Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 8 december 2014 nr. PS2014PS15 tot Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer.
Provinciale Staten van Utrecht;
 
Gelezen de voordracht;
 
Gelet op de artikelen 79 l tot en met 79 o van de Provinciewet;
 
Overwegende dat het gewenst is om in de Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer expliciet een grondslag op te nemen voor de gezamenlijke benoeming en herbenoeming van het enig lid van de Randstedelijke Rekenkamer;
 
Overwegende dat het gewenst is om in de Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer een grondslag op te nemen voor een regeling waarin de voorwaarden waaronder het enig lid wordt benoemd worden opgenomen;
 
Besluiten vast te stellen:
Artikel I
De Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer wordt als volgt gewijzigd:
 
A.
 
Artikel 4, derde lid, komt te luiden:
 
3. De rechtspositie van het lid van de rekenkamer wordt geregeld bij afzonderlijk besluit van de deelnemers gezamenlijk, dat aan deze regeling wordt gehecht.
 
B.
 
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
 
Artikel 5
  • 1.
    Voor de benoeming en de herbenoeming van het lid van de rekenkamer stellen de deelnemers gezamenlijk een adviescommissie in van vier leden.
  • 2.
    De commissie raadpleegt de programmaraad over de profielschets van het lid en doet een voordracht voor een kandidaat aan de deelnemers gezamenlijk.
  • 3.
    De deelnemers besluiten gezamenlijk tot benoeming van een kandidaat, dan wel herbenoeming van het lid.
C.
 
Artikel 9, eerste lid, komt te luiden:
 
1. De werkgeverscommissie voert tenminste twee keer per jaar een gesprek met het lid van de rekenkamer over de door de rekenkamer geleverde producten en behaalde prestaties en over de voornemens voor het komende jaar en rapporteert daarover aan de vier deelnemers.
 
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2015.
 
Voorzitter,
 
Griffier,
Naar boven