Provincie Zeeland – Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 13 oktober 2015, kenmerk 15014395 houdende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.
 
Gedeputeerde staten van Zeeland
 • -
  overwegende dat voor verstrekking van subsidies voor het nalaten van verjaging van beschermde inheemse ganzen in ganzenrustgebieden bijzondere bepalingen in het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 benodigd zijn;
 • -
  gelet op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013;
besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013:
 
Artikel I
 
Na hoofdstuk 10 wordt toegevoegd een hoofdstuk luidende:
 
Hoofdstuk 11 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor het nalaten van verjaging van beschermde inheemse ganzen in ganzenrustgebieden
Artikel 11.1  
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
 • a.
  de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in de Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector, PbEU, L 352 van 24 december 2013;
 • b.
  Faunafonds: zelfstandig bestuursorgaan, onder meer belast met het toekennen van tegemoetkomingen in door beschermde diersoorten aangerichte schade aan de landbouw;
 • c.
  ganzenrustgebied: door gedeputeerde staten van Zeeland begrensde percelen landbouwgrond waar overwinterende beschermde inheemse ganzen ongehinderd kunnen foerageren gedurende de periode van 1 november tot 1 april;
 • d.
  gewasperceel: een perceel landbouwgrond dat in gebruik is bij één grondgebruiker, op grond van één gebruikstitel en dat wordt beteeld met één gewas;
 • e.
  grondgebruiker: degene die op titel van eigendom, (erf)pacht dan wel een door de grondkamer goedgekeurde of ter registratie ingezonden (teelt)pachtovereenkomst gerechtigd is de als ganzenrustgebied aangewezen gewaspercelen in gebruik te hebben en die onderneming is actief in de primaire productie van landbouwproducten;
 • f.
  onderneming: één onderneming als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013;
 • g.
  schadehectare: (deel van een) hectare waarop door het Faunafonds een tegemoetkoming in de door beschermde inheemse ganzen aangerichte schade aan de landbouw als bedoeld in de Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade (Staatscourant 2014 nr. 22309) wordt verstrekt;
 • h.
  verjaging: opzettelijke verontrusting van beschermde inheemse ganzen.
Artikel 11.2  
Subsidie kan worden verleend voor het nalaten van verjaging van beschermde inheemse ganzen in ganzenrustgebieden gedurende de periode van 1 november tot 1 april.
 
Artikel 11.3  
 • 1.
  Subsidie wordt slechts verleend aan de grondgebruikers van als ganzenrustgebied begrensde gewaspercelen, voor zover deze gebruikers voor de desbetreffende percelen op grond van de Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van het Faunafonds in de door beschermde inheemse ganzen aangerichte schade aan de landbouw in de periode van 1 november tot 1 april.
 • 2.
  Artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onder a en c, is niet van toepassing.
Artikel 11.4  
De subsidie
 • a.
  bedraagt in afwijking van de artikelen 1.3.1, 1.3.2 en 1.7.9 € 50,00 per schadehectare van als ganzenrustgebied begrensde gewaspercelen, en
 • b.
  wordt verleend in de vorm van de-minimissteun en bedraagt per onderneming, tezamen met eventueel andere verleende de-minimissteun, vóór aftrek van belastingen of andere heffingen maximaal € 15.000,00 over een periode van drie belastingjaren.
Artikel 11.5  
 • 1.
  De aanvraag voor subsidie wordt ingediend binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit van het Faunafonds op grond van de Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade omtrent de hoogte van de uit te betalen tegemoetkoming in de door beschermde inheemse ganzen veroorzaakte schade in de periode waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.
 • 2.
  In afwijking van het eerste lid, wordt de aanvraag voor subsidie met betrekking tot de periode van 1 november 2014 tot 1 april 2015 ingediend uiterlijk op 1 december 2015.
Artikel 11.6  
 • 1.
  In afwijking van artikel 1.4.2, eerste lid, bevat de aanvraag voor de subsidie:
  • a.
   een volledig ingevuld en ondertekend Aanvraagformulier subsidie ingevolge hoofdstuk 11 van het Asb Zeeland 2013,
  • b.
   een volledig ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring, én
  • c.
   een verklaring waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan het vereiste van artikel 11.2 om voor subsidie in aanmerking te komen.
 • 2.
  Artikel 1.4.2, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 11.7  
In afwijking van de artikelen 1.8.1 en 1.8.9 wordt op een subsidie hoger dan € 10.000 en tot en met € 15.000 arrangement 1 toegepast.
 
Artikel 11.8  
 • 1.
  In afwijking van artikel 1.7.2 wordt de subsidie verstrekt na afloop van de activiteit, door middel van een beschikking tot vaststelling.
 • 2.
  In afwijking van artikel 1.7.3 vindt de volledige betaling van de subsidie plaats na vaststelling.
 • 3.
  De artikelen 1.6.6, 1.7.4 tot en met 1.7.8, artikel 1.7.9, tweede lid, en 1.8.1 tot en met 1.10.1 zijn niet van toepassing.
Artikel II
 
Hoofdstuk 11 Slotbepalingen wordt als volgt gewijzigd:
 
Hoofdstuk 12 Slotbepalingen
 
§ 12.1 Intrekken
Artikel 12.1.1  
Het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2007 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor subsidiebesluiten die zijn genomen op grond van de Algemene subsidiebesluit Zeeland 2007.
 
§ 12.2 Inwerkingtreding en aanhaling
Artikel 12.2.1  
 • 1.
  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
 • 2.
  Dit besluit wordt aangehaald als: "Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013", afgekort tot "Asb 2013".
Artikel III
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 november 2014.
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 13 oktober 2015.
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
 
Uitgegeven 15 oktober 2015
De secretaris, A.W. Smit
Naar boven