Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2015, 6725Overige besluiten van algemene strekking
Provincie Overijssel - Intrekking Mandaatbesluit Subsidies Stichting Meer met Minder voor uitvoering paragraaf 8.21 Ubs
B esluit: Gedeputeerde Staten d.d. 6 oktober 2015
K enmerk: 2015/0291200
I nlichtingen bij: J.E. Blekkenhorst
T elefoon: 038 499 9303
E -mail: JE.Blekkenhorst@overijssel.nl
 
Kennisgeving
 
Gedeputeerde Staten van Overijssel
Besluiten in te trekken het Mandaatbesluit Subsidies Stichting Meer met Minder, vastgesteld bij hun besluit van 4 juni 2013, kenmerk 2013/0172802, en gepubliceerd in het Provinciaal Blad van 20 juni 2013, 2013/0203128.
 
Gedeputeerde Staten voornoemd.