
hectare per jaar
0,00
 
Bijlage 4 Tarieven landschapsbeheer buiten natuurterreinen
 
Landschapsbeheertype
 
eenheid
€/eenheid/j
L01.01
Landschapsbeheertype Poel en klein historisch water
 
 
L01.01.01b
Poel en klein historisch water < 175 m2
per stuk per jaar
65,39
L01.01.01b
Poel en klein historisch water > 175 m2
per stuk per jaar
105,89
L01.02
Landschapsbeheertype Houtwal en houtsingel
 
L01.02.01
Houtwal en houtsingel
are per jaar
26,66
L01.02.02
Hoge houtwal
are per jaar
33,28
L01.02.03
Holle weg en graft
are per jaar
31,52
L01.03
Landschapsbeheertype Elzensingel
 
L01.03.01a
Elzensingel bedekking 30-50%
100 meter per jaar
44,31
L01.03.01b
Elzensingel bedekking >50-75%
100 meter per jaar
69,91
L01.03.01c
Elzensingel bedekking >75%
100 meter per jaar
98,47
L01.04 
Landschapsbeheertype Bossingel en bosje
 
L01.04.01
Bossingel en bosje
are per jaar
19,34
L01.05
Landschapsbeheertype Knip- en scheerheg
 
L01.05.01a
Knip- en scheerheg jaarlijkse cyclus
100 meter per jaar
271,68
L01.05.01b
Knip- en scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclus
100 meter per jaar
173,88
L01.06
Landschapsbeheertype Struweelhaag
 
L01.06.01a
Struweelhaag cyclus 5-7 jaar
100 meter per jaar
235,95
L01.06.01b
Struweelhaag cyclus >12 jaar
100 meter per jaar
164,26
L01.07
Landschapsbeheertype Laan
 
L01.07.01a
Laan stamdiameter < 20 cm
100 meter per jaar
59,99
L01.07.01b
Laan stamdiameter 20-60 cm
100 meter per jaar
113,02
L01.07.01c
Laan stamdiameter > 60 cm
100 meter per jaar
254,75
L01.08
Landschapsbeheertype Knotboom
 
 
L01.08.01a
Knotboom stamdiameter < 20 cm
per stuk per jaar
2,46
L01.08.01b
Knotboom stamdiameter 20-60 cm
per stuk per jaar
7,61
L01.08.01c
Knotboom stamdiameter > 60 cm
per stuk per jaar
9,64
L01.09
Landschapsbeheertype Hoogstamboomgaard
 
 
L01.09.01
Hoogstamboomgaard
hectare per jaar
1618,31
L01.09.02.Z
Halfstamboomgaard bij historische boerderijen
hectare per jaar
0,00
L01.10 
Landschapsbeheertype Struweelrand
 
 
L01.10.01
Struweelrand
are per jaar
9,38
L0.11 
Landschapsbeheertype Hakhoutbosje
 
 
L01.11.01a
Hakhoutbosje met langzaamgroeiende soorten
are per jaar
6,62
L01.11.01b
Hakhoutbosje met snelgroeiende soorten
are per jaar
12,27
L01.12 
Landschapsbeheertype Griendje
 
 
L01.12.01
Griendje
are per jaar
23,00
L01.13 
Landschapsbeheertype Bomenrij en solitaire bomen
 
L01.13.01a
Bomenrij gemiddelde stamdiameter < 20 cm
100 meter per jaar
27,37
L01.13.01b
Bomenrij gemiddelde stamdiameter 20-60 cm
100 meter per jaar
37,26
L01.13.01c
Bomenrij gemiddelde stamdiameter >60 cm
100 meter per jaar
56,38
L01.13.02a
Solitaire boom gemiddelde stamdiameter < 20 cm
per stuk per jaar
4,38
L01.13.02b
Solitaire boom gemiddelde stamdiameter 20-60 cm
per stuk per jaar
5,96
L01.13.02c
Solitaire boom gemiddelde stamdiameter >60 cm
per stuk per jaar
9,02
L01.13.03.Z
Leibomen bij historische boerderijen
per stuk per jaar
0,00
L01.14 
Landschapsbeheertype Rietzoom en klein rietperceel
 
L01.14.01a
Rietzoom 2-5 meter
100 meter per jaar
42,50
L01.14.01b
Rietzoom > 5 meter en klein rietperceel
hectare per jaar
640,67
L01.15 
Landschapsbeheertype Natuurvriendelijke oever
 
