Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2015, 650Overige besluiten van algemene strekking
Subsidieplafond Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND
Maken bekend dat zij bij vergadering van 3 februari 2015 het volgende hebben besloten:
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND
Gelet op artikel 2.2, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020;
Gelet op artikel 2.5, derde lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020;
Gelet op artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland;
Gelet op artikel 1.4 van de Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 in samenhang met artikel 1.2, eerste lid, van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011;
BESLUITEN
Paragraaf 3.1 Innovatievouchers
 • 1.
  Het subsidieplafond voor de jaren 2015 tot en met 2020 voor aanvragen op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met artikel 3.1.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland:
  • a.
   ten behoeve van subsidie voor activiteiten die ten goede komen aan de provincie Gelderland vast te stellen op:
  • i.
   voor zover deze gericht zijn op algemene innovatie € 775.000;
  • ii.
   voor zover deze gericht zijn op koolstofarme innovatie € 335.000;
  • b.
   ten behoeve van subsidie voor activiteiten die ten goede komen aan de provincie Overijssel vast te stellen op:
  • i.
   voor zover deze gericht zijn op algemene innovatie € 495.000;
  • ii.
   voor zover deze gericht zijn op koolstofarme innovatie € 185.000.
 • 2.
  Het subsidieplafond onder 1:
  • a.
   aanhef en onder a, onderdeel i, is opgebouwd uit € 455.000 EFRO middelen en € 320.000 provinciale middelen;
  • b.
   aanhef en onder a, onderdeel ii, is opgebouwd uit € 195.000 EFRO middelen en € 140.000 provinciale middelen;
  • c.
   aanhef en onder b, onderdeel i, is opgebouwd uit € 245.000 EFRO middelen en € 250.000 provinciale middelen;
  • d.
   aanhef en onder b, onderdeel ii, is opgebouwd uit € 105.000 EFRO middelen en € 80.000 provinciale middelen.
 • 3.
  Een subsidieaanvraag op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met artikel 3.1.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland, wordt beschouwd als een aanvraag voor provinciale cofinanciering en EFRO subsidie, waarbij de hoogte van de diverse aangevraagde subsidies overeenkomstig de verhouding van de diverse middelen, genoemd onder 2, wordt bepaald.
 • 4.
  Subsidie die op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met paragraaf 3.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland wordt verstrekt ten behoeve van activiteiten:
  • a.
   genoemd in artikel 3.1.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland, bedraagt ten hoogte 50% van de subsidiabele kosten en minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000;
  • b.
   genoemd in artikel 3.1.1, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland, bedraagt ten hoogte 50% van de subsidiabele kosten en minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000.
 • 5.
  Een mkb-onderneming wordt op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met artikel 3.1.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland niet meer dan drie subsidies verstrekt, die gezamenlijk maximaal € 100.000 bedragen.
 • 6.
  Artikel 2.5, aanhef en onder a, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 is niet van toepassing op subsidies die worden verstrekt op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met artikel 3.1.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland.
Paragraaf 3.2 Subsidie kennispartners
 • 7.
  Het subsidieplafond voor de jaren 2015 tot en met 2020 voor aanvragen op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met artikel 3.2.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland vast te stellen op € 150.000.
 • 8.
  Subsidie die op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met artikel 3.2.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland wordt verstrekt ten behoeve van activiteiten genoemd in artikel 3.2.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland, bedraagt € 300 per advies. Per aanvraag kan maximaal € 9.000 subsidie worden aangevraagd.
 • 9.
  Artikel 2.5, aanhef en onder a, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 is niet van toepassing op subsidies die worden verstrekt op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met artikel 3.2.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland.
Overige activiteiten
10 .Het subsidieplafond voor de jaren 2015 tot en met 2023 voor aanvragen op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 ten behoeve van activiteiten die niet in de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland zijn opgenomen, vast te stellen op € 0.
Algemeen
 • 11.
  De verdeling van de middelen van de subsidieplafonds onder 1, 7 en 10 vindt overeenkomstig artikel 2.7 van de van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 plaats op volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat indien een aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag en met toepassing van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt met betrekking tot de verdeling de dag waarop de aanvraag voldoet aan de wettelijke voorschriften als datum van ontvangst.
 • 12.
  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.
Gedeputeerde Staten voornoemd
Gegeven te Arnhem, 3 februari 2015 - zaaknummer 2014-016804
Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris