Provincie Zeeland – Besluit indieningstermijn 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 6 oktober 2015, kenmerk 15013777 tot vaststelling van de indieningsdatum voor diverse aanvragen voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland (SVNL) in het beheerjaar 2015.
 
Gedeputeerde staten van Zeeland,
  • Gelezen het voorstel van de afdeling WBN nummer 15013777;
  • Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/747;
  • Gelet op artikel I van de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 juni 2015 tot wijziging van de Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2015 en de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB,
Besluiten:
 
ARTIKEL I  
Voor het beheerjaar 2015 verlenen gedeputeerde staten tot en met 15 juni uitstel van de verplichting bedoeld in de artikelen 4.1.1.6, tweede lid, 4.2.4, eerste lid, 5.1.3.3, tweede lid, 7.3, vierde lid, en 7.3a, derde lid, van de SVNL Zeeland.
 
ARTIKEL II  
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit indieningstermijn 2015.
 
ARTIKEL III  
Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal Blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2015.
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van <datum>.
 
Drs J.M.M. Polman, voorzitter
A. W. Smit, secretaris
 
Uitgegeven 7 oktober 2015
De secretaris, A.W. Smit 
Toelichting  
De Europese Commissie heeft een uitvoeringsverordening opgesteld waarmee een lidstaat kan afwijken van de indieningsdatum uit artikel 13 van Verordening (EU) 809/2014 (15 mei). Met haar besluit van 11 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken de Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2015 en de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB aangepast. Hierdoor is de uiterste indieningsdatum naar 15 juni 2015 geschoven.
 
Zonder nadere besluitvorming zou de situatie zijn ontstaan dat voor een begunstigde twee uiterste indieningstermijnen gelden voor het betaalverzoek 2015. Op grond van de regelingen van de staatssecretaris is dit 15 juni. Op basis van de SVNL is dit 15 mei. Om deze situatie tegen te gaan, dient 15 juni ook voor de SVNL als uiterste indieningstermijn te gelden.
 
GS besluiten daarom, onder verwijzing naar de regelgeving van de EU en de staatssecretaris, om voor het beheerjaar 2015 uitstel te verlenen voor de uiterste indieningsdatum van het betaalverzoek. Hierdoor wordt 15 juni de uiterste indieningsdatum.
 
In de SVNL staan, naast het betaalverzoek, nog enkele andere artikelen waarin de (peil)datum van 15 mei voorkomt. Om te voorkomen dat een begunstigde alsnog op twee verschillende data een aanvraag moet indienen, geldt het uitstel van de uiterste indieningsdatum ook voor deze aanvragen. Het gaat om de aanvraag van PGV-vergoeding en de verzoeken om overdracht van de subsidieverlening.
Naar boven