L01.15.01
Natuurvriendelijke oever
100 meter per jaar
52,31
L03
Aardwerk en groeve
 
 
L03.01.00
Aardwerk en groeve
hectare per jaar
966,27
L03.01.02.ZH
Schurvelingen en zandwallen op Goeree
hectare per jaar
0,00
L04
Recreatieve landschapselementen
 
 
L04.01.01
Wandelpad over boerenland
100 meter per jaar
84,32
 
Bijlage 5 Toeslagen natuurbeheer
 
Toeslag
 
 
 €/ha/j 
T6
Toeslag recreatie natuur
 
33,34
T7
Toeslag vaarland natuur
 
401,35
 
Bijlage 6 Toeslagen agrarisch natuurbeheer
 
Toeslag
 
eenheid
 €/eenheid/j 
T1
Toeslag ruige mest rijland
hectare per jaar
€ 138,72
T2
Toeslag ruige mest vaarland
hectare per jaar
€ 249,64
T3
Toeslag kuikenvelden
hectare per jaar
€ 350,39
T4
Toeslag voor het verlengen van de rustperiode bij de weidevogelgraslanden met een rustperiode (A01.01.01)
hectare per jaar
de vergoeding van het pakket 'weidevogelgrasland met rustperiode' dat qua rustperiode overeenkomt met het gevoerde last minute beheer minus de jaarvergoeding van het onderliggende beheerpakket
T8
Toeslag verlengen rustperiode van 15 juni naar 22 juni bij het kruidenrijk weidevogelgrasland (A01.01.05a)
hectare per jaar
€ 162,04
T9.Ut
Toeslag nestgelegenheid voor de zwarte stern in Utrecht
hectare per jaar
€ 4.038,90
T10.Ut
Toeslag raster behorende bij nestgelegenheid voor de zwarte stern
100 meter/jaar
€ 28,00
 
Bijlage 7 Tarieven Monitoring
 
Natuurbeheertype
 
€/h/j
N01.01
Zee en wad
0,00
N01.02
Duin- en kwelderlandschap
15,46
N01.03
Rivier- en moeraslandschap
9,37
N01.04
Zand- en kalklandschap
8,43
N02.01
Rivier
0,00
N03.01
Beek en Bron
0,00
N04.01
Kranswierwater
0,00
N04.02
Zoete plas
0,00
N04.03
Brak water
0,00
N04.04
Afgesloten zeearm
0,00
N05.01
Moeras
19,19
N05.02
Gemaaid rietland
11,66
N06.01
Veenmosrietland en moerasheide
24,37
N06.02
Trilveen
20,91
N06.03
Hoogveen
28,26
N06.04
Vochtige heide
14,55
N06.05
Zwakgebufferd ven
90,60
N06.06
Zuur ven of hoogveenven
90,50
N07.01
Droge heide
13,40
N07.02
Zandverstuiving
13,40
N08.01
Strand en embryonaal duin
7,37
N08.02
Open duin
19,39
N08.03
Vochtige duinvallei
24,81
N08.04
Duinheide
13,40
N09.01
Schor of kwelder
17,29
N10.01
Nat schraalland
28,17
N10.02
Vochtig hooiland
20,45
N11.01
Droog schraalland
16,75
N12.01
Bloemdijk
14,92
N12.02
Kruiden- en faunarijk grasland
2,86
N12.03
Glanshaverhooiland
15,50
N12.04
Zilt- en overstromingsgrasland
17,29
N12.05
Kruiden- en faunarijke akker
8,41
N12.06
Ruigteveld
4,75
N13.01
Vochtig weidevogelgrasland
7,58
N13.02
Wintergastenweide
0,00
N14.01
Rivier- en beekbegeleidend bos
17,88
N14.02
Hoog- en laagveenbos
9,57
N14.03
Haagbeuken- en essenbos
16,15
N15.01
Duinbos
6,99
N15.02
Dennen-, eiken- en beukenbos
6,99
N16.01
Droog bos met productie
4,69
N16.02
Vochtig bos met productie
4,69
N17.01
Vochtig hakhout en middenbos
13,21
N17.02
Droog hakhout
2,84
N17.03
Park- en stinzenbos
2,84
N17.04
Eendenkooi
0,00
 
Bijlage 8 Subsidiekaart SVNL 2016
 
 
Bijlage 9 Subsidiekaart SKNL 2016 (p.m.)
 
 
 
Naar boven